Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko  Referent/Specjalista ds. planowania i/lub funduszy unijnych zostali  wybrani:
1) Pani Urszula Gorączko, zamieszkała w Myślenicach,
2) Pani Jolanta Zbozień, zamieszkała w Łącku.
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci na stanowisko St. Referent/Specjalista ds. planowania i/lub funduszy unijnych, wykazali się wymaganą wiedzą w zakresie tematu, znajomością bieżących przepisów prawnych i dobrą znajomością obsługi  komputera. Wybrani kandydaci okazali się osobami komunikatywnymi, chętnymi do podejmowania nowych wyzwań i otwartymi na współpracę w zespole.

__________________________________________________________________________________________________________________

INFORMACJA O TERMINIE ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ

Uprzejmie informujemy, że kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne zamieszczone w ogłoszeniu, zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

____________________________________________________________________________________

 

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KRAKOWIE
UL.GŁOWACKIEGO 56, 30-085 KRAKÓW
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Referent/Specjalista ds. planowania i/lub funduszy unijnych

1.   Wymagania niezbędne:
a.   wykształcenie wyższe I lub II stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie  wyższym.
2.   Wymagania dodatkowe:
a)   preferowane kierunki wykształcenia: ekonomiczne, drogowe, techniczne,
b)   biegła obsługa komputera (system Windows, pakiet „Office”) oraz urządzeń biurowych (fax, ksero, skaner),
c)   umiejętność:
     − pracy w zespole,
     − samodzielnego rozwiązywania problemów,
     − samodzielnej realizacji powierzonych zadań,
     − sprawnej koordynacji i organizacji działań,
     − twórczego i koncepcyjnego myślenia,
     − szybkiego wyszukiwania danych i przygotowania informacji,
     − precyzyjnego, poprawnego językowo i logicznego formułowania treści pisma,
d)    obowiązkowość, odpowiedzialność, rzetelność, sumienność, systematyczność, terminowość, profesjonalizm w działaniu, kreatywność, komunikatywność, rzeczowość, odporność na stres.
3.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a)    przygotowywanie wniosków budżetowych o zmiany w planie rzeczowo-finansowych dla zadań inwestycyjnych, zakupów inwestycyjnych, zadań współfinansowanych ze środków zagranicznych, zadań współfinansowanych ze środków budżetu państwa,
b)    sporządzanie harmonogramów realizacji wydatków budżetu Województwa Małopolskiego,
c)    dokonywanie analizy stopnia realizacji zadań budżetowych pod względem wykorzystania środków finansowych,
d)    dokonywanie analizy stopnia realizacji zadań budżetowych pod względem wykorzystania środków finansowych,
e)    przygotowanie sprawozdań z realizacji Przedsięwzięć Wieloletnich,
f)    przygotowywanie wniosków aplikacyjnych dla projektów starających się o dofinansowanie ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,
g)    kompletowanie dokumentów niezbędnych do podjęcia uchwał o dofinansowaniu projektów,
h)    sporządzanie wniosków o płatność i rozliczanie projektów, zgodnie z wytycznymi RPO WM 2014-2020,
i)    monitorowanie  projektów, sporządzanie raportów
4.   Oferujemy:
-    wynagrodzenie zasadnicze od 2 500,00 zł do 2 950,00 zł brutto + comiesięczna premia uznaniowa + dodatek stażowy,  + dodatek specjalny przy powierzeniu dodatkowych obowiązków,
-    zatrudnienie w oparciu o umowę pracę,
-    możliwość skorzystania z funduszu socjalnego i ubezpieczeń grupowych,
-    przyjazną atmosferę w miejscu pracy, wsparcie współpracowników i przełożonego,
-    dodatkowe szkolenia podnoszące kwalifikacje,
-    elastyczny czas pracy.
5.   Wymagane dokumenty:
-    życiorys (CV),
-    list motywacyjny,
-    dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
-    kserokopie wymaganych na danym stanowisku pracy obligatoryjnych uprawnień,
-    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
-    kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dotyczy osób  niepełnosprawnych),
-    inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

W miesiącu październiku 2017 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Krakowie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie wynosi co najmniej 6%.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:
-    osobiście w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, pok. 220, lub
-    drogą elektroniczną (przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego) na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  albo
-    drogą pocztową na adres Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Referent/Specjalista ds. planowania i/lub funduszy unijnych, w terminie do dnia: 9 listopada 2017 r.

Aplikacje, które wpłyną do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie po upływie wyżej określonego terminu lub w formie innej niż papierowa albo elektroniczna (z uwzględnieniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego), nie będą rozpatrywane.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV, kwestionariusz osobowy, powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1202, ze zm.).”.
Złożonych dokumentów Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie nie zwraca.
Oferty niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone.

Informacja o naborze i wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej UMWM, stronie internetowej ZDW oraz na tablicy informacyjnej ZDW przy ul. Głowackiego 56 w Krakowie.