Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Referent/Specjalista ds. Zamówień Publicznych, zostali wybrani Pani Joanna Safinowska-Sierpińska zamieszkała w Krzeszowicach i Pani Edyta Skrzyszewska zamieszkała w Krakowie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
W/w osoby spełniają wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci na stanowisko Referent/Specjalista ds. Zamówień Publicznych, wykazali się wymaganą wiedzą w zakresie tematu, niezbędnym doświadczeniem zawodowym, znajomością bieżących przepisów prawnych oraz dobrą znajomością komputera.

_______________________________________________________________________________________________________

 

Uprzejmie informujemy, że kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne zamieszczone w ogłoszeniu, zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

_________________________________________________________________________________________________

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KRAKOWIE
UL.GŁOWACKIEGO 56, 30-085 KRAKÓW
OGŁASZA NABÓR
NA  WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Referent/Specjalista ds. Zamówień Publicznych
            (nazwa stanowiska pracy)


1.    Wymagania niezbędne:
a)    Wykształcenie wyższe, wykształcenie wyższe w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym (preferowane: prawo, administracja).

2.    Wymagania dodatkowe:
a)    preferowane wykształcenie wyższe drugiego stopnia,
b)    znajomość przepisów z zakresu prawa zamówień publicznych,
c)    preferowane posiadanie doświadczenia zawodowego w zakresie działalności związanej z procesem udzielania zamówień publicznych, np. jako członek komisji przetargowej działającej jako zespół pomocniczy kierownika zamawiającego, pracownik działu zamówień publicznych w jednostce zobowiązanej do stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych,
d)    dobrze widziane ukończenie podyplomowych studiów z zakresu prawa zamówień publicznych, odbycie specjalistycznych kursów/szkoleń z zakresu prawa zamówień publicznych,
e)    biegła obsługa komputera – system Windows, pakiet „Office”,
f)    biegła obsługa urządzeń biurowych (fax, ksero, skaner),
g)    umiejętność:
•    pracy w zespole,
•    samodzielnego rozwiązywania problemów,
•    samodzielnej realizacji powierzonych zadań,
•    sprawnej koordynacji i organizacji działań,
•    twórczego i koncepcyjnego myślenia,
•    szybkiego wyszukiwania danych i przygotowania informacji,
•    precyzyjnego, poprawnego językowo i logicznego formułowania treści pisemnych,
•    sprawnego poruszania się w materii aktów prawnych, orzecznictwa, literatury prawniczej,
•    obsługi i pracy z programami prawniczymi,
•    szybkiego przyswajania nowych wiadomości,
•    analitycznego myślenia,
h)    obowiązkowość, odpowiedzialność, rzetelność, sumienność, systematyczność, terminowość, profesjonalizm w działaniu, kreatywność, komunikatywność, rzeczowość.  

3.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a)    prowadzenie postępowań w sprawie zamówień publicznych wskazanych przez Naczelnika Wydziału Zamówień Publicznych zgodnie z ustawą – Prawo zamówień publicznych, obowiązującymi aktami prawa unijnego, przepisami wykonawczymi i regulaminem udzielania zamówień publicznych funkcjonującym w ZDW Kraków, w tym m.in.:
•    przygotowywanie ogłoszeń o prowadzonych postępowaniach i wynikach tych postępowań,
•    sporządzanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i innych dokumentów postępowania we współpracy z wydziałami merytorycznymi zlecającymi przeprowadzenie postępowania,
•    sporządzanie korespondencji w przedmiocie udzielania wykonawcom wyjaśnień związanych z prowadzonymi postępowaniami przy udziale wydziałów merytorycznych zlecających przeprowadzenie postępowania,
•    współpraca z wydziałem finansowym w zakresie przyjmowania i zwalniania wadium oraz wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
•    praca w komisji przetargowej (jako sekretarz komisji) zgodnie z jej regulaminem,
•    sporządzanie protokołów z postępowania o zamówienie publiczne,
•    przygotowywanie i przedstawianie do podpisu umów w sprawie zamówień publicznych,
•    przygotowywanie dokumentów przetargowych z prowadzonych postępowań do archiwizacji,
•    rejestrowanie korespondencji związanej z prowadzonymi postępowaniami,
b)    współpraca z komórkami organizacyjnymi ZDW Kraków w zakresie prowadzonych postępowań w sprawie zamówień publicznych i spraw będących przedmiotem działania Wydziału Zamówień Publicznych,
c)    prowadzenie rejestru korespondencji związanej z pracą Wydziału Zamówień Publicznych,
d)    udzielanie informacji na temat przepisów prawa zamówień publicznych i ich stosowania,
e)    sporządzenie planu zamówień publicznych,
f)    sporządzenie sprawozdania z udzielonych zamówień publicznych,
g)    prowadzenie rejestrów zamówień publicznych i umów,
h)    wykonywanie innych zadań powierzonych przez zwierzchników.

4.  Wymagane dokumenty:
a)    życiorys (CV),
b)    list motywacyjny,
c)    dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
d)    kwestionariusz osobowy,
e)    inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

    W miesiącu marcu wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie wynosi co najmniej 6%.
    Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, pok. 201-202, pocztą elektroniczną na adres: www.zdw.krakow.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, 30-085 Kraków, ul. Głowackiego 56 z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Referent/Specjalista ds. Zamówień Publicznych, w terminie do dnia do dnia 6 maja 2016 r.
Aplikacje, które wpłyną do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
    Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, stronie internetowej ZDW oraz na tablicy informacyjnej ZDW przy ul. Głowackiego 56 w Krakowie. Złożonych dokumentów Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie nie zwraca.
Oferty nie wykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone.
    Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)”.