Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, została wybrana Pani Barbara Stachnik zamieszkała w Myślenicach.
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydat na w/wym. stanowisko, wykazał się wymaganą wiedzą w zakresie tematu,  znajomością bieżących przepisów prawnych oraz dobrą znajomością obsługi komputera. Wybrany kandydat okazał się osobą komunikatywną, chętną do podejmowania nowych wyzwań i otwartą na współpracę w zespole.

_____________________________________________________________________________________________________________________

 

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KRAKOWIE
UL.GŁOWACKIEGO 56, 30-085 KRAKÓW
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO - 1/2 etatu
(nazwa stanowiska pracy)


miejsce pracy:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Myślenicach

1.    Wymagania niezbędne:
a)    Wykształcenie średnie lub wyższe techniczne w zakresie budownictwa lądowego - drogi, ulice, autostrady
b)    Uprawnienia drogowe  w zakresie budowy dróg
c)    Minimum 5 lat w drogownictwie
2.    Wymagania dodatkowe:
a)    Prawo jazdy kat”B”
b)    Obsługa komputera pakiet „Office”
c)    Umiejętność pracy w zespole, rzetelność, terminowość, odpowiedzialność, sumienność
3.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a)    Sprawowanie nadzoru Inwestorskiego zgodnie z przepisami prawa budowlanego
b)    Przygotowanie specyfikacji technicznych do przetargów na roboty drogowe w ramach remontów nawierzchni i robót utrzymaniowych
c)    Przygotowanie zgłoszeń robót budowlanych zlecanych przez ZDW w przypadkach robót objętych zwolnieniem z obowiązku pozwolenia na budowę zgodnie z art.29,30 Ustawy z dnia 7.07.1994-Prawo Budowlane.
d)    Koordynacja i nadzór nad letnim i zimowym utrzymaniem dróg.
e)    Współudział w opracowywaniu planów rzeczowo-finansowych z zakresu remontów kapitalnych dróg.
f)    Udział w przetargach dotyczących robót utrzymaniowych, remontów kapitalnych i przebudowy dróg.
g)    Nadzorowanie i kontrolowanie przebiegu realizacji zleconych robót oraz organizowanie ich komisyjnych odbiorów.
h)    Nadzorowanie, przygotowanie i uaktualnianie materiałów ewidencyjnych dróg i urządzeń drogowych.
i)     Dokonywanie kontroli usuwania przez wykonawców usterek i braków stwierdzonych podczas odbioru robót i w okresie gwarancyjnym.
j)     Prowadzenie kontroli budów pod względem należytego ich oznakowania w trakcie realizacji robót.
k)    Sporządzanie sprawozdania rzeczowo-finansowego z zakresu robót realizowanych przez Rejon.
l)     Nadzór nad utrzymaniem dróg, urządzeń drogowych i utrzymaniem czystości ulic w miastach
m)   Inicjowanie i koordynacja okresowych pomiarów ruchu drogowego.
n)    Przeprowadzenie postępowania egzekucyjnego w celu przywrócenia pasa drogowego do stanu pierwotnego
4.    Oferujemy:
-     wynagrodzenie zasadnicze od 1400 - 1550 zł + comiesięczna premia uznaniowa + dodatek stażowy + dodatek specjalny przy powierzeniu dodatkowych obowiązków,
-    dodatek funkcyjny 150 - 300 zł
-    zatrudnienie w oparciu o umowę pracę,
-    możliwość skorzystania z funduszu socjalnego i ubezpieczeń grupowych,
-    przyjazną atmosferę w miejscu pracy, wsparcie współpracowników i przełożonego,
-    dodatkowe szkolenia podnoszące kwalifikacje,
5.    Wymagane dokumenty:
a)    życiorys (CV),
b)    list motywacyjny,
c)    dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
d)    kserokopie wymaganych na danym stanowisku pracy obligatoryjnych uprawnień,
e)    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
f)    kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dotyczy osób niepełnosprawnych),
g)    inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

W miesiącu styczniu 2018 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Krakowie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie wynosi co najmniej 6%.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:
-    osobiście w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, pok. 220, lub
-    drogą elektroniczną (przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego) na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. albo
-    drogą pocztową na adres Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO - 1/2 etatu, w terminie do dnia: 1 lutego 2018 r.

Aplikacje, które wpłyną do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie po upływie wyżej określonego terminu lub w formie innej niż papierowa albo elektroniczna (z uwzględnieniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego), nie będą rozpatrywane.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV, kwestionariusz osobowy, powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1202, ze zm.).”.
Złożonych dokumentów Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie nie zwraca.
Oferty niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone.

Informacja o naborze i wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej UMWM, stronie internetowej ZDW oraz na tablicy informacyjnej ZDW przy ul. Głowackiego 56 w Krakowie.