Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Inspektor ds. Dróg zostali wybrani:
1) Pan Jerzy Łudzeń - zamieszkały w Michałowicach,
2) Pan Michał Pukowiec - zamieszkały w Trzebini.
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci na stanowisko Inspektora ds. Dróg, wykazali się wymaganą wiedzą w zakresie tematu, znajomością bieżących przepisów prawnych i dobrą znajomością komputera. Wybrani kandydaci okazali się osobami komunikatywnymi, chętnymi do podejmowania nowych wyzwań i otwartymi na współpracę w zespole.

_______________________________________________________________________________________________________

INFORMACJA O TERMINIE ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ

Uprzejmie informujemy, że kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne zamieszczone w ogłoszeniu, zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

_________________________________________________________________________________________

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KRAKOWIE
UL.GŁOWACKIEGO 56, 30-085 KRAKÓW
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Inspektor ds. Dróg

miejsce pracy:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Krakowie z/s w Zabierzowie

1.    Wymagania niezbędne:
a)    wykształcenie średnie lub wyższe techniczne w zakresie budownictwa lądowego, w specjalności: drogi, ulice, autostrady,
b)    wykształcenie średnie - minimum 5 lata pracy w drogownictwie.
2.    Wymagania dodatkowe:
a)    biegła obsługa komputera (system Windows, pakiet „Office”) oraz urządzeń biurowych (fax, ksero, skaner),
b)    prawo jazdy kat. B
c)    obowiązkowość, odpowiedzialność, rzetelność, sumienność, systematyczność, terminowość, profesjonalizm w działaniu,
3.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a)    Określanie potrzeb rzeczowych i finansowych w zakresie oznakowania pionowego,poziomego,brd
b)    i sygnalizacji świetlnej.
c)    Udział w przygotowaniu materiałów przetargowych dotyczących oznakowania pionowego, poziomego,brd i sygnalizacji świetlnej.
d)    Rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących zmian organizacji ruchu.
e)    Pozyskiwanie i weryfikacja danych o zdarzeniach drogowych z właściwych Komend  Powiatowych Policji.
f)    Przeprowadzanie punktowych pomiarów natężeń ruchu drogowego
g)    Opracowywanie z rozpatrywanych skarg i wniosków dotyczących zmiany organizacji ruchu
h)    Opracowywanie projektów tymczasowej organizacji ruchu wynikających z bieżących potrzeb oraz w nagłych przypadkach awarii urządzenia w pasie drogowym lub w   jego pobliżu,w wyniku którego nastąpiło zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego  lub możliwość wystąpienia szkód materialnych.
i)    Współpraca w zakresie organizacji ruchu i jego bezpieczeństwa z innymi organami zarządzającymi ruchem,zarządami dróg i kolei.Policją oraz innymi jednostkami.
j)    Uzgadnianie zasad korzystania z przystanków komunikacji publicznej zlokalizowanych przy  drogach wojewódzkich.
k)    Uzgadnianie tras przejścia procesji,pielgrzymek lub innych imprez o charakterze  religijnym odcinkami dróg wojewódzkich
l)    Opracowywanie bieżącej sprawozdawczości oraz prowadzenie danych ewidencyjnych i statystycznych w zakresie powierzonego stanowiska pracy.
4.    Oferujemy:
­-  wynagrodzenie zasadnicze od 2500 - 2950 zł + comiesięczna premia uznaniowa + dodatek stażowy + dodatek specjalny przy powierzaniu dodatkowych obowiązków,
­-  zatrudnienie w oparciu o umowę pracę,
­-  możliwość skorzystania z funduszu socjalnego i ubezpieczeń grupowych,
­-  przyjazną atmosferę w miejscu pracy, wsparcie współpracowników i przełożonego,
­-  dodatkowe szkolenia podnoszące kwalifikacje,
5.    Wymagane dokumenty aplikacyjne:
a)    życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,
b)    list motywacyjny,
c)    dokumenty poświadczające wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów) oraz staż pracy i doświadczenie zawodowe (zaświadczenia, świadectwa pracy, certyfikaty, itp.)
d)    kwestionariusz osobowy,
e)    dokument potwierdzający niepełnosprawność (dotyczy osób niepełnosprawnych),
f)    inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

W miesiącu listopadzie 2017 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Krakowie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie wynosi co najmniej 6%.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:
-    osobiście w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, pok. 220, lub
-    drogą elektroniczną (przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego) na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  albo
-    drogą pocztową na adres Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Inspektor ds. Dróg, w terminie do dnia: 30 listopada  2017 r.

Aplikacje, które wpłyną do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie po upływie wyżej określonego terminu lub w formie innej niż papierowa albo elektroniczna (z uwzględnieniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego), nie będą rozpatrywane.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV, kwestionariusz osobowy, powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1202, ze zm.).”.
Złożonych dokumentów Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie nie zwraca.
Oferty niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone.

Informacja o naborze i wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, stronie internetowej ZDW oraz na tablicy informacyjnej ZDW przy ul. Głowackiego 56 w Krakowie.