Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Kierownik Zespołu Badań Drogowych został wybrany Pan Rafał Tomal, zam. w Miechowie.
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
W/w osoba spełnia wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydat na stanowisko Kierownik Zespołu Badań Drogowych, wykazał się wymaganą wiedzą w zakresie tematu, dobrą znajomością zagadnień związanych ze stanowiskiem pracy.


Uprzejmie informujemy, że kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne zamieszczone w ogłoszeniu, zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.


ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KRAKOWIE
UL.GŁOWACKIEGO 56, 30-085 KRAKÓW
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Kierownik Zespołu Badań Drogowych
(nazwa stanowiska pracy)

1. Wymagania niezbędne:
a) Wykształcenie wyższe techniczne - mile widziane o profilu geologicznym, geotechnicznym.
b) Wymagany staż pracy 5 lat, minimum 3 lata w laboratorium.
2. Wymagania dodatkowe:
a) Znajomość aparatury laboratoryjnej.
b) Dobra znajomość obsługi komputera.
c) Prawo jazdy kat. B.
d) Sumienność, rzetelność, terminowość, odpowiedzialność.
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) Zarządzanie Zespołem Badań Drogowych.
b) Koordynowanie obsługi laboratoryjnej.
c) Koordynacja i nadzór nad:
• Wykonywanymi badaniami mas mineralno – bitumicznych w zakresie badań kontrolnych
• Badaniami cech eksploatacyjnych nawierzchni
• Przeprowadzeniem badań mechanistycznych cech mieszanek mineralno – asfaltowych
• Przeprowadzanymi badaniami nośności i zagęszczenia podbudów drogowych przy pomocy płyty VSS
• Badaniami nośności nawierzchni przy zastosowaniu ugięciomierza belkowego
• Badaniami zagęszczenia podłoża gruntowego przy pomocy:
- sondy
- aparatu VSS
- płyty dynamicznej
• Określeniem przydatności materiałów do celów drogowych z obowiązującymi normami i specyfikacjami
• Badań cech eksploatacyjnych nawierzchni
• Wykonywanymi odkrywkami geotechnicznymi
• Badaniem przydatności gruntów do zasypów wykopów
• Badaniami parametrów nawierzchni w zakresie równości
• Określaniem spływności mieszanek mineralno – asfaltowych
• Opiniowanie recept betonowych oraz na masy bitumiczne
• Przeprowadzanymi badaniami odblaskowości oznakowania poziomego reflektometrem
• Opracowaniem wyników przeprowadzonych badań laboratoryjnych
• Prowadzeniem ewidencji przeprowadzonych badań laboratoryjnych
• Sprawnością sprzętu laboratoryjnego i w razie konieczności zlecanie napraw
4. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
d) kwestionariusz osobowy,
e) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, pok. 201-202, pocztą elektroniczną na adres: www.zdw.krakow.pl, w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, 30-085 Kraków, ul. Głowackiego 56 z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko - Kierownik Zespołu Badań Drogowych, w terminie do dnia 8 lipca 2015 r.
Aplikacje, które wpłyną do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o naborze i wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej ZDW oraz na tablicy informacyjnej ZDW przy ul. Głowackiego 56 w Krakowie.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 22.03.1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)”.