Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KRAKOWIE
UL.GŁOWACKIEGO 56, 30-085 KRAKÓW
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Specjalista ds. Inżynierii Ruchu

miejsce pracy:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Krakowie z/s w Zabierzowie

1.    Wymagania niezbędne:
a)    wykształcenie wyższe - preferowana Politechnika w specjalności: drogi, ulice, autostrady,
b)    minimum 3 lata pracy w drogownictwie
2.    Wymagania dodatkowe:
a)    biegła obsługa komputera (system Windows, pakiet „Office”) oraz urządzeń biurowych (fax, ksero, skaner),
b)    prawo jazdy kat. B
c)    obowiązkowość, odpowiedzialność, rzetelność, sumienność, systematyczność, terminowość, profesjonalizm w działaniu,
3.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a)    Określanie potrzeb rzeczowych i finansowych w zakresie oznakowania pionowego, poziomego, brd  i sygnalizacji świetlnej.
b)    Udział w przygotowaniu materiałów przetargowych dotyczących oznakowania pionowego, poziomego,brd i sygnalizacji świetlnej.
c)    Rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących zmian organizacji ruchu.
d)    Pozyskiwanie i weryfikacja danych o zdarzeniach drogowych z właściwych Komend Powiatowych Policji.
e)    Przeprowadzanie punktowych pomiarów natężeń ruchu drogowego
f)    Opracowywanie z rozpatrywanych skarg i wniosków dotyczących zmiany organizacji ruchu
g)    Opracowywanie projektów tymczasowej organizacji ruchu wynikających z bieżących potrzeb oraz w nagłych przypadkach awarii urządzenia w pasie drogowym lub w jego pobliżu, w wyniku którego nastąpiło zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego lub możliwość wystąpienia szkód materialnych.
h)    Współpraca w zakresie organizacji ruchu i jego bezpieczeństwa z innymi organami zarządzającymi ruchem,zarządami dróg i kolei.Policją oraz innymi jednostkami.
i)    Uzgadnianie zasad korzystania z przystanków komunikacji publicznej zlokalizowanych przy  drogach wojewódzkich.
j)    Uzgadnianie tras przejścia procesji,pielgrzymek lub innych imprez o charakterze  religijnym odcinkami dróg wojewódzkich
k)    Opracowywanie bieżącej sprawozdawczości oraz prowadzenie danych ewidencyjnych i statystycznych w zakresie powierzonego stanowiska pracy.
4.    Oferujemy:
­-    wynagrodzenie zasadnicze od 2500 - 2700 zł brutto,
­-    zatrudnienie w oparciu o umowę pracę,
­-    możliwość skorzystania z funduszu socjalnego i ubezpieczeń grupowych,
­-    przyjazną atmosferę w miejscu pracy, wsparcie współpracowników i przełożonego,
­-    dodatkowe szkolenia podnoszące kwalifikacje,
5.    Wymagane dokumenty aplikacyjne:
a)    życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,
b)    list motywacyjny,
c)    dokumenty poświadczające wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów) oraz staż pracy i doświadczenie zawodowe (zaświadczenia, świadectwa pracy, certyfikaty, itp.)
d)    kwestionariusz osobowy,
e)    dokument potwierdzający niepełnosprawność (dotyczy osób niepełnosprawnych),
f)    inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

W miesiącu wrześniu 2017 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Krakowie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie wynosi co najmniej 6%.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:
•    osobiście w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, pok. 220, lub
•    drogą elektroniczną (przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego) na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub
•    drogą pocztową na adres Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Specjalista ds. Inżynierii Ruchu, w terminie do dnia: 11 października 2017 r.

Aplikacje, które wpłyną do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie po upływie wyżej określonego terminu lub w formie innej niż papierowa albo elektroniczna (z uwzględnieniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego), nie będą rozpatrywane.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV, kwestionariusz osobowy, powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1202, ze zm.).”.
Złożonych dokumentów Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie nie zwraca.
Oferty niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone.

Informacja o naborze i wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, stronie internetowej ZDW oraz na tablicy informacyjnej ZDW przy ul. Głowackiego 56 w Krakowie.