Województwo Małopolskie Województwo Małopolskie Unia Europejska Unia Europejska

Statut

Załącznik do Uchwały Nr XLIX/770/18
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 28 maja 2018 r.

STATUT ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W KRAKOWIE

Rozdział I. Postanowienia ogólne.

§ 1.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie zwany dalej „ZDW” działa na podstawie:

 • ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2222, z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2096, z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077);
 • ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 121, z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2017 r., poz. 2136, z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1260, z późn. zm.);
 • zarządzenia nr 274 Wojewody Krakowskiego z dnia 27 listopada 1998 r. w przedmiocie powołania Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie;
 • niniejszego statutu oraz innych obowiązujących przepisów prawa.

§ 2.

 1. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie jest jednostką budżetową, finansowaną przez Samorząd Województwa Małopolskiego, jako samorządowa jednostka organizacyjna wykonującą zadania w zakresie planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony tych dróg, na podstawie ustawy o drogach publicznych.
 2. Siedzibą ZDW jest miasto Kraków.
 3. Terenem działania ZDW jest Województwo Małopolskie.
 4. ZDW używa pieczęci „Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków”.

§ 3.

Bezpośredni nadzór nad działalnością ZDW sprawuje Zarząd Województwa Małopolskiego.

Rozdział II. Przedmiot i zakres działania.

§ 4.

 1. Przedmiotem działania ZDW jest wykonywanie obowiązków oraz zadań zarządcy dróg wojewódzkich w rozumieniu ustawy o drogach publicznych (działalność podstawowa), a w szczególności:
  1. opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej,
  2. opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich,
  3. pełnienie funkcji inwestora,
  4. utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,
  5. realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,
  6. przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju,
  7. koordynacja robót w pasie drogowym, w tym określanie szczegółowych warunków budowy i przebudowy dróg spowodowanych inwestycją niedrogową,
  8. wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych,
  9. prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom,
  10. sporządzanie informacji o drogach wojewódzkich oraz przekazywanie ich upoważnionym organom,
  11. przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz przepraw promowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  12. wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających,
  13. przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
  14. przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg,
  15. wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,
  16. dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,
  17. utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów,
  18. nabywanie nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości,
  19. nabywanie nieruchomości innych niż wymienione w pkt. 18 na potrzeby zarządzania drogami i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego do nich prawa.
  20. wydawania zezwoleń kategorii I na przejazdy pojazdów nienormatywnych oraz dokonywania uzgodnień na przejazdy pojazdów nienormatywnych w kategorii IV –VI.
 2. Przedmiotem działania ZDW jest wykonywanie w imieniu organizatora transportu, o którym mowa w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym, zadań w zakresie:
  1. Zapewnienia odpowiednich warunków funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego, poprzez:
   • stworzenie i zarządzanie Małopolską Kartą Aglomeracyjną,
   • stworzenie systemu informacji dla pasażera na potrzeby funkcjonowania Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej.
  2. Określanie przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Województwo Małopolskie, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
 3. Przedmiot działania ZDW stanowi także wykonywanie zadań w zakresie planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg dla rowerów o jakich mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.) wraz z infrastrukturą towarzyszącą, a także wytyczania i oznakowania tras rowerowych.
 4. ZDW realizować może także inne niż określone w ustępie 1. zadania i obowiązki, na podstawie upoważnień do załatwiania spraw w ustalonym przez Zarząd Województwa Małopolskiego lub Marszałka Województwa zakresie, w tym również do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń.

§ 5.

ZDW ma prawo do:

 1. wstępowania na grunty przyległe do pasa drogowego, jeżeli jest to niezbędne do wykonywania czynności związanych z utrzymaniem i ochroną dróg,
 2. urządzania czasowego przejazdu przez grunty przyległe do pasa drogowego w czasie przerwy komunikacji na drodze,
 3. ustawiania na gruntach przyległych do pasa drogowego zasłon przeciwśnieżnych.

§ 6.

ZDW pełni inne zadania w zakresie drogownictwa na podstawie czynności cywilnoprawnych.

§ 7.

ZDW może przekazywać jak i przyjmować zarządzanie drogami publicznymi w trybie porozumienia z innymi zarządcami dróg.

Rozdział III. Organizacja i zarządzanie

§ 8.

W skład ZDW wchodzą:

 1. Dyrekcja ZDW w Krakowie.
 2. Jednostki terenowe:
  1. Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie,
  2. Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu,
  3. Rejon Dróg Wojewódzkich w Myślenicach,
  4. Rejon Dróg Wojewódzkich w Krakowie.
  5. Rejon Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach.

§ 9.

 1. Zarządem Dróg Wojewódzkich kieruje jednoosobowo i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor, powoływany i odwoływany przez Zarząd Województwa Małopolskiego.
 2. Dyrektor organizuje działalność ZDW i realizuje jego zadania przy pomocy Zastępców Dyrektora oraz Kierowników Rejonów ZDW.
 3. Zastępców Dyrektora i Głównego Księgowego zatrudnia Dyrektor, po uprzednim uzyskaniu zgody Zarządu Województwa Małopolskiego
 4. Zastępcy Dyrektora oraz Kierownicy Rejonów ZDW wykonują zadania w zakresie określonym przez Dyrektora.
 5. Dyrektor pełni funkcje pracodawcy samorządowego w stosunku do pracowników zatrudnionych w ZDW.
 6. Dyrektor może upoważnić inną osobę do wykonywania niektórych uprawnień i obowiązków pracodawcy samorządowego.

§ 10.

Dyrektor oraz Zastępcy Dyrektora i Kierownicy Rejonów wykonują zadania Zarządcy dróg w rozumieniu ustawy o drogach publicznych, na podstawie upoważnienia w drodze uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego lub Marszałka Województwa.

§ 11.

 1. Dyrektor ZDW powołuje i likwiduje, łączy i dzieli:
  1. komórki Dyrekcji ZDW w Krakowie,
  2. jednostki terenowe,
 2. Rejonem drogowym zarządza Kierownik zatrudniony przez Dyrektora ZDW.

§ 12.

Szczegółową organizację ZDW, zakres uprawnień i obowiązków, pracowników zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach, określa regulamin organizacyjny.

Rozdział IV. Gospodarka finansowa

§ 13.

 1. ZDW jest jednostką budżetową, prowadzącą działalność zgodnie z ustawą o finansach publicznych.
 2. ZDW realizuje zadania określone w planie finansowym, który podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa Małopolskiego.

Rozdział V. Postanowienia końcowe.

§ 14.

 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy.
 2. Wszelkie zmiany Statutu dokonywane są w trybie właściwym dla jego nadania .