Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Referent ds. Rozliczeń Finansowych – Kasjer, została wybrana Pani Iwona Góralczyk zamieszkała w Poskwitowie.
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
W/w osoba spełnia wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydat na stanowisko Referent ds. Rozliczeń Finansowych – Kasjer, wykazał się wymaganą wiedzą w zakresie tematu, niezbędnym doświadczeniem zawodowym, znajomością bieżących przepisów prawnych oraz dobrą znajomością komputera.

____________________________________________________________________________________________________

 

Uprzejmie informujemy, że kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne zamieszczone w ogłoszeniu, zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

_________________________________________________________________________________________________

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KRAKOWIE
UL.GŁOWACKIEGO 56, 30-085 KRAKÓW
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Referent ds. Rozliczeń Finansowych/Kasjer
(nazwa stanowiska pracy)

1.    Wymagania niezbędne:
a)    Wykształcenie wyższe magisterskie w specjalności ekonomicznej.
b)    Doświadczenie w pracy w administracji samorządowej.
2.    Wymagania dodatkowe:
a)    Biegła obsługa komputera i urządzeń biurowych.
b)    Znajomość przepisów związanych z dysponowaniem środkami publicznymi oraz przepisów dotyczących finansów i rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych.
3.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a)    Prowadzenie likwidatury zewnętrznych dowodów księgowych.
b)    Sprawdzanie faktur VAT, rachunków i innych dowodów księgowych pod względem  formalnym i rachunkowym przed ich przekazaniem do akceptacji.
c)    Pilnowanie terminowego zwrotu z Wydziałów ZDW w Krakowie opisanych i sprawdzonych pod względem merytorycznym dowodów księgowych a następnie przekazanie ich do zespołu ds. księgowych celem zadekretowania oraz zaksięgowania.
d)    Zamieszczanie adnotacji o sposobie uregulowania płatności na dowodach księgowych.
e)    Sporządzanie dokumentów płatniczych, bankowych i kasowych związanych z zapłatą wierzytelności oraz terminowa ich realizacja.
f)    Sprawdzanie wewnętrznych dowodów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym np. związanych z rozliczeniem podróży służbowych, czuwanie nad terminowym ich przedłożeniem do zespołu ds. finansowych.
g)    Prowadzenie analitycznej ewidencji zabezpieczeń, kaucji i wadiów wg kontrahentów, zgodnie z zawartymi umowami. Rozliczanie należnych odsetek dotyczących zabezpieczeń, kaucji
i wadiów.
h)    Kompletowanie dokumentów księgowych i przekazywanie ich do archiwum.
4.    Wymagane dokumenty:
a)    życiorys (CV),
b)    list motywacyjny,
c)    dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
d)    kwestionariusz osobowy,
e)    inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

    W miesiącu marcu wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi/nie wynosi co najmniej 6%.
    Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, pok. 201-202, pocztą elektroniczną na adres: www.zdw.krakow.pl, w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, 30-085 Kraków, ul. Głowackiego 56 z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko: Referent ds. Rozliczeń Finansowych/Kasjer, w terminie do dnia 12 maja 2016 r.
    Aplikacje, które wpłyną do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, stronie internetowej ZDW oraz na tablicy informacyjnej ZDW przy ul. Głowackiego 56 w Krakowie.
Złożonych dokumentów Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie nie zwraca.
Oferty nie wykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone.
    Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)”.