Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko St. Referent/Specjalista ds. Inicjatyw Samorządowych, została wybrana Pani Teresa Welc-Śniadowska, zamieszkała w Krakowie.
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydat na stanowisko St. Referent/Specjalista ds. IS, wykazała się wymaganą wiedzą w zakresie tematu,  znajomością bieżących przepisów prawnych oraz dobrą znajomością obsługi komputera. Wybrany kandydat okazał się osobą komunikatywną, chętną do podejmowania nowych wyzwań i otwartą na współpracę w zespole.

_____________________________________________________________________________________________________________________

INFORMACJA O TERMINIE ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ

Uprzejmie informujemy, że kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne zamieszczone w ogłoszeniu, zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

_____________________________________________________________________________________________________________________

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KRAKOWIE
UL.GŁOWACKIEGO 56, 30-085 KRAKÓW
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Referent/Specjalista ds. Inicjatyw Samorządowych

1.    Wymagania niezbędne:
a)    wykształcenie wyższe: prawo, administracja publiczna, nauki polityczne.

2.    Wymagania dodatkowe:
a)    Preferowane kierunki wykształcenia: ekonomiczne, drogowe, techniczne.
b)    Preferowany staż pracy w administracji publicznej.
c)    Preferowana znajomość zagadnień i przepisów z zakresu funkcjonowania administracji publicznej oraz tematyki dróg publicznych, w szczególności podstawowa znajomość ustaw o samorządzie wojewódzkim, gminnym i powiatowym, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o drogach publicznych.
d)    Znajomość funkcjonowania struktury Samorządu Województwa Małopolskiego oraz  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.
e)    Znajomość podstawowych dokumentów Województwa (SRWM, RPO).
f)    Dobra znajomość obsługi komputera (pakiet Word, Excel).
g)    Umiejętność: pracy w zespole, formułowania informacji (pisemnych i ustnych), organizacji pracy własnej.
h)    konstruktywnego myślenia i analizowania danych.

3.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a)    Udzielanie informacji w sprawach obowiązujących procedur zgłaszania zadań do realizacji na zasadach partycypacji.
b)    Prowadzenie negocjacji  z Inicjatorami w zakresie współfinansowania i realizacji zadań oraz spisywanie porozumień negocjacyjnych.
c)    Opracowywanie projektów porozumień i umów w sprawach realizacji zadań regionalnych.
d)    Opracowywanie projektów umów w sprawach realizacji zadań wspłółfinansowanych.
e)    Przygotowywanie   projektów    uchwał    Zarządu    Województwa Małopolskiego w sprawach umów na zadania prowadzone przez Wydział oraz dotyczących zadań realizowanych przez DI-2, DI-6, DI-4 , DI-1 oraz DU-1.
f)    Przygotowywanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawach udzielenia pomocy innym podmiotom przez Województwo Małopolskie.
g)    Bieżąca współpraca z Departamentem Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego w zakresie przedkładania materiałów na posiedzenie Zarządu Województwa Małopolskiego oraz po podjęciu uchwały przez ZWM.
h)    Bieżąca współpraca z Departamentem Transportu i Komunikacji oraz Departamentem Budżetu i Finansów Urzędu Marszałkowskiego w zakresie projektów uchwał oraz umów  przedkładanych Skarbnikowi Województwa.
i)    Opracowywanie projektów aneksów do umów na zadania prowadzone przez Wydział po dokonaniu wyboru wykonawcy zadania.
j)    Opracowywanie projektów aneksów do umów na zadania prowadzone przez  inne Wydziały ZDW na podstawie otrzymanego zlecenia i danych.
k)   Bieżący monitoring wysłanych do podpisu stronom umowy lub porozumienia, sporządzonych projektów umów lub porozumień.
l)    Bieżący monitoring wysłanych do podpisu stronom umowy lub porozumienia, zatwierdzonych przez Zarząd Województwa Małopolskiego umów lub porozumień.
m)   Informowanie zainteresowanych wydziałów ZDW o wnioskach, sporządzonych projektach porozumień oraz umów.
n)    Sporządzanie informacji z zakresu zadań IS dla Dyrekcji ZDW oraz Zarządu Województwa Małopolskiego.
o)    Prowadzenie rejestru poczty wchodzącej i wychodzącej z wydziału.
p)    Udział w szkoleniach organizowanych przez ZDW w celu podnoszenia kwalifikacji.
q)    Wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego.

4.    Oferujemy:
-    wynagrodzenie zasadnicze od 2 500,00 zł do 2 950,00 zł brutto + comiesięczna premia uznaniowa + dodatek stażowy,
-    zatrudnienie w oparciu o umowę pracę,
-    możliwość skorzystania z funduszu socjalnego i ubezpieczeń grupowych,
-    przyjazną atmosferę w miejscu pracy, wsparcie współpracowników i przełożonego,
-    dodatkowe szkolenia podnoszące kwalifikacje,
-    elastyczny czas pracy.

5.    Wymagane dokumenty:
-    życiorys (CV),
-    list motywacyjny,
-    dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
-    kserokopie wymaganych na danym stanowisku pracy obligatoryjnych uprawnień,
-    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
-    kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dotyczy osób niepełnosprawnych),
-    inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

W miesiącu listopadzie 2017 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Krakowie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie wynosi co najmniej 6%.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:
-    osobiście w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, pok. 220, lub
-    drogą elektroniczną (przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego) na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  albo
-    drogą pocztową na adres Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Referent/Specjalista ds. Inicjatyw Samorządowych, w terminie do dnia: 15 grudnia 2017 r.

Aplikacje, które wpłyną do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie po upływie wyżej określonego terminu lub w formie innej niż papierowa albo elektroniczna (z uwzględnieniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego), nie będą rozpatrywane.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV, kwestionariusz osobowy, powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1202, ze zm.)”.
Złożonych dokumentów Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie nie zwraca.
Oferty niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone.

Informacja o naborze i wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej UMWM, stronie internetowej ZDW oraz na tablicy informacyjnej ZDW przy ul. Głowackiego 56 w Krakowie.