Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Inspektor/Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ds. Elektroenergetycznych, został wybrany Pan Robert Nowak, zamieszkały w Krakowie.
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydat na to stanowisko, wykazał się wymaganą wiedzą w zakresie tematu, znajomością bieżących przepisów prawnych oraz dobrą znajomością obsługi komputera. Wybrany kandydat okazał się osobą komunikatywną, chętną do podejmowania nowych wyzwań i otwartą na współpracę w zespole.

___________________________________________________________________________________________________

 

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KRAKOWIE
UL.GŁOWACKIEGO 56, 30-085 KRAKÓW
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY


Inspektor/Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ds. Elektroenergetycznych
                          (nazwa stanowiska pracy)

1. Wymagania niezbędne:
a)  Wykształcenie wyższe techniczne lub średnie techniczne o profilu: elektryczny, elektroniczny, elektroenergetyczny lub pokrewny.
b) Obligatoryjne uprawnienia: Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub uprawnienia SEP Grupa 1 elektroenergetyczna do 1kV.
c) Minimum 2 lub 4 lata pracy na stanowisku zgodnym z posiadanym wykształceniem.

2. Wymagania dodatkowe:
a) Znajomość przepisów: Prawo budowlane, Prawo energetyczne, Ustawa o drogach publicznych oraz rozporządzeń do ww. ustaw.
b) Umiejętność przygotowania materiałów przetargowych w zakresie instalacji urządzeń infrastruktury drogowej (oświetlenie, sygnalizacji świetlnej, stacji meteo, urządzeń ITS). Opiniowanie i uzgadnianie dokumentacji technicznej w w/w zakresie. Obsługa urządzeń infrastruktury drogowej zasilanych energią elektryczną.
b) Posiadanie prawa jazdy kat, B.
c) biegła obsługa komputera oraz urządzeń biurowych.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. Prowadzenie całości spraw związanych z energetyką, a w szczególności z sygnalizacją świetlną, stacjami meteorologicznymi, oraz znakami zmiennej treści i urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego (dedykowanym oświetleniem przejść dla pieszych lampami asymetrycznymi) zlokalizowanymi w ciągach dróg wojewódzkich.
2. Prowadzenie całego procesu inwestycyjnego przy budowie nowych, oraz remontowanych sygnalizacji, stacji meteo, systemu monitoringu, w tym:
a)    Sporządzenia szczegółowych wytycznych do projektowania, tak  w zakresie elektrycznym jak ruchowym.
b)    Sporządzanie przedmiarów robót.
c)    Opiniowania i zatwierdzania dokumentacji projektowej dla danego zadania.
d)    Załatwiania wszelkich formalności (warunki przyłączenia, umowy przyłączeniowe i na dostawę energii) w Zakładzie Energetycznym.
e)    Reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli, zgodności jej realizacji z projektem, pozwoleniem na budowę i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.
f)    Sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych materiałów a w szczególności zapobieganie stosowaniu wyrobów wadliwych, a także niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.
g)    Uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz udział w odbiorach gotowych obiektów i przekazywanie ich do użytkowania.
h)    Sprawdzanie pod względem merytorycznym dokumentów związanych z budową lub remontem i przekazywanie ich do odpowiedniego Zespołu księgowego.
3. Obsługa w pełnym zakresie systemu monitoringu sygnalizacji.   
4. Kompleksowe, coroczne przygotowywanie dla Rejonów Dróg Wojewódzkich materiałów przetargowych (umowy, szczegółowe specyfikacje techniczne) dla konserwacji i utrzymania sygnalizacji świetlnych, stacji meteo oraz znaków zmiennej treści i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
5. Prowadzenie okresowych kontroli z funkcjonowania oraz konserwacji sygnalizacji świetlnej i sporządzanie stosownych, wymaganych przepisami raportów.
6. Sporządzanie planów rzeczowo-finansowych co do zakresu i priorytetu wykonywania zadań, wykorzystywanie środków finansowych przeznaczonych na wykonanie remontów, modernizacji i inwestycji wchodzących w zadania.
7. Sprawdzanie, opiniowanie i zatwierdzanie dokumentacji technicznej, projektów organizacji ruchu w szczególności związanych z sygnalizacją świetlną , oświetleniem i ogólnie energetyką.
8. Prowadzenie korespondencji w przedmiocie powierzonych zadań i udzielanie odpowiedzi na wnioski, interpelacje i postulaty.
9. Organizowanie prac w sposób zapewniający bezpieczeństwo, terminowość i należytą jakość wykonania.
10 Współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi i jednostkami terenowymi w zakresie spraw będących przedmiotem działania stanowiska. Samodzielne rozwiązywanie zagadnień należących do obowiązków inspektora nadzoru, nie wymagających odpowiednich wytycznych ze strony przełożonego.
11. Sporządzanie obowiązujących sprawozdań z zakresu działania stanowiska.
12. Wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego.

4. Oferujemy:
a)  wynagrodzenie zasadnicze od 3280 - 3800 zł + comiesięczna premia uznaniowa + dodatek stażowy,
b) dodatek funkcyjny do 600 zł,
c) zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
d) możliwość dodatkowych szkoleń podnoszących kwalifikacje,
e) możliwość skorzystania z funduszu socjalnego i ubezpieczeń grupowych,
f) przyjazną atmosferę w miejscu pracy, wsparcie współpracowników i przełożonego.

5. Wymagane dokumenty:
a)    życiorys (CV),
b)    list motywacyjny,
c)    dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
d)    kserokopie wymaganych na danym stanowisku pracy obligatoryjnych uprawnień,
e)    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
f)    kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dotyczy osób niepełnosprawnych),
g)    inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

W miesiącu kwietniu 2019 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi/nie wynosi co najmniej 6%.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:
- osobiście w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, pok. 220, lub
- drogą elektroniczną (przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego) na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  albo
- drogą pocztową na adres Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Inspektor/Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ds. Elektroenergetycznych, w terminie do dnia: 24 maja 2019 r.

Aplikacje, które wpłyną do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, stronie internetowej ZDW oraz na tablicy informacyjnej ZDW przy ul. Głowackiego 56 w Krakowie.
Złożonych dokumentów Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie nie zwraca.
Oferty nie wykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) oraz klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy - w załączeniu niniejszego ogłoszenia.


______________________________________________________________________________


Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Na podstawie art. 13 ust. 1, 2 i 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie;
30-085 Kraków, ul. Głowackiego 56.

2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu prowadzonej rekrutacji pracowników, ewentualnych przyszłych rekrutacji pracowników prowadzonych przez Administratora danych.

3. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a wyżej wymienionego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. tj. na podstawie udzielonej przez Panią/Pana dobrowolnej zgody. Udzielona zgoda może być w każdej chwili cofnięta poprzez złożenie Administratorowi danych stosownego oświadczenia woli na piśmie. Cofnięcie zgody nie ma jednak wpływu na zgodność z prawem czynności wykonanych przed jej cofnięciem.

4. Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1260, ze zm.) niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru, zawierająca m. in. imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, jest upowszechniana przez umieszczenie na tablicy informacyjnej w jednostce oraz opublikowanie w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy.

5. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia uczestnictwo Pani/Pana w procesie rekrutacji pracowników i w konsekwencji uniemożliwia zawarcie umowy o pracę.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzonej rekrutacji jaki przyszłych rekrutacji pracowników, nie dłużej jednak niż przez 5 lat.

7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji a konsekwencją takiego przetwarzania danych będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

10. Dane osobowe pracownika nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
Data i czytelny podpis ............................................................