Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

2014-03-27

          INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Specjalista ds. Przygotowania Inwestycji zostali wybrani:
1. Pani Katarzyna Urban-Filip, zam. w Krakowie,
2. Tomasz Manterys, zam. w Krakowie,
3. Pan Maciej Moszumański, zam. w Krakowie.
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
W/w osoby spełniają wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci na stanowisko Specjalista ds. Przygotowania Inwestycji, wykazali się wymaganą wiedzą w zakresie tematu, dobrą znajomością zagadnień związanych ze stanowiskiem pracy oraz dobrą znajomością obsługi komputera.
_________________________________________________________________________________________________________________

 

2014-02-27

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KRAKOWIE
UL.GŁOWACKIEGO 56, 30-085 KRAKÓW
OGŁASZA NABÓR
NA  WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Specjalista ds. Przygotowania Inwestycji
 (nazwa stanowiska pracy)


1.    Wymagania niezbędne:
a)    Wykształcenie wyższe o profilu budownictwo drogowe.
b)    Zalecane uprawnienia doprojektowania w specjalności drogowej.
c)    Praca w administracji drogowej lub biurze projektów albo w wykonawstwie - min. 4 lata stażu pracy.
2.    Wymagania dodatkowe:
a)    Dobra znajomość obsługi komputera.
b)    Prawo jazdy kat. B.
c)    Umiejętność pracy w zespole.
d)    Rzetelność, terminowość, odpowiedzialność, sumienność.
3.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a)    Przygotowanie szczegółowej specyfikacji mtechnicznej na zlecenie prac projektowych (projekty budowlane, projekty wykonawcze, koncepcje, itp.).
b)    Odbiory w/wym. dokumentacji.
c)    Udział w radach technicznych na etapie opracowywania dokumentacji technicznej.
d)    Odbiór końcowy dokumentacjipod względem zgodności z zamówieniemi ustaleniami rad technicznych.
e)    Rozliczenie finansowe prac projektowych.
4.    Wymagane dokumenty:
a)    życiorys (CV),
b)    list motywacyjny,
c)    dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
d)    kwestionariusz osobowy,
e)    inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
       Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, pok. 201-202 lub pocztą na adres Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, 30-085 Kraków, ul. Głowackiego 56 z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko – Specjalista ds. Przygotowania Inwestycji, w terminie do dnia 14 marca 2014 r.
       Aplikacje, które wpłyną do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej ZDW oraz na tablicy informacyjnej ZDW przy ul. Głowackiego 56 w Krakowie.
       Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223 poz. 1458)”.