Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru ww. stanowisko  zostali  wybrani:
1) Pani Anna Kozyra-Słowik zamieszkała w Łazach Bzyńskich,
2) Pani Monika Myjak zamieszkała w Łącku.
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci na stanowisko Specjalista ds. Ewidencji, wykazali się wymaganą wiedzą w zakresie tematu, znajomością bieżących przepisów prawnych i dobrą znajomością obsługi  komputera. Wybrani kandydaci okazali się osobami komunikatywnymi, chętnymi do podejmowania nowych wyzwań i otwartymi na współpracę w zespole.

____________________________________________________________________________________________________________________

INFORMACJA O TERMINIE ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ
Uprzejmie informujemy, że kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne zamieszczone w ogłoszeniu, zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

_________________________________________________________________________________________________

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KRAKOWIE
UL.GŁOWACKIEGO 56, 30-085 KRAKÓW
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Specjalista ds. Ewidencji

miejsce pracy:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu

1.    Wymagania niezbędne:
a)    wykształcenie wyższe,
b)    minimum 2 lata doświadczenia w pracy w jednostkach samorządowych.
2.    Wymagania dodatkowe:
a)    biegła obsługa komputera (system Windows, pakiet „Office”) oraz urządzeń biurowych (fax, ksero, skaner),
b)    obowiązkowość, odpowiedzialność, rzetelność, sumienność, systematyczność, terminowość, profesjonalizm w działaniu,
c)    umiejętność pracy w zespole.
3.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a)    Prowadzenie i bieżące uaktualnianie materiałów ewidencyjnych, książek dróg, obiektów mostowych i przepustów.
b)    Wykonywanie obmiarów w terenie oraz aktualizacja danych w ewidencji dróg, murów oporowych, mostów, przepustów.
c)    Udział w okresowych przeglądach stanu technicznego dróg, murów oporowych, obiektów mostowych i przepustów oraz sporządzanie stosownych protokołów z tych przeglądów.
d)    Prowadzenie ewidencji i uaktualnianie ewidencji zespołu urządzeń podczyszczających.
e)    Przygotowywanie materiałów do sprawozdań rocznych dotyczących ewidencji dróg i obiektów mostowych.
f)    Zbieranie informacji o stanie technicznym dróg, mostów i przepustów w ciągu dróg administrowanych przez Rejon.
g)    Udział w przeglądach śródgwarancyjnych i gwarancyjnych oraz prowadzenie rejestru i korespondencji związanej z tymi przeglądami.
h)    Pozyskiwanie danych o zdarzeniach drogowych z właściwych Komend Powiatowych  Policji oraz weryfikacja miejsc zdarzeń drogowych na drogach wojewódzkich i przekazywanie kart zdarzeń do ZDW,
i)    Udział w pomiarach natężenia ruchu drogowego na drogach wojewódzkich zarządzanych przez Rejon.
j)    Realizacja zadań związanych z ochrona środowiska w zakresie dróg.
k)    Prowadzenie i ewidencjonowanie otrzymanej korespondencji.
4.    Oferujemy:
­-    wynagrodzenie zasadnicze od 2500 - 2950 zł + comiesięczna premia uznaniowa + dodatek stażowy,
­-    zatrudnienie w oparciu o umowę pracę,
­-    możliwość skorzystania z funduszu socjalnego i ubezpieczeń grupowych,
­-    przyjazną atmosferę w miejscu pracy, wsparcie współpracowników i przełożonego,
­-    dodatkowe szkolenia podnoszące kwalifikacje,
5.    Wymagane dokumenty aplikacyjne:
a)    życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,
b)    list motywacyjny,
c)    dokumenty poświadczające wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów) oraz staż pracy i doświadczenie zawodowe (zaświadczenia, świadectwa pracy, certyfikaty, itp.)
d)    kwestionariusz osobowy,
e)    dokument potwierdzający niepełnosprawność (dotyczy osób niepełnosprawnych),
f)    inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

W miesiącu grudniu 2017 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Krakowie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie wynosi co najmniej 6%.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:
-  osobiście w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, pok. 220, lub
-  drogą elektroniczną (przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego) na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  albo
-  drogą pocztową na adres Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków,
z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Specjalista ds. Ewidencji, w terminie do dnia: 28  grudnia 2017 r.

Aplikacje, które wpłyną do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie po upływie wyżej określonego terminu lub w formie innej niż papierowa albo elektroniczna (z uwzględnieniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego), nie będą rozpatrywane.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV, kwestionariusz osobowy, powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1202, ze zm.).”.
Złożonych dokumentów Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie nie zwraca.
Oferty niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone.

Informacja o naborze i wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej UMWM, stronie internetowej ZDW oraz na tablicy informacyjnej ZDW przy
ul. Głowackiego 56 w Krakowie.