Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Specjalista ds. Administracji został wybrany Pan Grzegorz Czajka, zam. w Szpitarach.
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
W/w osoba spełnia wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydat na stanowisko Specjalista ds. Administracji, wykazał się wymaganą wiedzą w zakresie tematu, dobrą znajomością zagadnień związanych ze stanowiskiem pracy.


Uprzejmie informujemy, że kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne zamieszczone w ogłoszeniu, zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.


ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KRAKOWIE
UL.GŁOWACKIEGO 56, 30-085 KRAKÓW
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Specjalista ds. Administracji
(nazwa stanowiska pracy)

miejsce pracy: Rejon Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach

1. Wymagania niezbędne:
a) Wykształcenie wyższe magisterskie.
b) Min. 4 lata pracy, w tym 3 lata pracy w jednostkach organizacyjnych samorządu, w przedziale lat 2007 - 2014.
2. Wymagania dodatkowe:
a) Biegła obsługa komputera i urządzeń biurowych.
b) Doświadczenie w pracy w administracji samorządowej lub publicznej.
c) Przygotowywanie pism, opinii i decyzji administracyjnych.
d) Znajomość zasad wydatkowania pieniędzy publicznych.
e) Znajomość prawa budowlanego oraz przepisów związanych z drogami publicznymi
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) Prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem materiałowo – technicznym.
b) Prowadzenie spraw związanych z zakupem środków trwałych.
c) Prowadzenie spraw związanych z użytkowaniem samochodów służbowych.
d) Prowadzenie spraw związanych z użytkowaniem pomieszczeń biurowych.
e) Nadzór nad prowadzeniem archiwum jednostki.
f) Gospodarka rzeczowymi składnikami majątku jednostki.
g) Przygotowywanie niezbędnych dokumentów do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie spraw prowadzonych na stanowisku pracy.
h) Współuczestnictwo w obsłudze systemów zarządzania drogami i ruchem na drogach.
4. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
d) kwestionariusz osobowy,
e) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.\

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, pok. 201-202 lub pocztą na adres Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, 30-085 Kraków, ul. Głowackiego 56 z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko – Specjalista ds. Administracji, w terminie do dnia 16 czerwca 2015 r.
Aplikacje, które wpłyną do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej ZDW oraz na tablicy informacyjnej ZDW przy ul. Głowackiego 56 w Krakowie.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223 poz. 1458)”.