Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko St. Referent/Specjalista ds. Ochrony Środowiska, została wybrana Pani Anna Blak-Piszczek zamieszkała w Krakowie.
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
W/w osoba spełnia wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydat na stanowisko St. Referent/Specjalista ds. Ochrony Środowiska, wykazała się wymaganą wiedzą w zakresie tematu, niezbędnym doświadczeniem zawodowym, znajomością bieżących przepisów prawnych oraz dobrą znajomością komputera.

______________________________________________________________________________________________________________

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KRAKOWIE
UL.GŁOWACKIEGO 56, 30-085 KRAKÓW
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

St. Referent/Specjalista ds. Ochrony Środowiska
(nazwa stanowiska pracy)

miejsce pracy: Rejon Dróg Wojewódzkich w Krakowie z/s w Zabierzowie

1.    Wymagania niezbędne:
a)    Wykształcenie wyższe techniczne - preferowane kierunki związane z gospodarką wodną (ochrona środowiska)
2.    Wymagania dodatkowe:
a)    Biegła obsługa komputera
b)    Prawo jazdy kategorii B
3.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a)    Przygotowywanie i prowadzenie planowanych wyrębów drzew i wycinkl krzewów z pasa drogowego dróg wojewódzkich tutejszego Rejonu zgodnie z obowiązującym zarządzeniem Dyrektora ZDW - czynny udział w komisjach.
b)    Sporządzanie, zlecanie i rozliczanie prac związanych z badaniem i analizą jakości odprowadzanych wód opadowych oraz czyszczeniem i utylizacją nieczystości z separatorów i osadników zgodnie z zapisami decyzji wodnoprawnvch.
c)    Prowadzenie całokształtu spraw związanych z koszeniem traw w pasie drogowym.
d)    Podpisywanie faktur pod względem merytorycznym dotyczących prowadzonych zagadnień.
e)    Udział w rozprawach wodnoprawnych
f)    Współpraca ze Specjalistą ds. Zamówień Publicznych.
g)    Wykonywanie zastępczo prac wchodzących w zakres obowiązków Specjalisty ds. Uzgodnień podczas jego nieobecności.
h)    Wykonywanie innych prac zleconych przez kierownika Rejonu.

Wymagane dokumenty:
a)    życiorys (CV),
b)    list motywacyjny,
c)    dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
d)    kserokopie wymaganych na danym stanowisku pracy obligatoryjnych uprawnień,
e)    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
f)    kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dotyczy osób niepełnosprawnych),
g)    inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
       W miesiącu październiku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie wynosi co najmniej 6%.
       Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, pok. 201-202, pocztą elektroniczną na adres: www.zdw.krakow.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, 30-085 Kraków, ul. Głowackiego 56 z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko: St. Referent/Specjalista ds. Ochrony Środowiska, w terminie do dnia 9 lutego 2017 r.
Aplikacje, które wpłyną do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana, stronie internetowej ZDW oraz na tablicy informacyjnej ZDW przy ul. Głowackiego 56 w Krakowie.
Złożonych dokumentów Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie nie zwraca.
Oferty nie wykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone.
      Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)”.