Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko INSPEKTOR ds. DRÓG, został wybrany Pan Leszek Łazarz zamieszkały w Łącku.
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydat na w/wym. stanowisko, wykazał się wymaganą wiedzą w zakresie tematu, znajomością bieżących przepisów prawnych oraz dobrą znajomością obsługi komputera. Wybrany kandydat okazał się osobą komunikatywną, chętną do podejmowania nowych wyzwań i otwartą na współpracę w zespole.

_____________________________________________________________________________________________________

INFORMACJA O TERMINIE ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ
Uprzejmie informujemy, że kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne zamieszczone w ogłoszeniu, zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

_________________________________________________________________________________________________ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KRAKOWIE

UL.GŁOWACKIEGO 56, 30-085 KRAKÓW
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY


STARSZY REFERENT ds. INŻYNIERII RUCHU
          (nazwa stanowiska pracy)

miejsce pracy:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu

1.    Wymagania niezbędne:
a)    Wykształcenie wyższe techniczne
2.    Wymagania dodatkowe:
a)    Preferowana znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem ruchem, inżynierią ruchu, organizacją transportu publicznego, sterowaniem ruchem.
b)    Umiejętność sporządzania projektów organizacji ruchu, praca w aplikacjach typu CAD.
c)    Na poziomie zaawansowanym obsługa pakietu MS Office.
d)    prawo jazdy kat. B.
e)    umiejętność pracy w zespole.
f)    rzetelność, terminowość, odpowiedzialność, sumienność.
3.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a)    Współuczestnictwo w ustalaniu rocznych i wieloletnich planów z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego.
b)    Rozpatrywanie przekazywanych przez Wydział Inżynierii Ruchu ZDW lub strony, bieżących wniosków związanych z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego jak również koniecznością wprowadzania zmian w istniejącej organizacji ruchu.
c)    Sporządzanie projektów organizacji ruchu wynikających z rozpatrywanych wniosków  oraz nadzór nad zadaniami związanymi z organizacją ruchu, oznakowaniem.
d)    Współudział w uzgadnianiu zasad korzystania z przystanków przy drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW Nowy Sącz.
e)    Współpraca w zakresie organizacji ruchu i jego bezpieczeństwa z innymi organami zarządzającymi ruchem, zarządcami dróg i kolei, Policją oraz innymi jednostkami.
f)    Prowadzenie kontroli prawidłowości zastosowania i funkcjonowania znaków drogowych, sygnalizacji świetlnych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, systemów ITS oraz ich zgodności z zatwierdzoną organizacją ruchu i obowiązującymi przepisami.
g)    Współpraca z Komendami Powiatowymi Policji przy sezonowych kontrolach dróg w zakresie oznakowania pionowego, poziomego, sygnalizacji świetlnej urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.
h)    Udział w opiniowaniu lokalizacji urządzeń obcych w pasie drogowym oraz obiektów przyległych do pasa drogowego.
i)     Sporządzanie protokołów z każdej przeprowadzonej kontroli oznakowania dróg i przekazywanie ich do Wydziału Inżynierii Ruchu ZDW Kraków.
j)     Opracowywanie tymczasowej zmiany organizacji ruchu w przypadkach uszkodzeń elementów pasa drogowego lub awarii urządzeń w pasie drogowym i w jego pobliżu, w wyniku której nastąpiło zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego lub możliwość wystąpienia szkód materialnych.
k)     Bieżąca aktualizacja posiadanych projektów stałej organizacji ruchu oraz współudział w opracowywaniu przez ZDW Kraków projektów organizacji ruchu na sieci dróg wojewódzkich.
l)      Prowadzenie spraw dotyczących wydawania zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny w zakresie dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Nowy Sącz.
m)    Nadzorowanie wprowadzanych przez wykonawców zmian w organizacji ruchu na czas wykonywanych robót zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.
n)    Prowadzenie, przechowywanie i ewidencjonowanie otrzymanej korespondencji.
4.   Oferujemy:
a)    zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
b)    wynagrodzenie zasadnicze od 2500 - 2800 zł + comiesięczna premia uznaniowa + dodatek stażowy,
c)    możliwość korzystania z funduszu socjalnego oraz ubezpieczeń grupowych,
d)    dodatkowe szkolenia podnoszące kwalifikacje,
e)    przyjazną atmosferę w miejscu pracy, wsparcie współpracowników i przełożonego,
5.  Wymagane dokumenty:
a.    życiorys (CV),
b.    list motywacyjny,
c.    dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
d.    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
e.    kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dotyczy osób niepełnosprawnych),
f.    inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

W miesiącu kwietniu 2018 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie wynosi co najmniej 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:
-    osobiście w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, pok. 220, lub
-    drogą elektroniczną (przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego) na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. albo
-    drogą pocztową na adres Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków,
z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko STARSZY REFERENT ds. INŻYNIERII RUCHU, w terminie do dnia 20 kwietnia 2018 r.

Aplikacje, które wpłyną do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie po upływie wyżej określonego terminu lub w formie innej niż papierowa albo elektroniczna (z uwzględnieniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego), nie będą rozpatrywane.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV, kwestionariusz osobowy, powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1202, ze zm.).”.
Złożonych dokumentów Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie nie zwraca.
Oferty niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone.

Informacja o naborze i wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej UMWM, stronie internetowej ZDW oraz na tablicy informacyjnej ZDW przy ul. Głowackiego 56 w Krakowie.