Drukuj

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Kierownika Rejonu Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu został wybrany Pan Janusz Klag, zamieszkały w Czerńcu.
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
W/w osoba spełnia wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydat na stanowisko Kierownika Rejonu Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu, wykazał się wymaganą wiedzą w zakresie tematu i dobrą znajomością zagadnień związanych ze stanowiskiem pracy.
___________________________________________________________________________________________________________________________

TERMIN ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ

Uprzejmie informujemy, że kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne zamieszczone w ogłoszeniu, zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie rozmowy kwalifikacyjnej


ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KRAKOWIE
UL.GŁOWACKIEGO 56, 30-085 KRAKÓW
             OGŁASZA NABÓR
NA  WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Kierownik Rejonu Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu
 (nazwa stanowiska pracy)

miejsce pracy: Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu
                    33-300 Nowy Sącz, ul. Kilińskiego 70

1.    Wymagania niezbędne:
a)    Wykształcenie wyższe techniczne, inżynierskie.
b)    minimum 5 lat pracy zawodowej, w tym 3 lata pracy na stanowisku kierowniczym w jednostkach organizacyjnych samorządu w przedziale lat od 2007 r. do 2014 r.
2.    Wymagania dodatkowe:
a)    kierowanie i organizowanie pracy w zespole złożonym z co najmniej 20 - stu osób,
b)    doświadczenie w pracy w administracji samorządowej lub publicznej,
c)    przygotowywanie pism, opinii i decyzji administracyjnych,
d)    znajomość zasad wydatkowania pieniędzy publicznych (ustawa o finansach publicznych, ustawa Prawo Zamówień Publicznych),
e)    znajomość prawa budowlanego oraz przepisów związanych z drogami publicznymi (ustawa o drogach publicznych
f)    znajomość wiedzy o środkach pomocowych z UE.
3.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1)    Kierownik Rejonu odpowiedzialny jest za całokształt działalności rejonu, w szczególności za:
       - stan utrzymania dróg i mostów,
       - realizację planowanych zadań,
       - prawidłowe i efektywne gospodarowanie środkami finansowymi,
       - właściwe wykorzystanie będących w dyspozycji rejonu ludzi, sprzętu i majątku,
       - stan bezpieczeństwa i higieny pracy oraz p. poż w kierowanej jednostce,
       - organizowanie szkoleń podstawowych i szkoleń okresowych pracowników,
       - stan administrowanych zaplecz, parkingów i urządzeń nie drogowych.
2)    Nadzór nad pracą bieżącą, określanie zadań i ich rozliczanie dla pracowników RDW oraz Obwodów Drogowych podległych RDW
3)    Współpraca z ZDW w Krakowie, w szczególności z Wydziałem Utrzymania Dróg i Mostów w zakresie zgłoszenia potrzeb oraz dokonywania rozliczeń finansowych i rzeczowych
4.    Wymagane dokumenty:
a)    życiorys (CV),
b)    list motywacyjny,
c)    dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
d)    kwestionariusz osobowy,
e)    inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
    Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, pok. 201-202 lub pocztą na adres Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, 30-085 Kraków, ul. Głowackiego 56 z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko – Kierownik Rejonu Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu, w terminie do dnia 2 stycznia  2015 r.
    Aplikacje, które wpłyną do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej ZDW oraz na tablicy informacyjnej ZDW przy ul. Głowackiego 56 w Krakowie.
    Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223 poz. 1458)”.