Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko  Referent/Specjalista ds. Zamówień Publicznych zostali  wybrani:
1) Pani Anna Kapusta zamieszkała w Rącznej,
2) Pani Katarzyna Wcisło zamieszkała w Krakowie
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci na stanowisko St. Referent/Specjalista ds. Zamówień Publicznych, wykazali się wymaganą wiedzą w zakresie tematu, znajomością bieżących przepisów prawnych i dobrą znajomością obsługi  komputera. Wybrani kandydaci okazali się osobami komunikatywnymi, chętnymi do podejmowania nowych wyzwań i otwartymi na współpracę w zespole.

_____________________________________________________________________________________________________________________

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KRAKOWIE
UL.GŁOWACKIEGO 56, 30-085 KRAKÓW
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Referent/Specjalista ds. zamówień publicznych

miejsce pracy:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków

1.    Wymagania niezbędne:
a)    wykształcenie wyższe I lub II stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym
2.    Wymagania dodatkowe:
a)    preferowane kierunki wykształcenia: społeczno-prawnicze, ekonomiczne, techniczne,
b)    doświadczenie zawodowe związane z uczestnictwem w procesie udzielania zamówień publicznych
c)    studia podyplomowe, kursy i szkolenia z zakresu zamówień publicznych
d)    znajomość przepisów z zakresu prawa zamówień publicznych (m.in. ustawa PZP oraz akty wykonawcze, KC, ustawa o finansach publicznych)
e)    biegła obsługa komputera (system Windows, pakiet „Office”) oraz urządzeń biurowych (fax, ksero, skaner)
f)    umiejętność:
−    pracy w zespole,
−    samodzielnego rozwiązywania problemów,
−    samodzielnej realizacji powierzonych zadań,
−    sprawnej koordynacji i organizacji działań,
−    twórczego i koncepcyjnego myślenia,
−    szybkiego wyszukiwania danych i przygotowania informacji,
−    precyzyjnego, poprawnego językowo i logicznego formułowania treści pisemnych,
−    sprawnego poruszania się w materii aktów prawnych, orzecznictwa, literatury prawniczej,
−    obsługi i pracy z programami prawniczymi,
−    szybkiego przyswajania nowych wiadomości,
−    analitycznego myślenia
g)    obowiązkowość, odpowiedzialność, rzetelność, sumienność, systematyczność, terminowość, profesjonalizm w działaniu, kreatywność, komunikatywność, rzeczowość, odporność na stres
3.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1)    prowadzenie postępowań w sprawie zamówień publicznych wskazanych przez Naczelnika Wydziału Zamówień Publicznych zgodnie z ustawą – Prawo zamówień publicznych, obowiązującymi aktami prawa unijnego, przepisami wykonawczymi i regulaminem udzielania zamówień publicznych funkcjonującym w ZDW Kraków, w tym m.in.:
­-   przygotowywanie ogłoszeń o prowadzonych postępowaniach i wynikach tych postępowań,
­-    sporządzanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i innych dokumentów postępowania we współpracy z wydziałami merytorycznymi   zlecającymi przeprowadzenie postępowania,
­-    sporządzanie korespondencji w przedmiocie udzielania wykonawcom wyjaśnień związanych z prowadzonymi postępowaniami przy udziale wydziałów merytorycznych zlecających przeprowadzenie postępowania,
­-    współpraca z wydziałem finansowym w zakresie przyjmowania i zwalniania wadium oraz wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
­-    praca w komisji przetargowej (jako sekretarz komisji) zgodnie z jej regulaminem,
­-    sporządzanie protokołów z postępowania o zamówienie publiczne,
­-    przygotowywanie i przedstawianie do podpisu umów w sprawie zamówień publicznych,
­-    przygotowywanie dokumentów przetargowych z prowadzonych postępowań do archiwizacji,
­-    rejestrowanie korespondencji związanej z prowadzonymi postępowaniami,
2)    współpraca z komórkami organizacyjnymi ZDW Kraków w zakresie prowadzonych postępowań w sprawie zamówień publicznych i spraw będących przedmiotem działania Wydziału Zamówień Publicznych,
3)    prowadzenie rejestru korespondencji związanej z pracą Wydziału Zamówień Publicznych,
4)    udzielanie informacji na temat przepisów prawa zamówień publicznych i ich stosowania,
5)    sporządzenie planu zamówień publicznych,
6)    sporządzenie sprawozdania z udzielonych zamówień publicznych,
7)    wykonywanie innych zadań powierzonych przez zwierzchników
4.    Oferujemy:
­-    wynagrodzenie zasadnicze od 2 500,00 zł do 2 650,00 zł brutto + comiesięczna premia uznaniowa + dodatek stażowy,
­-    zatrudnienie w oparciu o umowę pracę,
­-    możliwość skorzystania z funduszu socjalnego i ubezpieczeń grupowych,
­-    przyjazną atmosferę w miejscu pracy, wsparcie współpracowników i przełożonego,
­-    dodatkowe szkolenia podnoszące kwalifikacje,
­-    elastyczny czas pracy.
5.    Wymagane dokumenty aplikacyjne:
a)    życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,
b)    list motywacyjny,
c)    dokumenty poświadczające wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów) oraz staż pracy i doświadczenie zawodowe (zaświadczenia, świadectwa pracy, certyfikaty, itp.)
d)    kwestionariusz osobowy,
e)    dokument potwierdzający niepełnosprawność (dotyczy osób niepełnosprawnych),
f)    inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

W miesiącu sierpniu 2017 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Krakowie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie wynosi co najmniej 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:
•    osobiście w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, pok. 220, lub
•    drogą elektroniczną (przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego) na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub
•    drogą pocztową na adres Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Referent/Specjalista ds. zamówień publicznych, w terminie do dnia: 29 września2017 r.

Komplet dokumentów aplikacyjnych określonych w ramach pkt 5 należy złożyć do upływu wskazanego wyżej terminu w postaci:
•    papierowej (przy czym dokumenty wskazane w lit. a, b i d należy złożyć w oryginale (opatrzone własnoręcznym podpisem osoby, której dotyczą), natomiast dokumenty wskazane w lit. c, e i f mogą być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę, której dotyczą) – w przypadku, gdy dokumenty aplikacyjne składane są osobiście lub drogą pocztową, albo
•    elektronicznej (przy czym wszystkie składane dokumenty, w tym kopie (scany) dokumentów wskazanych w lit. c, e i f, winny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby, której dotyczą) – w przypadku, gdy dokumenty aplikacyjne składane są drogą elektroniczną.

Aplikacje, które wpłyną do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie po upływie wyżej określonego terminu lub w formie innej niż papierowa albo elektroniczna (z uwzględnieniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego), nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV, kwestionariusz osobowy, powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1202, ze zm.).”.

Złożonych dokumentów Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie nie zwraca.
Oferty niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone.

Informacja o naborze i wyniku naboru jest umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, stronie internetowej ZDW oraz na tablicy informacyjnej ZDW przy ul. Głowackiego 56 w Krakowie.