Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

 

INFORMACJA O TERMINIE ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ
Uprzejmie informujemy, że kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne zamieszczone w ogłoszeniu, zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

________________________________________________________________________________________________

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KRAKOWIE
UL.GŁOWACKIEGO 56, 30-085 KRAKÓW
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Starszy Referent / Specjalista ds. sieci tras rowerowych
(nazwa stanowiska pracy)


1.    Wymagania niezbędne:
a)    Wykształcenie wyższe o profilu budownictwo drogowe, mostowe, inżynieria środowiska lub gospodarka wodna
b)    Praca w administracji drogowej, wodnej lub biurze projektów albo w wykonawstwie - min. 2 lata stażu pracy
2.    Wymagania dodatkowe:
a)    Preferowana praktyka w zarządzaniu projektami inwestycyjnymi, znajomość zagadnień i przepisów z zakresu funkcjonowania administracji publicznej oraz tematyki budowy tras rowerowych, dróg publicznych
b)    Dobra znajomość obsługi komputera
c)    Prawo jazdy kat. B
d)    Umiejętność pracy w zespole, sumienność, rzetelność, terminowość, odpowiedzialność
3.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a)    Uzgadnianie i opiniowanie dokumentacji dla budowy tras rowerowych ,
b)    Przygotowywanie materiałów i dokumentacji przetargowej dla tras rowerowych (SST, PFU), uczestniczenie w postępowaniu przetargowym ,
c)    Prowadzenie zadań i merytoryczna kontrola nad procesem prowadzonych inwestycji z zakresu sieci tras rowerowych (m.in. prowadzenie korespondencji, organizowanie narad i rad technicznych, rozliczanie zadań,  nadzór nad umowami),
d)    Współpraca z wydziałami zaangażowanymi w prowadzony project,
e)    Przeprowadzanie wizji terenowych związanych z opiniowaną dokumentacja i prowadzonym tematem.

4.     Oferujemy:
a)    wynagrodzenie zasadnicze od 2600 – 2900 zł brutto + comiesięczna premia uznaniowa + dodatek stażowy,
b)    zatrudnienie na umowę o pracę,
c)    możliwość skorzystania z funduszu socjalnego i ubezpieczeń grupowych,
d)    możliwość dodatkowych szkoleń podnoszących kwalifikacje,
e)    przyjazną atmosferę w miejscu pracy, wsparcie współpracowników i przełożonego

5.    Wymagane dokumenty:
a)    życiorys (CV),
b)    list motywacyjny,
c)    dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
d)    kserokopie wymaganych na danym stanowisku pracy obligatoryjnych uprawnień,
e)    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
f)    kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dotyczy osób niepełnosprawnych),
g)    inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
W miesiącu czerwcu 2018 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi/nie wynosi co najmniej 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:
-  osobiście w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, pok. 220, lub
-  drogą elektroniczną (przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego) na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  albo
-  drogą pocztową na adres Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Starszy Referent/Specjalista ds. sieci tras rowerowych, w terminie do dnia: 12 lipca 2018 r.

Aplikacje, które wpłyną do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, stronie internetowej ZDW oraz na tablicy informacyjnej ZDW przy ul. Głowackiego 56 w Krakowie.
Złożonych dokumentów Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie nie zwraca.
Oferty nie wykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) oraz klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy - w załączeniu niniejszego ogłoszenia.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Na podstawie art. 13 ust. 1, 2 i 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie; 30-085 Kraków, ul. Głowackiego 56.

2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu prowadzonej rekrutacji pracowników, ewentualnych przyszłych rekrutacji pracowników prowadzonych przez Administratora danych.

3. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a wyżej wymienionego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. tj. na podstawie udzielonej przez Panią/Pana dobrowolnej zgody. Udzielona zgoda może być w każdej chwili cofnięta poprzez złożenie Administratorowi danych stosownego oświadczenia woli na piśmie. Cofnięcie zgody nie ma jednak wpływu na zgodność z prawem czynności wykonanych przed jej cofnięciem.

4. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia uczestnictwo Pani/Pana w procesie rekrutacji pracowników i w konsekwencji uniemożliwia zawarcie umowy o pracę.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzonej rekrutacji jaki przyszłych rekrutacji pracowników, nie dłużej jednak niż przez 5 lat.

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji a konsekwencją takiego przetwarzania danych będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

9. Dane osobowe pracownika nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
Data i czytelny podpis ............................................................