Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Kierownik Rejonu Dróg Wojewódzkich w Krakowie z/s w Zabierzowie, został wybrany Pan Grzegorz Wawryka, zamieszkały w Jadownikach.
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydat na to stanowisko, wykazał się wymaganą wiedzą w zakresie tematu, znajomością bieżących przepisów prawnych oraz dobrą znajomością obsługi komputera. Wybrany kandydat okazał się osobą komunikatywną, chętną do podejmowania nowych wyzwań i otwartą na współpracę w zespole.

____________________________________________________________________________________________________

INFORMACJA O TERMINIE ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ
Uprzejmie informujemy, że kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne zamieszczone w ogłoszeniu, zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

__________________________________________________________________________________________________________________

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KRAKOWIE
UL.GŁOWACKIEGO 56, 30-085 KRAKÓW
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Kierownik Rejonu Dróg Wojewódzkich w Krakowie z/s w Zabierzowie
(nazwa stanowiska pracy)

miejsce pracy: Rejon Dróg Wojewódzkich w Krakowie z/s w Zabierzowie

1.    Wymagania niezbędne:
a)    Wykształcenie wyższe techniczne, inżynierskie, zarządzanie.
b)    Minimum 5 lata pracy zawodowej, w tym 4 lata pracy na stanowisku kierowniczym.
w jednostkach organizacyjnych samorządu.
2.    Wymagania dodatkowe:
a)    kierowanie i organizowanie pracy w zespole złożonym z co najmniej 20. osób,
b)    doświadczenie w pracy w administracji samorządowej lub publicznej,
c)    przygotowywanie pism, opinii i decyzji administracyjnych,
d)    znajomość zasad wydatkowania pieniędzy publicznych (ustawa o finansach publicznych, ustawa Prawo Zamówień Publicznych),
e)    znajomość prawa budowlanego oraz przepisów związanych z drogami publicznymi (ustawa o drogach publicznych)
f)    znajomość wiedzy o środkach pomocowych z UE,
g)    posiadanie prawa jazdy kat. B.
3.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a)    Kierownik Rejonu odpowiedzialny jest za całokształt działalności rejonu, w szczególności za:
 - stan utrzymania dróg i mostów,
 - realizację planowanych zadań,
 - prawidłowe i efektywne gospodarowanie środkami finansowymi,
 - właściwe wykorzystanie będących w dyspozycji rejonu ludzi, sprzętu i majątku,
 - stan bezpieczeństwa i higieny pracy oraz p. poż w kierowanej jednostce,
 - organizowanie szkoleń podstawowych i szkoleń okresowych pracowników,
 - stan administrowanych zaplecz, parkingów i urządzeń nie drogowych.
b)    Nadzór nad pracą bieżącą, określanie zadań i ich rozliczanie dla pracowników RDW oraz Obwodów Drogowych podległych RDW
c)    Współpraca z ZDW w Krakowie, w szczególności z Wydziałem Utrzymania Dróg i Mostów w zakresie zgłoszenia potrzeb oraz dokonywania rozliczeń finansowych i rzeczowych.
4.    Oferujemy:
a)  wynagrodzenie zasadnicze od 4000 - 4380 zł + comiesięczna premia uznaniowa + dodatek stażowy,
b) dodatek funkcyjny pomiędzy 800-1090 zł
c) zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
d) możliwość skorzystania z funduszu socjalnego i ubezpieczeń grupowych,
e) przyjazną atmosferę w miejscu pracy, wsparcie współpracowników i przełożonego,
f) dodatkowe szkolenia podnoszące kwalifikacje.
5.    Wymagane dokumenty:
a)    życiorys (CV),
b)    list motywacyjny,
c)    dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
d)    kserokopie wymaganych na danym stanowisku pracy obligatoryjnych uprawnień,
e)    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
f)    kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dotyczy osób niepełnosprawnych),
g)    inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

W miesiącu lipcu wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi/nie wynosi co najmniej 6%.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:
- osobiście w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, pok. 220, lub
- drogą elektroniczną (przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego) na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  albo
- drogą pocztową na adres Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków,
z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko: Kierownik Rejonu Dróg Wojewódzkich w Krakowie z/s w Zabierzowiew terminie do dnia 23 lipca 2019 r.

Aplikacje, które wpłyną do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, stronie internetowej ZDW oraz na tablicy informacyjnej ZDW przy ul. Głowackiego 56 w Krakowie.
Złożonych dokumentów Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie nie zwraca.
Oferty nie wykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) oraz klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy - w załączeniu niniejszego ogłoszenia.


_________________________________________________________________________________


Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Na podstawie art. 13 ust. 1, 2 i 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie; 30-085 Kraków, ul. Głowackiego 56.

2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu prowadzonej rekrutacji pracowników, ewentualnych przyszłych rekrutacji pracowników prowadzonych przez Administratora danych.

3. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a wyżej wymienionego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. tj. na podstawie udzielonej przez Panią/Pana dobrowolnej zgody. Udzielona zgoda może być w każdej chwili cofnięta poprzez złożenie Administratorowi danych stosownego oświadczenia woli na piśmie. Cofnięcie zgody nie ma jednak wpływu na zgodność z prawem czynności wykonanych przed jej cofnięciem.

4. Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1260, ze zm.) niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru, zawierająca m. in. imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, jest upowszechniana przez umieszczenie na tablicy informacyjnej w jednostce oraz opublikowanie w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy.

5. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia uczestnictwo Pani/Pana w procesie rekrutacji pracowników i w konsekwencji uniemożliwia zawarcie umowy o pracę.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzonej rekrutacji jaki przyszłych rekrutacji pracowników, nie dłużej jednak niż przez 5 lat.

7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji a konsekwencją takiego przetwarzania danych będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

10. Dane osobowe pracownika nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
Data i czytelny podpis ............................................................