Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

          INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Referent ds. Rozliczeń Finansowych została wybrana Pani Alicja Witkowska zamieszkała w Zręczycach.
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
W/w osoba spełnia wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydat na stanowisko Referent ds. Rozliczeń Finansowych, wykazał się wymaganą wiedzą w zakresie tematu, niezbędnym doświadczeniem zawodowym, znajomością bieżących przepisów prawnych oraz dobrą znajomością komputera.

____________________________________________________________________________________________________

INFORMACJA O TERMINIE ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ
Uprzejmie informujemy, że kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne zamieszczone w ogłoszeniu, zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

__________________________________________________________________________________________________

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KRAKOWIE
UL.GŁOWACKIEGO 56, 30-085 KRAKÓW
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Referent ds. Rozliczeń Finansowych
(nazwa stanowiska pracy)

1.    Wymagania niezbędne:
a)    Wykształcenie średnie lub wyższe ekonomiczne.
b)    Staż pracy w samorządowej jednostce budżetowej.
2.    Wymagania dodatkowe:
a)    Obsługa systemu operacyjnego Windows, Microsoft Office - mile widziana znajomość obsługi programu finansowo-księgowego.
3.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a)    Prowadzenie syntetycznej księgowości Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy ZDW Kraków.
b)    Prowadzenie księgowości analitycznej na kartotekach osobowych w zakresie posiadanych wkładów, udzielonych pożyczek.
c)    Sporządzanie comiesięcznych wykazów potrąceń pożyczek i wkładów dla pracowników ZDW
oraz emerytów i rencistów.
d)    Uzgadnianie kartotek analitycznych z kartotekami syntetycznymi PKZP w terminie do 10-tego każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.
e)    Sporządzanie zestawienia obrotów i sald PKZP.
f)    Umieszczanie adnotacji na wnioskach pożyczkobiorców oraz na wnioskach o zwrot wkładów, o wysokości wkładów i zadłużeń w celu przedłożenia Zarządowi PKZP.
g)    Przyjmowanie i przechowywanie deklaracji członków wstępujących i rezygnujących z przynależności do PKZP.
h)    Sporządzanie w ustalonym terminie bilansu PKZP wraz z wymaganymi załącznikami.
i)     Prowadzenie korespondencji z byłymi członkami PKZP oraz żyrantami w przypadku zwolnienia z pracy i nie uregulowania zadłużenia.
j)    W razie konieczności przygotowanie wniosków do Wydziału Radców Prawnych celem egzekucji należności dotyczących PKZP.
k)    Prowadzenie analitycznej ewidencji środków trwałych, uzgadnianie 2 razy w roku stanów księgowych z osobami odpowiedzialnymi materialnie za poszczególne  środki trwałe.
l)    Sporządzanie oraz przekazywanie do właściwej instytucji deklaracji PFRON – zgodnie z obowiązującymi przepisami.
m)   Dokonywanie wyliczeń wynagrodzeń, wypełnianie niezbędnych zaświadczeń dokumentujących wysokości wypłaconego wynagrodzenia dla byłych i obecnych pracowników ZDW
n)    Kompletowanie dokumentów księgowych i przekazywanie ich do archiwum.
o)    W razie nieobecności St. specjalisty ds. Rozliczeń Finansowych pełnienie zastępstwa we wszystkich czynnościach prowadzonych przez tego pracownika.
p)    Przestrzeganie tajemnicy służbowej i państwowej a także zasad BHP i p.poż.
q)    Wykonywanie innych czynności zleconych przez Kierownika Zespołu ds. Finansowych oraz Głównego Księgowego.
4.    Wymagane dokumenty:
a)    życiorys (CV),
b)    list motywacyjny,
c)    dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
d)    kwestionariusz osobowy,
e)    inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

    W miesiącu czerwcu wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie wynosi co najmniej 6%.
    Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, pok. 201-202, pocztą elektroniczną na adres: www.zdw.krakow.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, 30-085 Kraków, ul. Głowackiego 56
z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko: Referent ds. Rozliczeń Finansowych, w terminie do dnia 22 lipca 2016 r.
    Aplikacje, które wpłyną do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, stronie internetowej ZDW oraz na tablicy informacyjnej ZDW przy ul. Głowackiego 56 w Krakowie.
Złożonych dokumentów Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie nie zwraca.
Oferty nie wykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone.
    Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)”.