Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

2014-06-03

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany: Pan Piotr Olchawa, zamieszkały w Zawadce.
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
W/w osoba spełnia wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydat na stanowisko Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wykazał się wymaganą wiedzą w zakresie tematu, dobrą znajomością zagadnień związanych ze stanowiskiem pracy oraz dobrą znajomością komputera.

_____________________________________________________________________________________________________________________

TERMIN ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ
Uprzejmie informujemy, że kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne zamieszczone w ogłoszeniu, zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie rozmowy kwalifikacyjnej
________________________________________________________________________________________________________________

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KRAKOWIE
UL.GŁOWACKIEGO 56, 30-085 KRAKÓW
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
 (nazwa stanowiska pracy)

miejsce pracy: Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu

1.    Wymagania niezbędne:
a)    Wykształcenie wyższe techniczne - preferowana Politechnika w zakresie drogi, ewentualnie drogi i mosty kołowe.
b)    Uprawnienia  budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie dróg, bez ograniczeń.
c)    Minimum 8 lat pracy w drogownictwie,
2.    Wymagania dodatkowe:
a)    Obsługa komputera – pakiet „Office”.
b)    Umiejętność pracy w zespole.
c)    Prawo jazdy kat. B.
d)    Rzetelność, terminowość, odpowiedzialność, sumienność.
3.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a)    Sprawowanie nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami prawa budowlanego wraz z prowadzeniem rozliczeń rzeczowo-finansowych oraz organizowaniem  komisyjnych odbiorów robót.
b)    Dokonywanie przeglądów gwarancyjnych oraz kontrola i odbiór robót naprawczych stwierdzonych podczas odbioru robót w czasie gwarancji.
c)    Przygotowywanie zgłoszeń robót budowlanych zlecanych przez ZDW w przypadkach robót objętych zwolnieniem z obowiązku pozwolenia na budowę zgodnie z art. 29, 30 ustawy z dnia 7.07.1994 - Prawo Budowlane.
d)    Przygotowywanie przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznychdo przetargów na roboty drogowe w ramach bieżących i kapitalnych remontów drógoraz składanie zleceń procedury w celu udzielenia zamówień publicznych.
e)    Wykonywanie okresowych wiosenno-jesiennych przeglądów stan8u technicznego dróg wojewódzkich i obiektów inżynierskich oraz sporządzanie stosownych protokołów z tych przeglądów.
f)    Wykonywanie pomiarów w terenie oraz przekazywanie danych z odbiorów powykonawczych do sekcji utrzymania robót celem uaktualnienia danych ewidencyjnych w metrykach dróg i obiektów inżynierskich.
g)    Udział w opiniowaniu lokalizacji obcych w pasie drogowym oraz obiektów przyległych do pasa drogowego.
h)    Udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego jako członek komisji przetargowej.
i)    Kontrola budów pod względem ich należytego oznakowania w trakcie realizacji robót oraz przedkładanie sprawozdań z tych kontroli.
j)    Udział w komisjach (naradach) w terenie dotyczących planowych zamierzeń budowlanych i stanu technicznego dróg.
k)    Sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu zadań realizowanych w Rejonie.
l)    Koordynacja i nadzór nad zimowym i letnim utrzymaniem dróg i mostów.
m)    Współudział w opracowywaniu planów rzeczowo-finansowych z zakresu remontów dróg.
n)    Ocena i organizowanie działań na wypadek wystąpienia szkód komunikacyjnych powstałych na odcinkach dróg objętych nadzorem oraz klęsk żywiołowych. Zgłaszanie konieczności podjęcia działań prewencyjnych w celu zapobiegania i usuwania klęsk żywiołowych.
4.    Wymagane dokumenty:
a)    życiorys (CV),
b)    list motywacyjny,
c)    dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
d)    kwestionariusz osobowy,
e)    inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
     Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, pok. 201-202 lub pocztą na adres Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, 30-085 Kraków, ul. Głowackiego 56 z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko – Inspektor nadzoru inwestorskiego, w terminie do dnia 13 maja 2014 r.
     Aplikacje, które wpłyną do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, stronie internetowej ZDW oraz na tablicy informacyjnej ZDW przy ul. Głowackiego 56 w Krakowie.
     Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223 poz. 1458)”.