Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Załącznik do Uchwały Nr LI/821/14
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 26 maja 2014 r.


STATUT ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W KRAKOWIE


Rozdział I. Postanowienia ogólne.

§ 1.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie zwany dalej "ZDW" działa na podstawie:

 • ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j . Dz.U. z2013 r., poz.260 z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z2013 r., poz.596 z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (t.j . Dz. U. z2013 r., poz. 885);
 • ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j . Dz.U. z2010 r. Nr 1 02, poz. 651 z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 16 grudnia2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z2011 r. Nr 5, poz. 13 z późn. zm.):
 • ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (t.j . Dz. U. z2012 r. poz" 1137 z późn. zm.);
 • zarządzenia nr 274 Wojewody Krakowskiego z dnia 27 listopada 1998 r. w przedmiocie powołania Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie;
 • niniejszego statutu oraz innych obowiązujących przepisów prawa.

§ 2.

 1. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie jest jednostką budżetową, finansowaną przez Samorząd Województwa Małopolskiego, jako samorządowa jednostka organizacyjna wykonującą zadania w zakresie planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony tych dróg, na podstawie ustawy o drogach publicznych.
 2. Siedzibą ZDW jest miasto Kraków.
 3. Terenem działania ZDW jest Województwo Małopolskie.
 4. ZDW używa pieczęci "Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków".

§ 3.

Bezpośredni nadzór nad działalnością ZDW sprawuje Zarząd Województwa Małopolskiego.


Rozdział II. Przedmiot i zakres działania.

§ 4.

 1. Przedmiotem działania ZDW jest wykonywanie obowiązków oraz zadań zarządcy dróg wojewódzkich w rozumieniu ustawy o drogach publicznych (działalność podstawowa), a w szczególności.
  1. opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej,
  2. opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich,
  3. pełnienie funkcji inwestora,
  4. utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,
  5. realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,
  6. przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju,
  7. koordynacja robót w pasie drogowym, w tym określanie szczegółowych warunków budowy i przebudowy dróg spowodowanych inwestycją nie drogową,
  8. wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych,
  9. prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom,
  10. sporządzanie informacji o drogach wojewódzkich oraz przekazywanie ich upoważnionym organom,
  11. przeprowadzanie okresowych kontroli inżynierskich oraz przepraw promowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  12. wykonywanie robot interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających,
  13. przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
  14. przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg,
  15. wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,
  16. dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,
  17. utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów,
  18. nabywanie nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości,
  19. nabywanie nieruchomości innych niż wymienione w pkt. r na potrzeby zarządzania drogami i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego do nich prawa.
  20. wydawania zezwoleń kategorii I na przejazdy pojazdów nienormatywnych oraz dokonywania uzgodnień na przejazdy pojazdów nienormatywnych w kategorii lV - Vl.
 2. Przedmiotem działania ZDW jest wykonywanie w imieniu organizatora transportu, o którym mowa w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym, zadań w zakresie:
  1. Zapewnienia odpowiednich warunków funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego, poprzez:
   • stworzenie i zarządzanie Małopolską Kartą Aglomeracyjną,
   • stworzenie systemu informacji dla pasażera na potrzeby funkcjonowania Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej.
  2. Określanie przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Województwo Małopolskie, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
 3. Przedmiot działania ZDW stanowi także wykonywanie zadań w zakresie planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg dla rowerów o jakich mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.) wraz z infrastrukturą towarzyszącą, a także wytyczania i oznakowania tras rowerowych.
 4. ZDW realizować może także inne niż określone w ustępie 1. zadania i obowiązki, na podstawie upoważnień do załatwiania spraw w ustalonym przez Zarząd Województwa Małopolskiego lub Marszałka Województwa zakresie, w tym również do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń.

§ 5.

ZDW ma prawo do:

 1. wstępowania na grunty przyległe do pasa drogowego, jeżeli jest to niezbędne do wykonywania czynności związanych z utrzymaniem i ochroną dróg,
 2. urządzania czasowego przejazdu przez grunty przyległe do pasa drogowego w czasie przerwy komunikacji na drodze,
 3. ustawiania na gruntach przyległych do pasa drogowego zasłon przeciwśnieżnych.

§ 6.

ZDW pełni inne zadania w zakresie drogownictwa na podstawie czynności cywilnoprawnych.

§ 7.

ZDW może przekazywać jak i przyjmować zarządzanie drogami publicznymi w trybie porozumienia z innymi zarządcami dróg.


Rozdział III. Organizacja i zarządzanie.

§ 8.

W skład ZDW wchodzą:

 1. Dyrekcja ZDW w Krakowie.
 2. Jednostki terenowe:
  1. Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie,
  2. Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu,
  3. Rejon Dróg Wojewódzkich w Myślenicach,
  4. Rejon Dróg Wojewódzkich w Krakowie,
  5. Rejon Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach.

§ 9.

 1. Zarządem Dróg Wojewódzkich kieruje jednoosobowo i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor, powoływany i odwoływany przez Zarząd Województwa Małopolskiego.
 2. Dyrektor organizuje działalność ZDW i realizuje jego zadania przy pomocy Zastępców Dyrektora oraz Kierowników Rejonów ZDW.
 3. Zastępców Dyrektora i Głównego Księgowego zatrudnia Dyrektor, po uprzednim uzyskaniu zgody Zarządu Województwa Małopolskiego.
 4. Zastępcy Dyrektora oraz Kierownicy Rejonów ZDW wykonują zadania w zakresie określonym przez Dyrektora.
 5. Dyrektor pełni funkcję pracodawcy samorządowego w stosunku do pracowników zatrudnionych w ZDW.
 6. Dyrektor może upoważnić inną osobę do wykonywania niektórych uprawnień i obowiązków pracodawcy samorządowego.

§ 10.

Dyrektor oraz Zastępcy Dyrektora i Kierownicy Rejonów wykonują zadania Zarządcy dróg w rozumieniu ustawy o drogach publicznych, na podstawie upoważnienia w drodze uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego lub Marszałka Województwa.

§ 11.

 1. Dyrektor ZDW powołuje i likwiduje, łączy i dzieli:
  1. komórki Dyrekcji ZDW w Krakowie,
  2. jednostki terenowe,
 2. Rejonem drogowym zarządza Kierownik zatrudniony przez Dyrektora ZDW.
 3. Udziela się Kierownikom Rejonów pełnomocnictwa do zawierania umów cywilnoprawnych w zakresie organizowanych i przeprowadzonych na podstawie pisemnej zgody Dyrektora przetargów.

§ 12.

Szczegółową organizację ZDW, zakres uprawnień i obowiązków, pracowników zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach, określa regulamin organizacyjny.


Rozdział lV. Gospodarka finansowa.

§ 13.

 1. ZDW jest jednostką budżetową, prowadzącą działalność zgodnie z ustawą o finansach publicznych.
 2. ZDW realizuje zadania określone w planie finansowym, który podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa Małopolskiego.


Rozdział V. Postanowienia końcowe.

§ 14.

 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy.
 2. Wszelkie zmiany Statutu dokonywane są w trybie właściwym dla jego nadania.