Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA - Zamknięcie DW 949 na odcinku Łęki - Zasole w związku z remontem mosty na rzece Soła.

kliknij aby zobaczyć szczegóły

 

Przypominamy, że termin składania wniosków na zadania realizowane
w trybie inicjatyw samorządowych w 2020 roku upływa z dniem 31 grudnia 2019 r.

ZAWIADOMIENIE
Zawiadamiamy, że Pan Bartosz Żuradzki wyłoniony w zakończonej procedurze naboru na w/wym. stanowisko nie podjął pracy.
Nowy konkurs zostanie ogłoszony w terminie późniejszym. 


INFORMACJA O WYNIKU NABORU
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Specjalista ds. Geodezji został wybrany Pan Bartosz Żuradzki, zam. w Sieciechowicach.
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
W/w osoba spełnia wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydat na stanowisko Specjalista ds. Geodezji, wykazał się wymaganą wiedzą w zakresie tematu, dobrą znajomością zagadnień związanych ze stanowiskiem pracy.


Uprzejmie informujemy, że kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne zamieszczone w ogłoszeniu, zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.


ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KRAKOWIE
UL.GŁOWACKIEGO 56, 30-085 KRAKÓW
OGŁASZA NABÓR
NA  WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Specjalista ds. Geodezji
 (nazwa stanowiska pracy)

miejsce pracy: Rejon Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach

1.    Wymagania niezbędne:
a)    Wykształcenie wyższe geodezyjne.
b)    Praca w wykonawstwie geodezyjnym i administracji publicznej.
2.    Wymagania dodatkowe:
a)    Gospodarka gruntami, obsługa MicroStatio, dobrze widziane uprawnienia zawodowe.
b)    Rzetelność, terminowość, odpowiedzialność, sumienność.
3.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a)    Pozyskiwanie gruntów pod inwestycje drogowo-mostowe.
b)    Sprawy związane z ustaleniem granic pasów drogowych.
c)    Wydawanie oświadczeń o dysponowaniu gruntami na cele budowlane.
d)    Inne bieżące sprawy wydziału.
4.    Wymagane dokumenty:
a)    życiorys (CV),
b)    list motywacyjny,
c)    dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
d)    kwestionariusz osobowy,
e)    inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, pok. 201-202 lub pocztą na adres Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, 30-085 Kraków, ul. Głowackiego 56 z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko – Specjalista ds. Geodezji, w terminie do dnia 29 stycznia 2015 r.
Aplikacje, które wpłyną do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej ZDW oraz na tablicy informacyjnej ZDW przy ul. Głowackiego 56 w Krakowie.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223 poz. 1458)”.