Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko St. Referent/Specjalista ds. Uzgodnień i Ochrony Pasa Drogowego, została wybrana Pani Anna Ulman zamieszkała w Myślenicach.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydat na stanowisko St. Referent/Specjalista ds. Uzgodnień i Ochrony Pasa Drogowego, wykazał się wymaganą wiedzą w zakresie tematu,  znajomością bieżących przepisów prawnych oraz dobrą znajomością obsługi komputera. Wybrany kandydat okazał się osobą komunikatywną, chętną do podejmowania nowych wyzwań i otwartą na współpracę w zespole.

______________________________________________________________________________________________________________

 

INFORMACJA O TERMINIE ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ

Uprzejmie informujemy, że kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne zamieszczone w ogłoszeniu, zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

_____________________________________________________________________________________________________________

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KRAKOWIE
UL.GŁOWACKIEGO 56, 30-085 KRAKÓW
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

St. Referent/Specjalista ds. Uzgodnień i Ochrony Pasa Drogowego
(nazwa stanowiska pracy)

miejsce pracy:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Myślenicach

1. Wymagania niezbędne:
a)  Wykształcenie średnie lub wyższe
b) Min. 3 lata pracy w drogownictwie

2. Wymagania dodatkowe:
a) Znajomość ustaw: Ustawa o drogach publicznych, Prawo Budowlane, Ustawa o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym, Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Kodeks Postępowania Administracyjnego, Rozporządzenie  w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, Ustawy o gospodarce nieruchomościami,
b) Biegła obsługa komputera - system Windows, pakiet “Office”, „ELO”
c) Prawo jazdy kategorii B.
d) Umiejętność przygotowywania pism, opinii i decyzji administracyjnych
e) Znajomość aplikacji typu AutoCad (szczególności środowiska MicroStation), QGIS
f) Umiejętność obsługi urządzeń biurowych (fax, ksero, skaner),
g) Umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,
h) Umiejętność przygotowywania korespondencji i informacji,
i) Umiejętność szybkiego przyswajania nowych wiadomości,
j) Umiejętność twórczego i analitycznego myślenia,
k) Odpowiedzialność i obowiązkowość, rzetelność i sumienność.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) Przygotowywanie projektów zezwoleń na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym w formie decyzji administracyjnej,
b) Przygotowywanie projektów zezwoleń na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (w budowaniu urządzeń podziemnych, sieci, przyłącza),
c) Przygotowywanie projektów zezwoleń na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia obiektów handlowych w pasie drogowym w formie decyzji administracyjnej,
d) Przygotowywanie projektów zezwoleń na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia reklam w pasie drogowym w formie decyzji administracyjnej,
e) Przygotowywanie projektów decyzji dotyczących wymierzania kary za zajęcie pasa drogowego z przekroczeniem terminu określonego w zezwoleniu oraz z przekroczeniem powierzchni określonej w zezwoleniu,
f) Opiniowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy w zakresie budowy, przebudowy
i rozbudowy obiektów funkcji mieszkaniowej, mieszkaniowo-usługowej, usługowo-handlowej o pow. zabudowy do 500 m2, obiektów liniowych obcej infrastruktury teletechnicznej, wodociągowej, gazowej, kanalizacji sanitarnej z wyłączeniem stacji paliw,
g) Opiniowanie materiałów wyjściowych do uzyskania decyzji na lokalizację lub przebudowę zjazdów z dróg wojewódzkich, wydawanie decyzji administracyjnych w tym zakresie, uzgadnianie projektów budowy i przebudowy zjazdów
h) Uzgadnianie lokalizacji urządzeń obcych w sąsiedztwie pasa drogowego i w pasie drogowym na wniosek inwestorów obcych oraz wydania warunków przekroczenia dróg wojewódzkich obcą infrastrukturą techniczną.
i) Wykonywanie zastępczo prac wchodzących w zakres obowiązków Specjalisty ds. Ochrony Pasa Drogowego podczas jego nieobecności.
j) Wydawanie opinii o dostępności do drogi publicznej
k) Wykonywanie innych prac zleconych przez Kierownika Rejonu

4. Oferujemy:
a)    Wynagrodzenie brutto od 2500 do 2900 zł + comiesięczna premia uznaniowa + dodatek stażowy,
b)    Zatrudnienie na umowę o pracę,
c)    Dodatkowe szkolenia podnoszące kwalifikacje,
d)    Praca w zespole w przyjaznej atmosferze i przy wsparciu przełożonych,
e)    Możliwość korzystania z funduszu socjalnego,

5. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
d) kserokopie wymaganych na danym stanowisku pracy obligatoryjnych uprawnień,
e) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
f) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dotyczy osób niepełnosprawnych),
g) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

W miesiącu listopadzie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie wynosi co najmniej 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, pok. 220, lub drogą elektroniczną (przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego) na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  albo drogą pocztową na adres Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków, z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko St. Referent/Specjalista ds. Uzgodnień i Ochrony Pasa Drogowego, w terminie do dnia 24 listopada 2017 r. (nie mniej niż 14 dni od dnia opublikowania w BIP).
Aplikacje, które wpłyną do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, stronie internetowej ZDW oraz na tablicy informacyjnej ZDW przy ul. Głowackiego 56 w Krakowie.
Złożonych dokumentów Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie nie zwraca.
Oferty nie wykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1202, ze zm.).”.