Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/wym. stanowisko, nie został zatrudniony żaden z kandydatów zakwalifikowanych na rozmowę kwalifikacyjną.

UZASADNIENIE:
Komisja po przeanalizowaniu aplikacji złożonych przez kandydatów na stanowisko Referent/Specjalista ds. Zamówień Publicznych i po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych zdecydowała, że żaden z kandydatów nie posiada wystarczającej wiedzy i praktyki w zakresie zagadnień i problemów, które są niezbędne na w/wym. stanowisku i postanowiła o niezatrudnieniu nikogo.

________________________________________________________________________________________________________

Uprzejmie informujemy, że kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne zamieszczone w ogłoszeniu, zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.


ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KRAKOWIE
UL.GŁOWACKIEGO 56, 30-085 KRAKÓW
           OGŁASZA NABÓR
NA  WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Referent/Specjalista ds. Zamówień Publicznych
            (nazwa stanowiska pracy)

1.    Wymagania niezbędne:
a)    Wykształcenie wyższe, preferowane: prawo, administracja, ekonomia.
2.    Wymagania dodatkowe:
a)    Znajomość przepisów z zakresu prawa zamówień publicznych.
b)    Biegła obsługa komputera - system Windows, pakiet “Office”.
c)    Biegła obsługa urządzeń biurowych (fax, ksero, skaner).
d)    Umiejętność pracy w zespole, sumienność, rzetelność, terminowość, odpowiedzialność.
3.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a)    prowadzenie postępowań w sprawie zamówień publicznych wskazanych przez Naczelnika Wydziału Zamówień Publicznych zgodnie z ustawą – Prawo zamówień publicznych, obowiązującymi aktami prawa unijnego, przepisami wykonawczymi i regulaminem udzielania zamówień publicznych funkcjonującym w ZDW Kraków, w tym m.in.:
•    przygotowywanie ogłoszeń o prowadzonych postępowaniach i wynikach tych postępowań,
•    sporządzanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i innych dokumentów postępowania we współpracy z wydziałami merytorycznymi zlecającymi przeprowadzenie postępowania,
•    sporządzanie korespondencji w przedmiocie udzielania wykonawcom wyjaśnień związanych z prowadzonymi postępowaniami przy udziale wydziałów merytorycznych zlecających przeprowadzenie postępowania,
•    współpraca z wydziałem finansowym w zakresie przyjmowania i zwalniania wadium oraz wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
•    praca w komisji przetargowej (jako sekretarz komisji) zgodnie z jej regulaminem,
•    sporządzanie protokołów z postępowania o zamówienie publiczne,
•    przygotowywanie i przedstawianie do podpisu umów w sprawie zamówień publicznych,
•    przygotowywanie dokumentów przetargowych z prowadzonych postępowań do archiwizacji,
•    rejestrowanie korespondencji związanej z prowadzonymi postępowaniami,
b)    współpraca z komórkami organizacyjnymi ZDW Kraków w zakresie prowadzonych postępowań w sprawie zamówień publicznych i spraw będących przedmiotem działania Wydziału Zamówień Publicznych,
c)    prowadzenie rejestru korespondencji związanej z pracą Wydziału Zamówień Publicznych,
d)    udzielanie informacji na temat przepisów prawa zamówień publicznych i ich stosowania,
e)    sporządzenie  planu zamówień publicznych,
f)    sporządzenie sprawozdania z udzielonych zamówień publicznych,
g)    prowadzenie rejestrów zamówień publicznych i umów.
 Wymagane dokumenty:
a)    życiorys (CV),
b)    list motywacyjny,
c)    dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
d)    kwestionariusz osobowy,
e)    inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
       W miesiącu lutym wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie wynosi co najmniej 6%.
      Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, pok. 201-202, pocztą elektroniczną na adres: www.zdw.krakow.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, 30-085 Kraków, ul. Głowackiego 56 z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Referent/Specjalista ds. Zamówień Publicznych, w terminie do dnia do dnia 15 marca 2016 r.
     Aplikacje, które wpłyną do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, stronie internetowej ZDW oraz na tablicy informacyjnej ZDW przy ul. Głowackiego 56 w Krakowie. Złożonych dokumentów Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie nie zwraca.
Oferty nie wykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)”.