Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

2014-09-02

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany Pan Jacek Markowski zamieszkały w Węgrzcach.
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
W/w osoba spełnia wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydat na stanowisko Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykazał się wymaganą wiedzą w zakresie tematu, dobrą znajomością zagadnień związanych ze stanowiskiem pracy oraz dobrą znajomością komputera.

________________________________________________________________________________

TERMIN ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ
Uprzejmie informujemy, że kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne zamieszczone w ogłoszeniu, zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
________________________________________________________________________________

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KRAKOWIE
UL.GŁOWACKIEGO 56, 30-085 KRAKÓW
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
 (nazwa stanowiska pracy)

miejsce pracy: Rejon Dróg Wojewódzkich w Krakowie, z/s w Rząsce

1.    Wymagania niezbędne:
a)    Wykształcenie wyższe techniczne - preferowana Politechnika w zakresie budownictwa lądowego - drogi, ulice, autostrady.
b)    Uprawnienia  budowlane w zakresie budowy dróg i mostów.
c)    Minimum 3 lata pracy w drogownictwie,
2.    Wymagania dodatkowe:
a)    Obsługa komputera – pakiet „Office”.
b)    Prawo jazdy kat. B.
c)    Umiejętność pracy w zespole.
d)    Rzetelność, terminowość, odpowiedzialność, sumienność.
3.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a)    Sprawowanie nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami prawa budowlanego.
b)    Przygotowywanie specyfikacji technicznych do przetargów na roboty drogowe w ramach remontów kapitalnych mostów.
c)    Przygotowywanie zgłoszeń robót budowlanych zlecanych przez ZDW w przypadkach robót objętych zwolnieniem z obowiązku pozwolenia na budowę zgodnie z art. 29, 30 ustawy z dnia 7.07.1994 - Prawo Budowlane.
d)    Koordynacja i nadzór nad zimowym i letnim utrzymaniem dróg i mostów.
e)    Współudział w opracowywaniu planów rzeczowo-finansowych z zakresu remontów kapitalnych dróg.
f)    Udział w przetargach dotyczących robót utrzymaniowych, remontów kapitalnych i przebudowy dróg.
g)    Nadzorowanie i kontrolowanie przebiegu realizacji zleconych robót oraz organizowanie ich komisyjnych odbiorów
h)    Nadzorowanie, przygotowanie i uaktualnianie materiałów ewidencyjnych dróg i urządzeń drogowych.
i)    Dokonywanie kontroli usuwania przez Wykonawców usterek i braków stwierdzonych podczas odbioru robót i w okresie gwarancyjnym.
j)    Prowadzenie kontroli budów pod względem ich należytego oznakowania w trakcie realizacji robót.
k)    Sporządzanie sprawozdania rzeczowo-finansowego z zakresu robót realizowanych przez Rejon.
l)    Nadzór nad utrzymaniem dróg, urządzeń drogowych i utrzymaniem czystości w miastach.
m)    Inicjowanie i koordynacja okresowych pomiarów ruchu drogowego.
n)    Przeprowadzanie postępowań egzekucyjnych w celu przywrócenia pasa drogowego do stanu pierwotnego.
4.    Wymagane dokumenty:
a)    życiorys (CV),
b)    list motywacyjny,
c)    dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
d)    kwestionariusz osobowy,
e)    inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
       Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, pok. 201-202 lub pocztą na adres Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, 30-085 Kraków, ul. Głowackiego 56 z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko – Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, w terminie do dnia 30 lipca 2014 r.
Aplikacje, które wpłyną do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej ZDW oraz na tablicy informacyjnej ZDW przy ul. Głowackiego 56 w Krakowie.
       Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223 poz. 1458)”.