Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru ww. stanowisko  zostali  wybrani:
1) Pani Mariola Guraj-Żądło zamieszkała w Wieliczce,
2) Pani Edyta Jońska zamieszkała w Krzeszowicach
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci na stanowisko Specjalista/St. Specjalista ds. Dokumentacji, wykazali się wymaganą wiedzą w zakresie tematu, znajomością bieżących przepisów prawnych i dobrą znajomością obsługi  komputera. Wybrani kandydaci okazali się osobami komunikatywnymi, chętnymi do podejmowania nowych wyzwań i otwartymi na współpracę w zespole.

_____________________________________________________________________________

 

INFORMACJA O TERMINIE ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ

Uprzejmie informujemy, że kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne zamieszczone w ogłoszeniu, zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

____________________________________________________________________________________

 

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KRAKOWIE
UL.GŁOWACKIEGO 56, 30-085 KRAKÓW
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Specjalista/Starszy Specjalista ds. Dokumentacji
(nazwa stanowiska pracy)

1. Wymagania niezbędne:
a) Wykształcenie wyższe techniczne o profilu drogowym.
b) Praktyka w projektowaniu dróg.

2. Wymagania dodatkowe:
a) Preferowane posiadanie uprawnień projektowych.
b) Posiadanie prawa jazdy kat. B.
c) biegła obsługa komputera.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) Opiniowanie dokumentacji projektowej.
b) Opiniowanie wniosków WZ\ZT.
c) Określanie wytycznych do projektowania w zakresie drog wojewódzkich na wniosek podmiotów zewnętrznych.

4. Oferujemy:
a)  wynagrodzenie zasadnicze od 2500 - 2950 zł brutto + comiesięczna premia uznaniowa + dodatek stażowy + dodatek specjalny przy powierzeniu dodatkowych obowiązków,
b) zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
c) możliwość dodatkowych szkoleń podnoszących kwalifikacje,
d) możliwość skorzystania z funduszu socjalnego i ubezpieczeń grupowych,
e) elastyczny czas pracy.

5. Wymagane dokumenty:
-    życiorys (CV),
-    list motywacyjny,
-    dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
-    kserokopie wymaganych na danym stanowisku pracy obligatoryjnych uprawnień,
-    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
-    kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dotyczy osób  niepełnosprawnych),
-    inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

W miesiącu październiku 2017 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Krakowie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie wynosi co najmniej 6%.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:
-    osobiście w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, pok. 220, lub
-    drogą elektroniczną (przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego) na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  albo
-    drogą pocztową na adres Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Specjalista/Starszy specjalista ds. dokumentacji, w terminie do dnia: 9 listopada 2017 r.

Aplikacje, które wpłyną do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie po upływie wyżej określonego terminu lub w formie innej niż papierowa albo elektroniczna (z uwzględnieniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego), nie będą rozpatrywane.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV, kwestionariusz osobowy, powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1202, ze zm.).”.
Złożonych dokumentów Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie nie zwraca.
Oferty niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone.

Informacja o naborze i wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej UMWM, stronie internetowej ZDW oraz na tablicy informacyjnej ZDW przy ul. Głowackiego 56 w Krakowie.