Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Specjalista ds. Informatyki  został wybrany Pan Krzysztof Wandas, zamieszkały w Wieliczce.
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
W/w osoba spełnia wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydat na stanowisko Specjalista ds. Informatyki, wykazał się wymaganą wiedzą w zakresie tematu, niezbędnym doświadczeniem zawodowym, znajomością bieżących przepisów prawnych oraz dobrą znajomością komputera.

______________________________________________________________________________________________________

INFORMACJA O TERMINIE ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ
Uprzejmie informujemy, że kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne zamieszczone w ogłoszeniu, zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

___________________________________________________________________________________________________________________

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KRAKOWIE
UL.GŁOWACKIEGO 56, 30-085 KRAKÓW
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Specjalista ds. Informatyki
(nazwa stanowiska pracy)


1.    Wymagania niezbędne:
a)    Wykształcenie wyższe kierunkowe,
b)    Minimum 5 lat doświadczenia pracy na podobnym stanowisku,
c)    Bardzo dobra znajomość obsługi systemów z rodziny Windows,
d)    Znajomość sprzętu i podzespołów komputerowych (wymiana lub ewentualna naprawa),
e)    Wysoka umiejętność budowania serwisów www oraz szablonów o wysokim stopniu skomplikowania uruchamianych lub wykorzystywanych po stronie serwera.
2.    Wymagania dodatkowe:
a)    Bardzo dobra znajomość obsługi aplikacji z rodziny Adobe (Photoshop, Ilustrator, InDesign),
b)    Znajomość obsługi baz danych (MySQL),
c)    Podstawowa umiejętność programowania PHP.
3.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a)    Administracja siecią (konfigurowanie, FTP, e-mail, zabezpieczenia, bazy danych, kopie zapasowe).
b)    Zarządzanie zasobami komputerów stacjonarnych i przenośnych.
c)    Konserwacja i naprawy użytkowanych w firmie komputerów.
d)    Instalacja, konfiguracja i aktualizacja potrzebnego oprogramowania (systemy operacyjne, sterowniki, oprogramowanie antywirusowe, oprogramowanie biurowe, ERP, Workflow).
e)    Obsługa i konserwacja infrastruktury sieciowej w podległych jednotkach (rejony, obwody).
f)    Administracja infrastrukturą w istniejących lokalizacjach.
g)    Administracja sprzętem serwerowym.
h)    Helpdesk – wsparcie dla pracowników firmy w kwestiach technicznych (telefonicznie, bezpośrednio, on-line).
i)    Analiza i rozwiązywanie problemów sprzętowych / programowych.
j)    Instalacja i konfigurowanie niezbędnego oprogramowania.
k)    Zarządzanie dostępami pracowników firmy do aplikacji i usług.
l)    Serwis sprzętu (naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne).
m)    Współpraca z zewnętrznymi Wykonawcami firmy w ramach projektów ZDW.
n)    Współpraca z innymi stanowiskami i działami:
     a.    Użytkownicy sprzętu i systemów – wszyscy pracownicy ZDW w Krakowie.
     b.    Dostawcy usług (firmy telekomunikacyjne).
     c.    Dostawcy i serwisanci sprzętu.
     d.    Wykonawcy systemów ZDW w Krakowie.
o)    Budowanie, utrzymanie rozwój serwisu internetowego ZDW.
p)    Projektowanie, budowanie i wdrażanie nowych rozwiązań webowych na potrzeby ZDW.
4.    Wymagane dokumenty:
a)    życiorys (CV),
b)    list motywacyjny,
c)    dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
d)    kserokopie wymaganych na danym stanowisku pracy obligatoryjnych uprawnień,
e)    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
f)    kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dotyczy osób niepełnosprawnych),
g)    inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
    W miesiącu wrześniu wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi/nie wynosi co najmniej 6%.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, pok. 201-202, pocztą elektroniczną na adres: www.zdw.krakow.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, 30-085 Kraków, ul. Głowackiego 56 z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Specjalista ds. Informatyki w terminie do dnia 28 września 2016.
    Aplikacje, które wpłyną do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, stronie internetowej ZDW oraz na tablicy informacyjnej ZDW przy ul. Głowackiego 56 w Krakowie.
Złożonych dokumentów Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie nie zwraca.
Oferty nie wykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone.
     Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)”.