Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

                    INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Referent/Specjalista ds. Zamówień Publicznych  został wybrany Pan Michał Górka  zamieszkały w Tarnowie.
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
W/w osoba spełnia wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydat na stanowisko Referent/Specjalista ds. Zamówień Publicznych, wykazał się wymaganą wiedzą w zakresie tematu, niezbędnym doświadczeniem zawodowym, znajomością bieżących przepisów prawnych oraz dobrą znajomością komputera.

_____________________________________________________________________________________________________

INFORMACJA O TERMINIE ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ
Uprzejmie informujemy, że kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne zamieszczone w ogłoszeniu, zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

____________________________________________________________________________________________________________________


ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KRAKOWIE
UL.GŁOWACKIEGO 56, 30-085 KRAKÓW
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Referent/Specjalista ds. Zamówień Publicznych
         (nazwa stanowiska pracy)

miejsce pracy: Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie

1.    Wymagania niezbędne:
a)    Wykształcenie wyższe (preferowane budownictwo drogowe lub ogólne)
b)    Znajomość przepisów z zakresu zamówień publicznych
c)    Umiejętność kosztorysowania
d)    Biegła obsługa komputera - system Windows, pakiet “Office”
e)    Prawo jazdy kategorii B

2.    Wymagania dodatkowe:
a)    Umiejętność obsługi urządzeń biurowych (fax, ksero, skaner)
b)    Umiejętność samodzielnej realizacji powierzonych zadań
c)    Umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów
d)    Umiejętność przygotowywania korespondencji i informacji
e)    Umiejętność szybkiego przyswajania nowych wiadomości
f)    Umiejętność twórczego i analitycznego myślenia
g)    Odpowiedzialność i obowiązkowość, rzetelność i sumienność

3.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a)    Prowadzenie postępowań w sprawie Zamówień Publicznych wskazanych przez Kierownika Rejonu zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, aktami wykonawczymi i Regulaminem Zamówień Publicznych, w tym m.in.:
    •    przygotowywanie ogłoszeń o prowadzonych postępowaniach i wynikach tych postępowań, sporządzanie Specyfikacji Istotnych Warunków                    Zamówienia (SIWZ)
    •    sporządzanie korespondencji w przedmiocie udzielania wykonawcom wyjaśnień i zapytań związanych z prowadzonymi postępowaniami
    •    współpraca z wydziałem finansowym w zakresie przyjmowania i zwalniania wadium oraz wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
    •    praca w komisji przetargowej (jako sekretarz komisji) zgodnie z jej regulaminem,
    •    sporządzanie protokołów z postępowania o zamówienie publiczne,
    •    przygotowywanie i przedstawianie do podpisu umów w sprawie zamówień publicznych,
    •    przygotowywanie dokumentów przetargowych z prowadzonych postępowań do archiwizacji,
    •    rejestrowanie korespondencji związanej z prowadzonymi postępowaniami,
b)    sporządzenie  planu zamówień publicznych,
c)    sporządzenie sprawozdania z udzielonych zamówień publicznych,
d)    prowadzenie rejestrów zamówień publicznych i umów.
e)    kosztorysowanie robót.

Wymagane dokumenty:
f)    życiorys (CV),
g)   list motywacyjny,
h)   dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
i)    kserokopie wymaganych na danym stanowisku pracy obligatoryjnych uprawnień,
j)    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
k)   kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dotyczy osób niepełnosprawnych),
l)    inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
      W miesiącu październiku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie wynosi co najmniej 6%.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, pok. 201-202, pocztą elektroniczną na adres: www.zdw.krakow.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, 30-085 Kraków, ul. Głowackiego 56 z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko: Referent/Specjalista ds. Zamówień Publicznych, w terminie do dnia 6 grudnia 2016 r.
Aplikacje, które wpłyną do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana, stronie internetowej ZDW oraz na tablicy informacyjnej ZDW przy ul. Głowackiego 56 w Krakowie.
Złożonych dokumentów Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie nie zwraca.
Oferty nie wykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone.
    Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)”.