Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Inspektor ds. Dróg, został wybrany Pan Robert Kłak zamieszkały w Suchej Strudze.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydat na stanowisko lnspektor ds. Dróg wykazał się Wymaganą Wiedzą W zakresie tematu, znajomością bieżących przepisów prawnych i dobrą znajomością obsługi komputera. Wybrany kandydat okazał się osobą komunikatywną, chętną do podejmowania nowych wyzwań i otwartą na Współpracę w zespole.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA O TERMINIE ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ
Uprzejmie informujemy, że kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne zamieszczone w ogłoszeniu, zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KRAKOWIE
UL.GŁOWACKIEGO 56, 30-085 KRAKÓW
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Inspektor ds. Dróg
(nazwa stanowiska pracy)

Miejsce pracy: Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu
(Obwód Drogowy w Starym Sączu)


1. Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie średnie ogólnobudowlane,
 2. Doświadczenie zawodowe: - minimum 10 lat pracy w drogownictwie,

2. Wymagania dodatkowe:

 1. posiadanie prawa jazdy kat.B,
 2. Obsługa komputera, pakiet „Office”
 3. Umiejętność pracy w zespole, rzetelność, terminowość, odpowiedzialność, sumienność

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Dokonywanie systematycznych objazdów dróg i obiektów mostowych
 2. Zgłaszanie zaistniałych problemów, potrzeb w zakresie robót utrzymaniowych, remontowych oraz zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego.
 3. Kontrola prawidłowości wykonywanej akcji ZUD na terenie obwodu.
 4. Kontrola jakości robót utrzymaniowych realizowanych na terenie obwodu.
 5. Prowadzenie dzienników wykonywanych robót i kontroli stanu dróg.
 6. Kontrola legalności umieszczania obiektów obcych w obrębie pasa drogowego.
 7. Czuwanie nad przestrzeganiem przepisów porządkowych na drogach wojewódzkich przez użytkowników zajmujących drogę lub pas drogowy w sposób niewłaściwy lub niezgodny z przeznaczeniem.
 8. Wykonywanie pomiarów w terenie oraz  aktualizacja danych  do ewidencji dróg.
 9. Przygotowywanie materiałów do sprawozdań rocznych dotyczących ewidencji dróg.
 10. Organizowanie i udział w pomiarach natężenia ruchu drogowego na drogach wojewódzkich zarządzanych przez RDW.
 11. Nadzór w terenie przy  realizowanych zadaniach wykonywanych w zakresie oznakowania pionowego i poziomego oraz w zakresie bieżącego utrzymania urządzeń sygnalizacji świetlnej.
 12. Współpraca w opracowywaniu projektów organizacji ruchu na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW.
 13. Współpraca z Komendami Policji w ramach zadań z zakresu inżynierii ruchu na drogach wojewódzkich

4. Oferujemy:

 1. wynagrodzenie zasadnicze od  3000-3200 zł brutto + comiesięczna premia uznaniowa + dodatek stażowy,
 2. zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 3. możliwość skorzystania z funduszu socjalnego i ubezpieczeń grupowych,
 4. przyjazną atmosferę w miejscu pracy, wsparcie współpracowników i przełożonego,
 5. dodatkowe szkolenia podnoszące kwalifikacje.

5. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
 4. kserokopie wymaganych na danym stanowisku pracy obligatoryjnych uprawnień,
 5. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 6. kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dotyczy osób niepełnosprawnych),
 7. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

W miesiącu październiku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi/nie wynosi co najmniej 6%.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:

 • osobiście w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, pok. 220
 • drogą elektroniczną (przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego) na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • drogą pocztową na adres Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków, z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko: Inspektor ds. Dróg, w terminie do dnia: 4 grudnia 2019 r.

 

Aplikacje, które wpłyną do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, stronie internetowej ZDW oraz na tablicy informacyjnej ZDW przy ul. Głowackiego 56 w Krakowie.
Złożonych dokumentów Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie nie zwraca.
Oferty nie wykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)”.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Na podstawie art. 13 ust. 1, 2 i 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie;
30-085 Kraków, ul. Głowackiego 56.

2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu prowadzonej rekrutacji pracowników, ewentualnych przyszłych rekrutacji pracowników prowadzonych przez Administratora danych.

3. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a wyżej wymienionego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. tj. na podstawie udzielonej przez Panią/Pana dobrowolnej zgody. Udzielona zgoda może być w każdej chwili cofnięta poprzez złożenie Administratorowi danych stosownego oświadczenia woli na piśmie. Cofnięcie zgody nie ma jednak wpływu na zgodność z prawem czynności wykonanych przed jej cofnięciem.

4. Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1260, ze zm.) niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru, zawierająca m. in. imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, jest upowszechniana przez umieszczenie na tablicy informacyjnej w jednostce oraz opublikowanie w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy.

5. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia uczestnictwo Pani/Pana w procesie rekrutacji pracowników i w konsekwencji uniemożliwia zawarcie umowy o pracę.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzonej rekrutacji jaki przyszłych rekrutacji pracowników, nie dłużej jednak niż przez 5 lat.

7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji a konsekwencją takiego przetwarzania danych będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

10. Dane osobowe pracownika nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.