Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

7.02.2013

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko St. Referent/Specjalista ds. Inteligentnych Systemów Transportowych został wybrany Pan Wojciech Niedżwiedź, zam. w Krakowie,
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
W/w osoba spełnia wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydat na stanowisko St. Referent/Specjalista ds. IST, wykazał się wymaganą wiedzą w zakresie tematu, dobrą znajomością zagadnień związanych ze stanowiskiem pracy oraz dobrą znajomością obsługi komputera.

_________________________________________________________________

 

Uprzejmie informujemy, że kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne zamieszczone w ogłoszeniu, zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

___________________________________________________

 

10.01.2013

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KRAKOWIE
UL.GŁOWACKIEGO 56, 30-085 KRAKÓW
OGŁASZA NABÓR
NA 2 WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

 

Starszy Referent/Specjalista ds. Inteligentnych Systemów Transportowych
(nazwa stanowiska pracy)


1. Wymagania niezbędne:
a) Wykształcenie wyższe (uczelnia techniczna o profilu drogowym, transportowym, informatycznym lub pokrewnym).
b) Preferowana znajomość zagadnień związanych z systemami ITS, sterowaniem ruchem, organizacją transportu publicznego.
2. Wymagania dodatkowe:
a) Dobra znajomość obsługi komputera – Na poziomie zaawansowanym obsługa pakietu MS Office, obsługa systemu operacyjnego Microsoft Windows.
b) Na poziomie podstawowym znajomość:
- znajomość języków XML, GML,
- elementów systemowych komunikacji mobilnej GSM/GPRS w tym APN,
- zagadnień VPN, systemów typu GIS,
- zagadnień związanych z inteligentnymi systemami transportowymi,
- znajomość baz danych przestrzennych,
- obsługa środowiska graficznego Microstation w zakresie umożliwiającym zarządzanie dokumentacją projektowa,
c) Prawo jazdy kat B.
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) Współuczestnictwo w ustalaniu rocznych i wieloletnich planów dotyczących wdrażania nowych i rozbudowy istniejących systemów ITS.
b) Określanie potrzeb rzeczowych i finansowych w zakresie wdrożonych i wdrażanych systemów ITS.
c) Udział w przetargach dotyczących wdrożonych i wdrażanych systemów ITS.
d) Opracowywanie dokumentacji technicznych dotyczących planowanych do realizacji systemów ITS.
e) Rozpatrywanie wniosków dotyczących wdrożonych i wdrażanych systemów ITS.
f) Analiza wdrożonych systemów ITS oraz realizacja wniosków z analiz.
g) Opracowywanie okresowych analiz specyficznych i ogólnych dotyczących wdrożonych
i wdrażanych systemów ITS.
h) Opiniowanie, zatwierdzanie organizacji ruchu na drogach wojewódzkich na podstawie złożonych projektów.
i) Koordynacja i nadzór nad funkcjonowaniem systemów ITS
j) Prowadzenie kontroli prawidłowości funkcjonowania systemów ITS, kontakt z Wykonawcami
w sprawach związanych z nieprawidłowościami w działaniu systemów ITS i ich elementów składowych
k) Współpraca w zakresie ITS z innymi Zarządcami dróg, Policją itp.
l) Opracowywanie bieżącej sprawozdawczości oraz prowadzenie danych ewidencyjnych
i statystycznych w zakresie powierzonego stanowiska pracy oraz działalności Wydziału.
m) Koordynacja zadań związanych z określaniem zasad korzystania z przystanków komunikacji publicznej.
4. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
d) kwestionariusz osobowy,
e) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, pok. 201-202 lub pocztą na adres Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, 30-085 Kraków, ul. Głowackiego 56 z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko – Starszy Referent/Specjalista ds. ITS, w terminie do dnia 24 stycznia 2013 r.
Aplikacje, które wpłyną do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, stronie internetowej ZDW oraz na tablicy informacyjnej ZDW przy ul. Głowackiego 56 w Krakowie.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223 poz. 1458)”.