Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, został wybrany Pan Marcin Zontek zamieszkały w Nowym Sączu.
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydat na w/wym. stanowisko, wykazał się wymaganą wiedzą w zakresie tematu,  znajomością bieżących przepisów prawnych oraz dobrą znajomością obsługi komputera. Wybrany kandydat okazał się osobą komunikatywną, chętną do podejmowania nowych wyzwań i otwartą na współpracę w zespole.

_________________________________________________________________________________________________

INFORMACJA O TERMINIE ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ
Uprzejmie informujemy, że kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne zamieszczone w ogłoszeniu, zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

________________________________________________________________________________________________

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KRAKOWIE
UL.GŁOWACKIEGO 56, 30-085 KRAKÓW
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

miejsce pracy:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu

1.    Wymagania niezbędne:
a)    wykształcenie wyższe,  w specjalności budownictwa lądowego: drogi, ulice, autostrady,
b)    uprawnienia do nadzorowania budowy i robót w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej  w zakresie dróg publicznych,
c)    minimum 1 rok pracy w drogownictwie.
2.    Wymagania dodatkowe:
a)    biegła obsługa komputera (system Windows, pakiet „Office”) oraz urządzeń biurowych (fax, ksero, skaner),
b)    prawo jazdy kat. B
c)    obowiązkowość, odpowiedzialność, rzetelność, sumienność, systematyczność, terminowość, profesjonalizm w działaniu,
d)    umiejętność pracy w zespole.
3.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a)    Sprawowanie nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami prawa budowlanego.
b)    Przygotowanie zgłoszeń robót budowlanych zlecanych przez ZDW w przypadkach robót objętych zwolnieniem z obowiązku pozwolenia na budowę zgodnie z art. 29, 30 ustawy z dnia 07.07.1994 – Prawo Budowlane.
c)   Współudział w opracowaniu planów rzeczowo-finansowych z zakresu remontów kapitalnych dróg.
d)   Udział w przetargach dotyczących robót utrzymaniowych, remontów kapitalnych i przebudowy dróg.
e)   Nadzorowanie i kontrolowanie przebiegu realizacji zleconych robót oraz organizowanie ich komisyjnych odbiorów.
f)    Dokonywanie kontroli usuwania przez Wykonawców usterek i braków stwierdzonych podczas odbioru robót i w okresie gwarancyjnym.
g)   Prowadzenie kontroli budów pod względem ich należytego oznakowania w trakcie realizacji robót.
h)   Przeprowadzenie postępowań egzekucyjnych w celu przywrócenia pasa drogowego do stanu pierwotnego.
i)    Przygotowanie specyfikacji technicznych do przetargów na roboty drogowe w ramach remontów.
j)    Koordynacja i nadzór nad zimowym i letnim utrzymaniem dróg.
4.    Oferujemy:
­-    wynagrodzenie zasadnicze od 2800 - 3100 zł + comiesięczna premia uznaniowa + dodatek stażowy + dodatek specjalny przy powierzeniu       dodatkowych obowiązków,
­-    dodatek funkcyjny 300 - 600 zł,
­-    zatrudnienie w oparciu o umowę pracę,
­-    możliwość skorzystania z funduszu socjalnego i ubezpieczeń grupowych,
­-    przyjazną atmosferę w miejscu pracy, wsparcie współpracowników i przełożonego,
­-   dodatkowe szkolenia podnoszące kwalifikacje,
5.    Wymagane dokumenty aplikacyjne:
a)    życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,
b)    list motywacyjny,
c)    dokumenty poświadczające wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów) oraz staż pracy i doświadczenie zawodowe (zaświadczenia, świadectwa pracy, certyfikaty, itp.)
d)    kwestionariusz osobowy,
e)    dokument potwierdzający niepełnosprawność (dotyczy osób niepełnosprawnych),
f)    inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

W miesiącu grudniu 2017 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Krakowie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie wynosi co najmniej 6%.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:
-    osobiście w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, pok. 220, lub
-    drogą elektroniczną (przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego) na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  albo
-    drogą pocztową na adres Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, w terminie do dnia: 28  grudnia 2017 r.

Aplikacje, które wpłyną do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie po upływie wyżej określonego terminu lub w formie innej niż papierowa albo elektroniczna (z uwzględnieniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego), nie będą rozpatrywane.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV, kwestionariusz osobowy, powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1202, ze zm.).”.
Złożonych dokumentów Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie nie zwraca.
Oferty niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone.

Informacja o naborze i wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej UMWM, stronie internetowej ZDW oraz na tablicy informacyjnej ZDW przy ul. Głowackiego 56 w Krakowie.