Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktualizacja: 09.10.2020

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany Pani Beata Potoczny zamieszkała w Tymbarku.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydat na stanowisko Starszy Referent / Specjalista ds. Finansowo - Księgowych wykazał się wymaganą wiedzą w zakresie tematu, znajomością bieżących przepisów prawnych i dobrą znajomością obsługi komputera. Wybrany kandydat okazał się osobą komunikatywną, chętną do podejmowania nowych wyzwań i otwartą na współpracę w zespole.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktualizacja: 07.10.2020

INFORMACJA O TERMINIE ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ
Uprzejmie informujemy, że nabór został zakończony, a kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne zamieszczone w ogłoszeniu, zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KRAKOWIE
UL.GŁOWACKIEGO 56, 30-085 KRAKÓW
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Starszy Referent / Specjalista ds. Finansowo - Księgowych
(nazwa stanowiska pracy)

Miejsce pracy: Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu


1. Wymagania niezbędne:
a) Wykształcenie wyższe: studia I lub II stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym preferowane: kierunki finansowe, ekonomiczne, z zakresu administracji publicznej.
b) Minimum 3 lata stażu pracy w samorządzie lub administracji rządowej.

2. Wymagania dodatkowe:
a) Znajomość obsługi programów finansowo-księgowych, programu Office
b) Znajomość obsługi urządzeń biurowych
c) Umiejętność analitycznego myślenia, pracy w zespole,  
d) Znajomość funkcjonowania administracji publicznej ,
e) Znajomość ustaw o finansach publicznych, ustawy o podatku od towarów i usług,
f) Znajomość zagadnień z zakresu rozliczania zadań współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
g) Rzetelność, sumienność, odpowiedzialność, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, obowiązkowość, lojalność, uczciwość.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) Opisywanie i dekretowanie faktur, rachunków i innych dokumentów księgowych,
b) Dokonywanie rozliczeń finansowych Rejonu,
c) Dokonywanie przelewów drogą elektroniczną,
d) Prowadzenie rejestru faktur zakupu i sprzedaży, wyciągów bankowych, decyzji na zajęcie pasa drogowego, dowodów Pz i Rw,
e) Sporządzanie raportów kasowych i rozliczanie zaliczek pracowniczych,
f) Organizowanie właściwego obiegu dokumentów finansowych,
g) Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
h) Prowadzenie i aktualizowanie zgodnie z przepisami dokumentacji finansowo – księgowej , kompletowanie i archiwizowanie dokumentacji,
i) Uzgadnianie zestawienia wykonania budżetu - wydatków zgodnie z Planem Finansowo - Rzeczowym za poszczególne miesiące,
j) Współpraca z Zespołami: Finansowym i Księgowości w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Krakowie.

4. Oferujemy:
a) wynagrodzenie zasadnicze od 3300,00 zł. do 3600,00 zł. plus comiesięczna premia uznaniowa, plus dodatek stażowy,
b) zatrudnienie w oparciu umowy o pracę,
c) przyjazną atmosferę w miejscu pracy, wsparcie współpracowników i przełożonego,
d) możliwość korzystania z funduszu socjalnego oraz ubezpieczeń grupowych,
e) szkolenia podnoszące kwalifikacje.

5. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
d) kserokopię wymaganych na danym stanowisku pracy obligatoryjnych uprawnień,
e) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
f) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dotyczy osób niepełnosprawnych),
g) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

W miesiącu wrześniu wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie wynosi co najmniej 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, pok. 201-202, pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, 30-085 Kraków, ul. Głowackiego 56 z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Starszy Referent / Specjalista ds. Finansowo - Księgowych w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu w terminie do dnia 22.09.2020r. (nie mniej niż 14 dni od dnia opublikowania w BIP).

Aplikacje, które wpłyną do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, stronie internetowej Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz na tablicy informacyjnej Zarządu Dróg Wojewódzkich przy ul. Głowackiego 56 w Krakowie.

Złożonych dokumentów Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie nie zwraca.

Oferty nie wykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)”.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Na podstawie art. 13 ust. 1, 2 i 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie;
30-085 Kraków, ul. Głowackiego 56.

2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu prowadzonej rekrutacji pracowników, ewentualnych przyszłych rekrutacji pracowników prowadzonych przez Administratora danych.

3. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a wyżej wymienionego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. tj. na podstawie udzielonej przez Panią/Pana dobrowolnej zgody. Udzielona zgoda może być w każdej chwili cofnięta poprzez złożenie Administratorowi danych stosownego oświadczenia woli na piśmie. Cofnięcie zgody nie ma jednak wpływu na zgodność z prawem czynności wykonanych przed jej cofnięciem.

4. Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1260, ze zm.) niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru, zawierająca m. in. imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, jest upowszechniana przez umieszczenie na tablicy informacyjnej w jednostce oraz opublikowanie w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy.

5. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia uczestnictwo Pani/Pana w procesie rekrutacji pracowników i w konsekwencji uniemożliwia zawarcie umowy o pracę.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzonej rekrutacji jaki przyszłych rekrutacji pracowników, nie dłużej jednak niż przez 5 lat.

7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji a konsekwencją takiego przetwarzania danych będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

10. Dane osobowe pracownika nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.