Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko  Referent/Specjalista ds. Inżynierii Ruchu został wybrany Pan Sebastian Kurdziel zamieszkały w Krzeszowicach.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydat na stanowisko St. Referent/Specjalista ds. Inżynierii Ruchu, wykazał się wymaganą wiedzą w zakresie tematu, znajomością bieżących przepisów prawnych i dobrą znajomością obsługi  komputera. Wybrany kandydat okazał się osobą komunikatywną, chętną do podejmowania nowych wyzwań i otwartą na współpracę w zespole.

 ________________________________________________________________________________________________________________

INFORMACJA O TERMINIE ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ
Uprzejmie informujemy, że kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne zamieszczone w ogłoszeniu, zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

____________________________________________________________________________________

 

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KRAKOWIE
UL.GŁOWACKIEGO 56, 30-085 KRAKÓW
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Starszy Referent/Specjalista ds. Inżynierii Ruchu


1.    Wymagania niezbędne:
a)    Wyższe (uczelnia techniczna o profilu drogowym, transportowym lub pokrewnym),
b)    Wymagany profil: Inżynieria ruchu, sterowanie ruchem, budowa dróg, ulic, autostrad, transport.
2.    Wymagania dodatkowe:
a)    Znajomość przepisów w zakresie zarządzania ruchem na drogach, inżynierii ruchu
b)    Umiejętność sporządzania projektów organizacji ruchu, praca w aplikacjach typu CAD (w szczególności środowisko Microstation)
c)    biegła obsługa komputera (system Windows, pakiet „Office”) oraz urządzeń biurowych (fax, ksero, skaner),
d)    Na poziomie zaawansowanym obsługa pakietu MS Office, obsługa systemu operacyjnego Microsoft Windows
e)    Prawo jazdy kat. B
f)    Obowiązkowość, odpowiedzialność, rzetelność, sumienność, systematyczność, terminowość, profesjonalizm w działaniu,
3.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a)    Współuczestnictwo w ustalaniu rocznych i wieloletnich planów z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego (brd).
b)    Opracowywanie specyfikacji technicznych do projektów związanych z poprawa brd w zakresie znaków i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.
c)    Rozpatrywanie projektów organizacji ruchu oraz wniosków dotyczących zmian organizacji ruchu.
d)    Opracowywanie analiz szczegółowych dla zagrożonych dróg wojewódzkich i miejsc szczególnie niebezpiecznych na tych drogach.
e)    Opracowywanie i zlecanie do opracowania stałych projektów organizacji ruchu na drogach wojewódzkich uwzględniających wnioski wynikające z przeprowadzonych analiz organizacji i bezpieczeństwa ruchu.
f)    Opracowywanie projektów tymczasowej organizacji ruchu w nagłych przypadkach awarii urządzenia w pasie drogowym lub w jego pobliżu, w wyniku którego nastąpiło zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego lub możliwość wystąpienia szkód materialnych.
g)    Opiniowanie, zatwierdzanie organizacji ruchu na drogach wojewódzkich na podstawie złożonych projektów.
h)    Prowadzenie kontroli prawidłowości zastosowania i funkcjonowania znaków drogowych, sygnalizacji świetlnych oraz uradzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ich zgodności z zatwierdzona organizacją ruchu i obowiązującymi przepisami
i)    Współpraca w zakresie organizacji ruchu i jego bezpieczeństwa z innymi organami zarządzającymi ruchem, zarządami dróg i kolei, Policją oraz innymi jednostkami.
j)    Prowadzenie cyfrowej ewidencji oznakowania sieci dróg wojewódzkich w postaci plików graficznych i rastrowych.
k)    Prowadzenie spraw dotyczących wydawania zezwoleń na wykorzystanie dróg
w sposób szczególny w zakresie dróg wojewódzkich oraz opiniowanie wykorzystania dróg wojewódzkich w sposób szczególny dla imprez odbywających się na drogach krajowych, powiatowych lub gminnych, dla odbycia których zezwolenie wydaje inny organ zarządzający ruchem
4.    Oferujemy:
­-    wynagrodzenie zasadnicze od 2600 - 2700 zł brutto,
­-    zatrudnienie w oparciu o umowę pracę,
­-    możliwość skorzystania z funduszu socjalnego i ubezpieczeń grupowych,
­-    przyjazną atmosferę w miejscu pracy, wsparcie współpracowników i przełożonego,
­-    dodatkowe szkolenia podnoszące kwalifikacje,
­-    elastyczny czas pracy.
5.    Wymagane dokumenty aplikacyjne:
a)    życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,
b)    list motywacyjny,
c)    dokumenty poświadczające wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów) oraz staż pracy i doświadczenie zawodowe (zaświadczenia, świadectwa pracy, certyfikaty, itp.)
d)    kwestionariusz osobowy,
e)    dokument potwierdzający niepełnosprawność (dotyczy osób niepełnosprawnych),
f)    inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

W miesiącu wrześniu 2017 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Krakowie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie wynosi co najmniej 6%.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:
-    osobiście w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, pok. 220, lub
-    drogą elektroniczną (przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego) na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub
-    drogą pocztową na adres Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Starszy Referent/Specjalista ds. Inżynierii Ruchu, w terminie do dnia: 11 października 2017 r.

Aplikacje, które wpłyną do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie po upływie wyżej określonego terminu lub w formie innej niż papierowa albo elektroniczna (z uwzględnieniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego), nie będą rozpatrywane.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV, kwestionariusz osobowy, powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1202, ze zm.).”.
Złożonych dokumentów Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie nie zwraca.
Oferty niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone.

Informacja o naborze i wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, stronie internetowej ZDW oraz na tablicy informacyjnej ZDW przy ul. Głowackiego 56 w Krakowie.