Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Nabór nierozstrzygnięty z powodu braku ofert.

 

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KRAKOWIE
UL.GŁOWACKIEGO 56, 30-085 KRAKÓW
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY


Specjalista/Starszy Specjalista ds. Dokumentacji
(nazwa stanowiska pracy)

1. Wymagania niezbędne:
a) Wykształcenie wyższe techniczne o profilu drogowym.
2. Wymagania dodatkowe:
a) Preferowane posiadanie uprawnień projektowych do projektowania dróg.
b) Praktyka w projektowaniu dróg kołowych.
c) Praktyka w przygotowaniu inwestycji w zakresie dróg publicznych.
d) Znajomość przepisów w zakresie projektowania dróg i organizacji ruchu.
e) umiejętność samodzielnego sporządzania projektów drogowych.
f) Znajomość procedury przygotowania inwestycji – wskazana praktyka w pozyskiwaniu pozwoleń i decyzji niezbędnych do realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
g) Znajomość procedur zamówień publicznych - wskazana praktyka w przygotowaniu zamówień publicznych w zakresie dokumentacji projektowej.
h) Posiadanie prawa jazdy kat, B.
e) Biegła obsługa komputera (Windows, MS Office) oraz urządzeń biurowych.
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. Nadzór merytoryczny nad opracowywana dokumentacją - sprawdzanie i opiniowanie dokumentacji projektowych opracowywanych na zlecenie ZDW.
2. Nadzór formalny nad opracowaniem dokumentacji projektowej realizowanej na zlecenie ZDW.
3. Nadzór nad pozyskiwaniem pozwoleń i decyzji umożliwiających realizację inwestycji, kontakt z instytucjami i organami administracji wydającymi powyższe dokumenty.
4. Udział w Radach Technicznych i wizjach w terenie związanych z opracowywaniem dokumentacji technicznej.
5. Odbiór dokumentacji technicznej, kontrola zgodności przekazywanej dokumentacji.
z zapisami umowy i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, kontrola prawidłowości rozliczeń finansowych związanych z dokumentacja projektową.
6. Opracowywanie szczegółowych specyfikacji technicznych na opracowanie dokumentacji projektowej.
7. Przygotowywanie innych materiałów do przetargów na opracowanie dokumentacji technicznej.
8. Sprawdzanie ofert.
9. Udział w sporządzaniu planów i sprawozdań związanych z pracą wydziału.
4. Oferujemy:
a)  wynagrodzenie zasadnicze od 3500 - 3800 zł + comiesięczna premia uznaniowa + dodatek stażowy,
b) zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
c) możliwość dodatkowych szkoleń podnoszących kwalifikacje,
d) możliwość skorzystania z funduszu socjalnego i ubezpieczeń grupowych,
e) przyjazną atmosferę w miejscu pracy, wsparcie współpracowników i przełożonego.
5. Wymagane dokumenty:
a)    życiorys (CV),
b)    list motywacyjny,
c)    dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
d)    kserokopie wymaganych na danym stanowisku pracy obligatoryjnych uprawnień,
e)    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
f)    kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dotyczy osób niepełnosprawnych),
g)    inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

W miesiącu wrześniu 2019 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi/nie wynosi co najmniej 6%.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:
- osobiście w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, pok. 220, lub
- drogą elektroniczną (przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego) na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  albo
- drogą pocztową na adres Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków,

 z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Specjalista/Starszy Specjalista ds. Dokumentacji, w terminie do dnia: 30 września 2019 r.

Aplikacje, które wpłyną do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, stronie internetowej ZDW oraz na tablicy informacyjnej ZDW przy ul. Głowackiego 56 w Krakowie.
Złożonych dokumentów Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie nie zwraca.
Oferty nie wykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) oraz klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy - w załączeniu niniejszego ogłoszenia.

 


______________________________________________________________________________


Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Na podstawie art. 13 ust. 1, 2 i 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie;
30-085 Kraków, ul. Głowackiego 56.

2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu prowadzonej rekrutacji pracowników, ewentualnych przyszłych rekrutacji pracowników prowadzonych przez Administratora danych.

3. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a wyżej wymienionego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. tj. na podstawie udzielonej przez Panią/Pana dobrowolnej zgody. Udzielona zgoda może być w każdej chwili cofnięta poprzez złożenie Administratorowi danych stosownego oświadczenia woli na piśmie. Cofnięcie zgody nie ma jednak wpływu na zgodność z prawem czynności wykonanych przed jej cofnięciem.

4. Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1260, ze zm.) niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru, zawierająca m. in. imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, jest upowszechniana przez umieszczenie na tablicy informacyjnej w jednostce oraz opublikowanie w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy.

5. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia uczestnictwo Pani/Pana w procesie rekrutacji pracowników i w konsekwencji uniemożliwia zawarcie umowy o pracę.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzonej rekrutacji jaki przyszłych rekrutacji pracowników, nie dłużej jednak niż przez 5 lat.

7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji a konsekwencją takiego przetwarzania danych będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

10. Dane osobowe pracownika nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Data i czytelny podpis ............................................................