Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/wym. stanowisko, nie został zatrudniony żaden z kandydatów zakwalifikowanych na rozmowę kwalifikacyjną.

UZASADNIENIE:

Komisja po przeanalizowaniu aplikacji złożonych przez kandydatów na stanowisko St. Referent/Specjalista ds. Inżynierii Ruchu i po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych zdecydowała, że żaden z kandydatów nie posiada wystarczającej wiedzy i praktyki w zakresie zagadnień i problemów, które są niezbędne na w/wym. stanowisku i postanowiła o niezatrudnieniu nikogo.


Uprzejmie informujemy, że kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne zamieszczone w ogłoszeniu, zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.


ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KRAKOWIE
UL.GŁOWACKIEGO 56, 30-085 KRAKÓW
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Starszy referent / Specjalista d/s Inżynierii Ruchu
(nazwa stanowiska pracy)

miejsce pracy: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie

1. Wymagania niezbędne:
a) Wykształcenie wyższe (uczelnia techniczna o profilu drogowym, transportowym lub pokrewnym)
b) Specjalność w zakresie inżynieria ruchu, sterowanie ruchem, systemy transportowe.
2. Wymagania dodatkowe:
a) Preferowana znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem ruchem, sterowaniem ruchem, organizacją transportu publicznego.
b) Umiejętność sporządzania projektów organizacji ruchu, praca w aplikacjach typu CAD (w szczególności środowisko Microstation),
c) Znajomość zagadnień związanych z inteligentnymi systemami transportowymi
d) Na poziomie zaawansowanym obsługa pakietu MS Office, obsługa systemu operacyjnego Microsoft Windows
e) Prawo jazdy kat. B
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) Współuczestnictwo w ustalaniu rocznych i wieloletnich planów z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego (brd).
b) Opracowywanie specyfikacji technicznych do projektów związanych z poprawa brd w zakresie znaków i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz urządzeń ITS.
c) Rozpatrywanie projektów organizacji ruchu oraz wniosków dotyczących zmian organizacji ruchu.
d) Opracowywanie analiz szczegółowych dla zagrożonych dróg wojewódzkich i miejsc szczególnie niebezpiecznych na tych drogach.
e) Opracowywanie i zlecanie do opracowania stałych projektów organizacji ruchu na drogach wojewódzkich uwzględniających wnioski wynikające z przeprowadzonych analiz organizacji i bezpieczeństwa ruchu.
f) Opracowywanie projektów tymczasowej organizacji ruchu w nagłych przypadkach awarii urządzenia w pasie drogowym lub w jego pobliżu, w wyniku którego nastąpiło zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego lub możliwość wystąpienia szkód materialnych.
g) Opiniowanie, zatwierdzanie organizacji ruchu na drogach wojewódzkich na podstawie złożonych projektów.
h) Prowadzenie kontroli prawidłowości zastosowania i funkcjonowania znaków drogowych, sygnalizacji świetlnych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, systemów ITS oraz ich zgodności z zatwierdzona organizacją ruchu i obowiązującymi przepisami
i) Współpraca w zakresie organizacji ruchu i jego bezpieczeństwa oraz wdrożonych systemów ITS z innymi organami zarządzającymi ruchem, zarządami dróg i kolei, Policją oraz innymi jednostkami.
j) Prowadzenie cyfrowej ewidencji oznakowania sieci dróg wojewódzkich w postaci plików graficznych i rastrowych.
k) Wykonywanie wspólnych działań z Inspekcją Transportu Drogowego w zakresie kontroli masy oraz nacisków na osie pojazdów poruszających się po sieci dróg wojewódzkich województwa małopolskiego.
l) Prowadzenie spraw dotyczących wydawania zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny w zakresie dróg wojewódzkich oraz opiniowanie wykorzystania dróg wojewódzkich w sposób szczególny dla imprez odbywających się na drogach krajowych, powiatowych lub gminnych, dla odbycia których zezwolenie wydaje inny organ zarządzający ruchem
4. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
d) kwestionariusz osobowy,
e) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, pok. 201-202 lub pocztą na adres Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, 30-085 Kraków, ul. Głowackiego 56 z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko – Starszy referent / Specjalista d/s Inżynierii Ruchu, w terminie do dnia 20 luty 2015 r.
Aplikacje, które wpłyną do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej ZDW oraz na tablicy informacyjnej ZDW przy ul. Głowackiego 56 w Krakowie.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223 poz. 1458)”.