Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktualizacja: 20.10.2020

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany Pan Dariusz Kwiatkowski zamieszkały w Krakowie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydat na stanowisko specjalista ds. Prawnych wykazał się Wymaganą wiedzą W zakresie tematu, znajomością bieżących przepisów prawnych i dobrą znajomością obsługi komputera, Wybrany kandydat okazał się osobą komunikatywną, chętną do podejmowania nowych wyzwań i otwartą na współpracę w zespole.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktualizacja: 16.11.2020

INFORMACJA O TERMINIE ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ
Uprzejmie informujemy, że nabór został zakończony, a kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne zamieszczone w ogłoszeniu, zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KRAKOWIE
UL.GŁOWACKIEGO 56, 30-085 KRAKÓW
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Specjalista ds. Prawnych
(nazwa stanowiska pracy)

Miejsce pracy: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie


1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe magisterskie, kierunek: Prawo,
b) minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku pracy w administracji publicznej lub w obsłudze prawnej organów władzy publicznej,

2. Wymagania dodatkowe:
a) prawo jazdy kat.” B”,
b) rzetelność, terminowość, odpowiedzialność, sumienność,
c) umiejętność pracy w zespole, organizacji pracy,
d) umiejętność obsługi komputera, programów MS Office,
e) umiejętność obsługi prawniczych baz danych,
f) umiejętność analizy i interpretacji aktów prawnych,
g) umiejętność analitycznego myślenia,
h) znajomość Kodeksu Cywilnego,
i) znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
j) znajomość Ustawy o samorządzie województwa,
k) znajomość sposobu funkcjonowania jednostek sektora finansów publicznych,
l) znajomość Ustawy Prawo zamówień publicznych,
m) znajomość Ustawy o finansach publicznych,
n) znajomość Kodeksu postępowania cywilnego,
o) znajomość Ustawy o gospodarce nieruchomościami,
p) znajomość Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji drogowych,
q) znajomość Ustawy Prawo budowlane

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) dokonywanie pod nadzorem radcy prawnego analizy formalno – prawnej projektów umów, uchwał, zarządzeń, decyzji itp. oraz udzielanie pomocy pracownikom merytorycznym w prawidłowym redagowaniu i przygotowaniu tych dokumentów,
b) udzielanie pomocy prawnej pracownikom merytorycznym przy prowadzeniu spraw objętych zakresem działania jednostki,
c) przygotowywanie pod nadzorem radcy prawnego projektów pism procesowych w prowadzonych sprawach sądowych, sądowo - administracyjnych i administracyjnych,
d) opiniowanie pod nadzorem radcy prawnego kierowanych do jednostki skarg, petycji i wniosków,
e) kompletowanie i przygotowanie dokumentacji do postępowań sądowych, w tym sprawdzanie kompletności i prawidłowości przygotowanych przez komórki organizacyjne dokumentów do postępowań sądowych,
f) monitorowanie zmian w przepisach prawa w zakresie dotyczącym wykonywania zadań przez jednostkę oraz informowanie o zmianach wydziałów merytorycznych, w tym wskazywanie na działania prawne, które należy podjąć w związku ze zmianami przepisów,
g) monitorowanie orzecznictwa sądowego w zakresie regulacji odnoszących się do zakresu zadań jednostki,
h) prowadzenie spraw techniczno – kancelaryjnych Wydziału Radców Prawnych (ewidencjonowanie korespondencji, prowadzenie rejestru spraw sądowych, prowadzenie kalendarza spotkań/rozpraw itp.),
i) uczestnictwo, obok radcy prawnego, w rozprawach sądowych.

4. Oferujemy:
a) wynagrodzenie zasadnicze od 3 500,00 zł. do 3 700,00 zł. + comiesięczna premia uznaniowa + dodatek stażowy,
b) zatrudnienie w oparciu o umowę pracę,
c) możliwość skorzystania z funduszu socjalnego i ubezpieczeń grupowych,
d) przyjazną atmosferę w miejscu pracy, wsparcie współpracowników i przełożonego,
e) dodatkowe szkolenia podnoszące kwalifikacje.

5. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
d) kserokopie wymaganych na danym stanowisku pracy obligatoryjnych uprawnień,
e) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
f) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dotyczy osób niepełnosprawnych),
g) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

W miesiącu październiku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie wynosi co najmniej 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, pok. 201-202, pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, 30-085 Kraków, ul. Głowackiego 56 z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Specjalista ds. Prawnych w terminie do dnia 12.11.2020r. (nie mniej niż 14 dni od dnia opublikowania w BIP).

Aplikacje, które wpłyną do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, stronie internetowej Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz na tablicy informacyjnej Zarządu Dróg Wojewódzkich przy ul. Głowackiego 56 w Krakowie.

Złożonych dokumentów Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie nie zwraca.

Oferty nie wykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)”.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Na podstawie art. 13 ust. 1, 2 i 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie;
30-085 Kraków, ul. Głowackiego 56.

2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu prowadzonej rekrutacji pracowników, ewentualnych przyszłych rekrutacji pracowników prowadzonych przez Administratora danych.

3. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a wyżej wymienionego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. tj. na podstawie udzielonej przez Panią/Pana dobrowolnej zgody. Udzielona zgoda może być w każdej chwili cofnięta poprzez złożenie Administratorowi danych stosownego oświadczenia woli na piśmie. Cofnięcie zgody nie ma jednak wpływu na zgodność z prawem czynności wykonanych przed jej cofnięciem.

4. Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1260, ze zm.) niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru, zawierająca m. in. imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, jest upowszechniana przez umieszczenie na tablicy informacyjnej w jednostce oraz opublikowanie w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy.

5. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia uczestnictwo Pani/Pana w procesie rekrutacji pracowników i w konsekwencji uniemożliwia zawarcie umowy o pracę.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzonej rekrutacji jaki przyszłych rekrutacji pracowników, nie dłużej jednak niż przez 5 lat.

7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji a konsekwencją takiego przetwarzania danych będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

10. Dane osobowe pracownika nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.