Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Specjalista ds. Uzgodnień i Opinii zostali wybrani:
1. Pan Szymon Pracuch, zam. w Krakowie,
2. Pani Aneta Zięba, zam. w Krakowie.
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
W/w osoby spełniają wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci na stanowisko Specjalista ds. Uzgodnień i Opinii, wykazali się wymaganą wiedzą w zakresie tematu, dobrą znajomością zagadnień związanych ze stanowiskiem pracy.


INFORMACJA O TERMINIE ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ

Uprzejmie informujemy, że kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne zamieszczone w ogłoszeniu, zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.


ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KRAKOWIE
UL.GŁOWACKIEGO 56, 30-085 KRAKÓW
OGŁASZA NABÓR
NA  WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Specjalista ds. Uzgodnień i Opinii
      (nazwa stanowiska pracy)

1.    Wymagania niezbędne:
a)    Wykształcenie wyższe o profilu budownictwo drogowe lub inżynieria środowiska
b)    Praca w administracji drogowej lub biurze projektów albo w wykonawstwie - min. 4 lata stażu pracy
2.    Wymagania dodatkowe:
a)    Preferowana znajomość zagadnień i przepisów z zakresu funkcjonowania administracji publicznej oraz tematyki dróg publicznych
b)    Dobra znajomość obsługi komputera
c)    Prawo jazdy kat. B
d)    Umiejętność pracy w zespole, sumienność, rzetelność, terminowość, odpowiedzialność
3.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a)    Uzgadnianie i opiniowanie dokumentacji dla budowy tras rowerowych oraz wniosków w zakresie zmiany sposobu zagospodarowania obszarów przyległych do pasa drogowego dróg wojewódzkich
b)    Opiniowanie materiałów wyjściowych do uzyskania decyzji na lokalizację lub przebudowę zjazdów z dróg wojewódzkich, wydawanie decyzji administracyjnych w tym zakresie, uzgadnianie projektów budowy i przebudowy zjazdów
c)    Przygotowywanie materiałów do przetargów na opracowanie dokumentacji technicznej dot. rozwoju sieci dróg wojewódzkich i tras rowerowych (studiów wykonalności, studiów techniczno – ekonomiczno – środowiskowych, koncepcji), sprawdzanie i opiniowanie dokumentacji projektowych opracowywanych na zlecenie wydziału, przygotowywanie materiałów oraz opiniowanie koncepcji i prac studialnych w zakresie rozwoju sieci drogowej. Opiniowanie materiałów dotyczących rozwoju sieci drogowej województwa małopolskiego.
d)    Opiniowanie i uzgadnianie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz innych dokumentów planistycznych
e)    Opiniowanie operatów wodnoprawnych oraz projektów w tym zakresie.
4.    Wymagane dokumenty:
a)    życiorys (CV),
b)    list motywacyjny,
c)    dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
d)    kwestionariusz osobowy,
e)    inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, pok. 201-202, pocztą elektroniczną na adres: www.zdw.krakow.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, 30-085 Kraków, ul. Głowackiego 56, z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko - Specjalista ds. Uzgodnień i Opinii, w terminie do dnia 29 maja 2015 r.
Aplikacje, które wpłyną do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o naborze i wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej ZDW oraz na tablicy informacyjnej ZDW przy ul. Głowackiego 56 w Krakowie.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 22.03.1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)”.