Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

            INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko St. Referent/Specjalista ds. Ochrony Pasa Drogowego zostali wybrani:
1) Mariusz Kukułka - zamieszkały w Tarnowie,
2) Łukasz Zawartka - zamieszkały w Tarnowie.
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci na stanowisko St. Referent/Specjalista ds. Ochrony Pasa Drogowego, wykazali się wymaganą wiedzą w zakresie tematu, znajomością bieżących przepisów prawnych i dobrą znajomością komputera. Wybrani kandydaci okazali się osobami komunikatywnymi, chętnymi do podejmowania nowych wyzwań i otwartymi na współpracę w zespole.

____________________________________________________________________________________________________________________

          INFORMACJA O TERMINIE ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ
Uprzejmie informujemy, że kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne zamieszczone w ogłoszeniu, zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

____________________________________________________________________________________________________________________

       ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KRAKOWIE
       UL.GŁOWACKIEGO 56, 30-085 KRAKÓW
                    OGŁASZA NABÓR
       NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Referent/Specjalista ds. Ochrony Pasa Drogowego
                  (nazwa stanowiska pracy)

miejsce pracy: Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie


1.    Wymagania niezbędne:
a)    Wykształcenie wyższe lub średnie w zakresie budownictwa drogowego lub ogólnobudowlane,
b)    Znajomość ustaw: Ustawa o drogach publicznych, Prawo Budowlane, Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i rozporządzeń w spawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Kodeks Postępowania Administracyjnego, Rozporządzenie  w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego,
c)    Biegła obsługa komputera - system Windows, pakiet “Office”,
d)    Prawo jazdy kategorii B.
2.    Wymagania dodatkowe:
a)    Doświadczenie zawodowe w zakresie drogownictwa,
b)    Umiejętność obsługi urządzeń biurowych (fax, ksero, skaner),
c)    Umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,
d)    Umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,
e)    Umiejętność przygotowywania korespondencji i informacji,
f)    Umiejętność szybkiego przyswajania nowych wiadomości,
g)    Umiejętność twórczego i analitycznego myślenia,
h)    Odpowiedzialność i obowiązkowość, rzetelność i sumienność.
3.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a)    Przygotowywanie projektów zezwoleń na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym w formie decyzji administracyjnej,
b)    Przygotowywanie projektów zezwoleń na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (w budowaniu urządzeń podziemnych, sieci, przyłącza),
c)    Przygotowywanie projektów decyzji dotyczących wymierzania kary za zajęcie pasa drogowego z przekroczeniem terminu określonego w zezwoleniu oraz z przekroczeniem powierzchni określonej w zezwoleniu,
d)    Opiniowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy w zakresie budowy, przebudowy
i rozbudowy obiektów funkcji mieszkaniowej, mieszkaniowo-usługowej, usługowo-handlowej o pow. zabudowy do 500 m2, obiektów liniowych obcej infrastruktury teletechnicznej, wodociągowej, gazowej, kanalizacji sanitarnej z wyłączeniem stacji paliw,
e)    Uzgadnianie lokalizacji urządzeń obcych w sąsiedztwie pasa drogowego i w pasie drogowym na wniosek inwestorów obcych oraz wydania warunków przekroczenia dróg wojewódzkich obcą infrastrukturą techniczną.
4.    Oferujemy:
a)    Wynagrodzenie brutto od 2400,00 zł,
b)    Zatrudnienie w na umowę o pracę,
c)    Szkolenia podnoszące kwalifikacje,
d)    Praca w zespole w przyjaznej atmosferze i przy wsparciu przełożonych,
e)    Możliwość korzystania z funduszu socjalnego,
f)    Elastyczny czas pracy.
5.    Wymagane dokumenty:
a)    życiorys (CV),
b)    list motywacyjny,
c)    dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
d)    kserokopie wymaganych na danym stanowisku pracy obligatoryjnych uprawnień,
e)    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
f)     kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dotyczy osób niepełnosprawnych),
g)    inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

       W miesiącu czerwcu wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie wynosi co najmniej 6%.
       Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, pok. 201-202, pocztą elektroniczną na adres: www.zdw.krakow.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, 30-085 Kraków, ul. Głowackiego 56 z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Referent/Specjalista ds. Ochrony Pasa Drogowego w terminie do dnia 16.06.2017 r. (nie mniej niż 14 dni od dnia opublikowania w BIP).
Aplikacje, które wpłyną do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
       Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej ZDW oraz na tablicy informacyjnej ZDW przy ul. Głowackiego 56 w Krakowie. Złożonych dokumentów Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie nie zwraca.
Oferty nie wykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone.
       Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)”.