Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

20.03.2013

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Inspektora Nadzoru Inwestorskiego został wybrany Pan Mieczysław Świeczka, zam. w Krakowie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
W/w osoba spełnia wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydat na stanowisko Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wykazał się wymaganą wiedzą w zakresie tematu, niezbędnym doświadczeniem zawodowym, znajomością bieżących przepisów prawnych i dobrą znajomością obsługi komputera.

_____________________________________________________________

11.03.2013

Uprzejmie informujemy, że kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne zamieszczone w ogłoszeniu, zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

13.02.2013

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KRAKOWIE
UL.GŁOWACKIEGO 56, 30-085 KRAKÓW
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
w wymiarze ¾ etatu

 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
(nazwa stanowiska pracy)

 

1. Wymagania niezbędne:
a) Wykształcenie średnie/wyższe techniczne w zakresie budownictwa drogowego.
b) Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi.
c) Pełnienie obowiązku inspektora nadzoru przez min. 6 lat, nadzór co najmniej 2. kontraktów finansowanych ze środków unijnych, mile widziana praca w administracji drogowej.
2. Wymagania dodatkowe:
a) Obsługa komputera – pakiet „Office”.
b) Umiejętność pracy w zespole.
c) Prawo jazdy kat. B.
d) Rzetelność, terminowość, odpowiedzialność, sumienność.
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) Nadzór nad realizacją zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego oraz zgodnie z warunkami określonymi w dokumentach zadania.
b) Uczestniczenie w naradach koordynacyjnych ( Radach Budowy).
c) Podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, oceną jakości materiałów, postępem robót, a ponadto sprawach związanych z interpretacją dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych.
d) Decydowanie o dopuszczeniu do stosowania lub o odrzuceniu materiałów, prefabrykatów, mieszanek mineralno – bitumicznych, betonów do wszystkich elementów urządzeń przewidzianych w dokumentacji projektowej, Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych oraz normach i przepisach związanych ,w uzgodnieniu z Kierownikiem Projektu.
e) Decydowanie o wykonaniu kontrolnych badań laboratoryjnych charakterystycznych dla poszczególnych elementów modernizacji drogi przez laboratorium Zarządu Dróg Wojewódzkich.
f) Dokonywanie wpisów do dziennika budowy , dziennika przebiegu robót.
g) Nadzorowanie wprowadzenia organizacji ruchu na czas robót zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.
h) Nadzorowanie pomiarów, badań materiałów i robót w miejscach wyprodukowania i na placu budowy, zgodnie z ST, a mianowicie:
• akceptacji materiałów zgodnych z wymaganiami ST ze wskazanych przez Wykonawcę źródeł ich pochodzenia,
• podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do użycia materiałów posiadających deklaracje zgodności producenta,
• akceptowanie receptur i technologii zgodnie z wymaganiami ST ,
• kontrolowanie wytwórni materiałów, prefabrykatów, mas bitumicznych w celu sprawdzenia zgodności i akceptacji stosowanych metod ich wytwarzania i jakości,
• kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz uporządkowania miejsc składowania po zakończeniu robót,
i) Akceptowanie sprzętu i środków transportowych używanych do robót, co do zgodności ich z warunkami umowy.
j) Opiniowanie PZJ (Programu Zapewnienia Jakości) i opiniowanie zakresu kontroli robót prowadzonych przez Wykonawcę.
k) Dokonywania analizy i opiniowanie przedstawionych przez Wykonawcę harmonogramów i uaktualnionych harmonogramów.
l) Inspekcja laboratorium Wykonawcy w celu sprawdzenia, czy stosowane urządzenia pomiarowe i sprzęt laboratoryjny Wykonawcy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedurę badań.
m) Sprawdzanie wykonanych robót i powiadamiania Wykonawcy o wykrytych wadach oraz poświadczenia usunięcia wad przez Wykonawcę, a także ustalenia rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych.
n) Dokonywanie odbioru technicznego: gotowych elementów, robót zanikających, ulegających zakryciu, odbioru częściowego robót oraz prac z zakresu obsługi geodezyjnej.
o) Sprawdzania miesięcznych zestawień Wykonawcy wykonanych robót częściowo ,ich wartości i ich potwierdzenie.
p) Sporządzanie bieżącej dokumentacji fotograficznej w trakcie prowadzenia robót na każdym etapie robót i przekazywanie jej w cyklu miesięcznym Wydziałowi Planowania i Funduszy Europejskich.
q) Sprawdzanie kompletności i prawidłowości operatu kolaudacyjnego i przedłożenia do akceptacji Zamawiającego w celu ustalenia terminu ostatecznego odbioru robót oraz uczestniczenie w odbiorze.
r) Uczestniczenie w przekazaniu placu budowy.
s) Załatwianie spraw związanych z przygotowaniem inwestycji do odbioru i przekazania jej w użytkowanie ( lub zgłoszenia zakończenia robót) zgodnie z procedurą określoną w Prawie Budowlanym.
t) Uczestniczenie w pracach komisji odbioru końcowego, kontrolach przeprowadzanych przez Nadzór Budowlany i inne organy uprawnione do kontroli.
u) Realizacja innych czynności koniecznych dla realizacji kontraktu zgodnie z umową, warunkami realizacji robót i innymi potrzebami na polecenie Kierownika Projektu.
4. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
d) kwestionariusz osobowy,
e) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, pok. 201-202 lub pocztą na adres Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, 30-085 Kraków, ul. Głowackiego 56 z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko – Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, w terminie do dnia 28 lutego 2013 r.
Aplikacje, które wpłyną do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, stronie internetowej ZDW oraz na tablicy informacyjnej ZDW przy ul. Głowackiego 56 w Krakowie.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223 poz. 1458)”.