Województwo Małopolskie Województwo Małopolskie

Stabilizacja osuwiska celem zabezpieczenia DW 773, odc.060 km 0+140-0+260 w m. Sułoszowa

Dofinansowanie w formie dotacji celowych z budżetu państwa udzielane jest jednostkom samorządu terytorialnego na zadania polegające na naprawie, odbudowie, budowie, przeniesieniu, stabilizacji i ulepszeniu infrastruktury drogowej zniszczonej, uszkodzonej bądź zagrożonej przez ruchy osuwiskowe ziemi.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie co roku zgłasza do dofinansowania ze środków budżetu państwa zadania polegające m.in. na opracowaniu studium wykonalności, dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, dokumentacji projektowo-budowlanej oraz wykonaniu robót budowlanych zabezpieczających osuwiska zlokalizowane przy drogach wojewódzkich. Przygotowywana dokumentacja oraz wykonane roboty budowane w ramach projektów mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników dróg oraz mieszkańców terenów zagrożonych wystąpieniem ruchów osuwiskowych ziemi. W ramach projektów następuje wzmocnienie odporności terenów osuwiskowych na ekstremalne zjawiska meteorologiczne i ich następstwa poprzez m.in.uporządkowanie warunków odwodnienia osuwisk oraz zabezpieczenia konstrukcyjne minimalizujące zagrożenie postępującego przemieszczania się osuwisk.

Zakres oddziaływania zadań dofinansowanych ze środków budżetu państwa jest bardzo szeroki. Najważniejszym obszarem oddziaływania jest obszar zabezpieczony przez wykonanie robót budowlanych chroniących przed negatywnym oddziaływaniem czynnych osuwisk. W zasięgu przedmiotowego obszaru znajdują się przede wszystkim drogi wojewódzkie, a także pozostała infrastruktura liniowa usytuowana wzdłuż drogi, często zabudowa mieszkalna czy gospodarcza, użytki rolne, łąki, lasy. Realizowane zadania – projekty będą oddziaływały zarówno na mieszkańców gmin, na terenie których realizowane będą zadania, jak również na użytkowników dróg wojewódzkich, turystów korzystających z regionu oraz podmioty gospodarcze funkcjonujące na danym terenie.

Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej w ramach zadania pn.: „Stabilizacja osuwiska celem zabezpieczenia DW 773, odc.060 km 0+140-0+260 w m. Sułoszowa”
Wartość całkowita – 114 513 zł, w tym dofinansowanie z budżetu państwa 91 610 zł
W ramach zadania wykonana zostanie dokumentacja projektowo-budowlana, zawierająca projekt wstępny, postępowanie środowiskowe, projekt stałej organizacji ruchu oraz projekty budowlane.

Mapa osuwiska Sułoszowa