Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

25.06.2013

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko St. Referent/Specjalista ds. Inteligentnych Systemów Transportowych została wybrana Pani Karolina Orłowska, zam. w Gorlicach.
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
W/w osoba spełnia wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka na stanowisko St. Referent/Specjalista ds. IST, wykazała się wymaganą wiedzą w zakresie tematu, dobrą znajomością zagadnień związanych ze stanowiskiem pracy oraz dobrą znajomością obsługi komputera.


17.06.2013

Uprzejmie informujemy, że kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne zamieszczone w ogłoszeniu, zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.


28.05.2013

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KRAKOWIE

UL.GŁOWACKIEGO 56, 30-085 KRAKÓW

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Starszy Referent/Specjalista ds. Inteligentnych Systemów Transportowych

(nazwa stanowiska pracy)

 

1. Wymagania niezbędne:

a) Wykształcenie wyższe (uczelnia techniczna o profilu drogowym, transportowym, informatycznym lub pokrewnym).

b) Preferowana znajomość zagadnień związanych z systemami ITS, sterowaniem ruchem, organizacją transportu publicznego.

2. Wymagania dodatkowe:

a) Dobra znajomość obsługi komputera – Na poziomie zaawansowanym obsługa pakietu MS Office, obsługa systemu operacyjnego Microsoft Windows. b) Na poziomie podstawowym znajomość:

- znajomość języków XML, GML,

- elementów systemowych komunikacji mobilnej GSM/GPRS w tym APN,

- zagadnień VPN,

- systemów typu GIS,

- zagadnień związanych z inteligentnymi systemami transportowymi,

- znajomość baz danych przestrzennych,

- obsługa środowiska graficznego Microstation w zakresie umożliwiającym zarządzanie dokumentacją projektową,

c) Prawo jazdy kat. B. 3.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) Współuczestnictwo w ustalaniu rocznych i wieloletnich planów dotyczących wdrażania nowych i rozbudowy istniejących systemów ITS.

b) Określanie potrzeb rzeczowych i finansowych w zakresie wdrożonych i wdrażanych systemów ITS.

c) Udział w przetargach dotyczących wdrożonych i wdrażanych systemów ITS. d) Opracowywanie dokumentacji technicznych dotyczących planowanych do realizacji systemów ITS.

e) Rozpatrywanie wniosków dotyczących wdrożonych i wdrażanych systemów ITS.

f) Analiza wdrożonych systemów ITS oraz realizacja wniosków z analiz. g) Opracowywanie okresowych analiz specyficznych i ogólnych dotyczących wdrożonych i wdrażanych systemów ITS.

h) Opiniowanie, zatwierdzanie organizacji ruchu na drogach wojewódzkich na podstawie złożonych projektów.

i) Koordynacja i nadzór nad funkcjonowaniem systemów ITS,

j) Prowadzenie kontroli prawidłowości funkcjonowania systemów ITS, kontakt z Wykonawcami w sprawach związanych z nieprawidłowościami w działaniu systemów ITS i ich elementów składowych

k) Współpraca w zakresie ITS z innymi Zarządcami dróg, Policją itp. l) Opracowywanie bieżącej sprawozdawczości oraz prowadzenie danych ewidencyjnych i statystycznych w zakresie powierzonego stanowiska pracy oraz działalności Wydziału.

m) Koordynacja zadań związanych z określaniem zasad korzystania z przystanków komunikacji publicznej.

4. Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV),

b) list motywacyjny,

c) dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),

d) kwestionariusz osobowy,

e) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, pok. 201-202 lub pocztą na adres Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, 30-085 Kraków, ul. Głowackiego 56 z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko – Starszy Referent/Specjalista ds. ITS, w terminie do dnia 12 czerwca 2013 r.

Aplikacje, które wpłyną do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, stronie internetowej ZDW oraz na tablicy informacyjnej ZDW przy ul. Głowackiego 56 w Krakowie. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223 poz. 1458)”.