Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

04.11.2014

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Referenta ds. Inicjatyw Samorządowych została wybrana Pani Monika Miciek, zamieszkała w Krakowie.
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
W/w osoba spełnia wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydat na stanowisko Referenta ds. Inicjatyw Samorządowych, wykazał się wymaganą wiedzą w zakresie tematu, dobrą znajomością zagadnień związanych ze stanowiskiem pracy oraz dobrą znajomością komputera.


TERMIN ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ
Uprzejmie informujemy, że kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne zamieszczone w ogłoszeniu, zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie rozmowy kwalifikacyjnej


30.09.2014

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KRAKOWIE
UL.GŁOWACKIEGO 56, 30-085 KRAKÓW
OGŁASZA NABÓR
NA  WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Referent ds. Inicjatyw Samorządowych
          (nazwa stanowiska pracy)

1.    Wymagania niezbędne:
a)    Wykształcenie wyższe prawnicze.
b)    Preferowana znajomość zagadnień i przepisów z zakresu funkcjonowania administracji publicznej oraz tematyki dróg publicznych.
2.    Wymagania dodatkowe:
a)    Dobra znajomość obsługi komputera – System Windows XP, pakiet „Office”.
b)    Umiejętność pracy w zespole.
c)    Rzetelność, terminowość, odpowiedzialność, sumienność.
3.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a)    Udzielanie informacji w sprawach obowiązujących procedur zgłaszania zadań do realizacji na zasadach partycypacji.
b)    Prowadzenie negocjacji  z Inicjatorami w zakresie współfinansowania i realizacji zadań oraz spisywanie porozumień negocjacyjnych.
c)    Opracowywanie projektów porozumień i umów w sprawach realizacji zadań regionalnych.
d)    Opracowywanie projektów umów w sprawach realizacji zadań wspłółfinansowanych.
e)    Przygotowywanie   projektów    uchwał    Zarządu    Województwa    Małopolskiego w sprawach umów na zadania prowadzone przez Wydział oraz dotyczących zadań realizowanych przez DI-2, DI-6, DI-4 , DI-1 oraz DU-1.
f)    Przygotowywanie   projektów    uchwał    Sejmiku    Województwa    Małopolskiego w sprawach udzielenia pomocy innym podmiotom przez Województwo Małopolskie.
g)    Bieżąca współpraca z Departamentem Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego w zakresie przedkładania materiałów na posiedzenie Zarządu Województwa Małopolskiego oraz po podjęciu uchwały przez ZWM.
h)    Bieżąca współpraca z Departamentem Transportu i Komunikacji oraz Departamentem Budżetu i Finansów Urzędu Marszałkowskiego w zakresie projektów uchwał oraz umów  przedkładanych Skarbnikowi Województwa.
i)    Opracowywanie projektów aneksów do umów na zadania prowadzone przez Wydział po dokonaniu wyboru wykonawcy zadania.
j)    Opracowywanie projektów aneksów do umów na zadania prowadzone przez  inne Wydziały ZDW na podstawie otrzymanego zlecenia i danych.
k)    Bieżący monitoring wysłanych do podpisu stronom umowy lub porozumienia, sporządzonych projektów umów lub porozumień.
l)    Bieżący monitoring wysłanych do podpisu stronom umowy lub porozumienia, zatwierdzonych przez Zarząd Województwa Małopolskiego umów lub porozumień.
m)    Informowanie zainteresowanych wydziałów ZDW o wnioskach, sporządzonych projektach porozumień oraz umów.
n)    Sporządzanie informacji z zakresu zadań IS dla Dyrekcji ZDW oraz Zarządu Województwa Małopolskiego.
o)    Prowadzenie rejestru poczty wchodzącej i wychodzącej z wydziału.
p)    Udział w szkoleniach organizowanych przez ZDW w celu podnoszenia kwalifikacji.
q)    Wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego.
4.    Wymagane dokumenty:
a)    życiorys (CV),
b)    list motywacyjny,
c)    dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
d)    kwestionariusz osobowy,
e)    inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
      Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, pok. 201-202 lub pocztą na adres Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, 30-085 Kraków, ul. Głowackiego 56 z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko – Referent ds. Inicjatyw Samorządowych, w terminie do dnia 15 października 2014 r.
      Aplikacje, które wpłyną do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej ZDW oraz na tablicy informacyjnej ZDW przy ul. Głowackiego 56 w Krakowie.
       Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223 poz. 1458)”.