Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko INSPEKTOR ds. DRÓG, został wybrany Pan Grzegorz Misiura zamieszkały w Nowym Targu.
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydat na w/wym. stanowisko, wykazał się wymaganą wiedzą w zakresie tematu,  znajomością bieżących przepisów prawnych oraz dobrą znajomością obsługi komputera. Wybrany kandydat okazał się osobą komunikatywną, chętną do podejmowania nowych wyzwań i otwartą na współpracę w zespole.

_____________________________________________________________________________________________________

INFORMACJA O TERMINIE ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ
Uprzejmie informujemy, że kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne zamieszczone w ogłoszeniu, zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

____________________________________________________________________________________________________________________


ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KRAKOWIE
UL.GŁOWACKIEGO 56, 30-085 KRAKÓW
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

INSPEKTOR ds. DRÓG
(nazwa stanowiska pracy)

miejsce pracy:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu/Obwód Drogowy w Lasku

1.    Wymagania niezbędne:
a)    Wykształcenie średnie lub wyższe
b)    Minimum 1 rok pracy w drogownictwie
2.    Wymagania dodatkowe:
a)    Prawo jazdy kat.”B”
b)    Obsługa komputera pakiet „Office”
c)    Umiejętność pracy w zespole, rzetelność, terminowość, odpowiedzialność, sumienność
3.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a)    Dokonywanie systematycznych objazdów dróg i obiektów mostowych
b)    Zgłaszanie zaistniałych problemów, potrzeb w zakresie robót utrzymaniowych, remontowych oraz zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego.
c)    Kontrola prawidłowości wykonywanej akcji ZUD na terenie obwodu
d)    Kontrola jakości robót utrzymaniowych realizowanych na terenie obwodu.
e)    Prowadzenie dzienników wykonywanych robót i kontroli stanu dróg.
f)    Kontrola legalności umieszczania obiektów obcych w obrębie pasa drogowego.
g)   Czuwanie nad przestrzeganiem przepisów porządkowych na drogach wojewódzkich przez użytkowników zajmujących drogę lub pas drogowy w sposób niewłaściwy lub niezgodny z przeznaczeniem.
h)   Wykonywanie pomiarów w terenie oraz  aktualizacja danych  do ewidencji dróg.
i)    Przygotowywanie materiałów do sprawozdań rocznych dotyczących ewidencji dróg.
j)    Organizowanie i udział w pomiarach natężenia ruchu drogowego na drogach wojewódzkich zarządzanych przez RDW.
k)   Nadzór w terenie przy  realizowanych zadaniach wykonywanych w zakresie oznakowania pionowego i poziomego oraz w zakresie bieżącego utrzymania urządzeń sygnalizacji świetlnej.
l)    Współpraca w opracowywaniu projektów organizacji ruchu na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW.
m)  Współpraca z Komendami Policji w ramach zadań z zakresu inżynierii ruchu na drogach wojewódzkich.
4.   Oferujemy:
a)    wynagrodzenie zasadnicze od 2500 - 2950 zł + comiesięczna premia uznaniowa + dodatek stażowy + dodatek specjalny przy powierzeniu dodatkowych obowiązków,
b)    zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
c)    możliwość korzystania z funduszu socjalnego oraz ubezpieczeń grupowych,
d)    dodatkowe szkolenia podnoszące kwalifikacje,
e)    przyjazną atmosferę w miejscu pracy, wsparcie współpracowników i przełożonego,
5.  Wymagane dokumenty:
a.    życiorys (CV),
b.    list motywacyjny,
c.    dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
d.    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
e.    kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dotyczy osób niepełnosprawnych),
f.    inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

W miesiącu lutym 2018 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie wynosi co najmniej 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:
-    osobiście w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, pok. 220, lub
-    drogą elektroniczną (przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego) na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. albo
-    drogą pocztową na adres Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków ,
z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko INSPEKTOR ds. DRÓG, w terminie do dnia 6 marca 2018 r.

Aplikacje, które wpłyną do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie po upływie wyżej określonego terminu lub w formie innej niż papierowa albo elektroniczna (z uwzględnieniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego), nie będą rozpatrywane.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV, kwestionariusz osobowy, powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1202, ze zm.).”.
Złożonych dokumentów Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie nie zwraca.
Oferty niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone.

Informacja o naborze i wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej UMWM, stronie internetowej ZDW oraz na tablicy informacyjnej ZDW przy ul. Głowackiego 56 w Krakowie.