Województwo Małopolskie Województwo Małopolskie Unia Europejska Unia Europejska

Oświetlenie przejść dla pieszych

Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego

Procedura prowadzenia zadań przez ZDW w Krakowie z zakresu poprawy bezpieczeństwa niechronionych użytkowników dróg na przejściach dla pieszych realizowanych wspólnie przez Województwo Małopolskie oraz Samorządy Lokalne.

Opis procedury

PROCEDURA PROWADZENIA ZADAŃ PRZEZ ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KRAKOWIE Z ZAKRESU PROGRAMU POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA NA PRZEJŚCIACH DLA PIESZYCH W CIĄGU DRÓG WOJEWODZKICH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO REALIZOWANYCH WSPÓLNIE PRZEZ WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE ORAZ SAMORZĄDY LOKALNE

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Procedura ustala zasady i tryb postępowania w całym przebiegu procesu inwestycyjnego realizowanego w ramach wykonywania przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie zadań z zakresu programu Poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego realizowanych wspólnie z samorządami lokalnymi od daty złożenia wniosku przez Samorząd, do zakończenia i rozliczenia zadania. Procedura ta zwana będzie w dalszej części Programem.
 2. Stronami współpracy są Województwo Małopolskie oraz samorządy lokalne zwane dalej „Samorządem”. W imieniu Województwa Małopolskiego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie.
 3. Inwestorem zadania jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie zwany w dalej ZDW.

E T A P I

§ 2 ZGŁOSZENIE

 1. Samorząd ubiegający się o umieszczenie w planach Województwa Małopolskiego realizacji inwestycji w ramach Programu, składa w ZDW wniosek wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej procedury.
 2. Warunkiem objęcia wniosku procedurą umożliwiającą jego uwzględnienie w planach ZDW w danym roku budżetowym, jest złożenie wniosku w terminie do dnia 31 stycznia roku w którym planowane jest rozpoczęcie realizacji zgłoszonej inwestycji. W uzasadnionych przypadkach zgodę na przyjęcie wniosku złożonego po terminie, wyraża Członek Zarządu Województwa Małopolskiego odpowiedzialny za zadania realizowane w trybie Programu.
 3. Wniosek winien być kompletny. Wniosek jest kompletny jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:
  • Formularz wniosku sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Programu jest wypełniony we wszystkich wierszach i kolumnach, a w szczególności zawiera następujące dane:
   • nazwę i adres Samorządu,
   • lokalizację przejścia dla pieszych objętego wnioskiem z podaniem numeru drogi wojewódzkiej oraz kilometraża,
   • udział Samorządu w finansowaniu całości inwestycji określony kwotowo oraz procentowo w wysokości co najmniej 30% kosztów inwestycji.
   • wniosek jest podpisany przez osobę/osoby upoważnione do składania w imieniu Samorządu oświadczeń woli i skarbnika/ głównego księgowego budżetu.
 4. ZDW sprawdza każdy wniosek pod względem formalnym. W przypadku spełnienia wymogów określonych w ust. 1, 2 i 3 – ZDW wprowadza wniosek do rejestru zadań na dany rok . W przypadku złożenia wniosku niekompletnego Samorząd jest wzywany do uzupełnienia danych.

E T A P II

§ 3 PRZYGOTOWANIE

 1. W oparciu o zobiektywizowane kryteria (załącznik nr 3 do procedury) ZDW w terminie do 28 lutego dokonuje wstępnej wyceny wniosków oraz sporządza listę zadań zgłoszonych do realizacji w Programie w danym roku budżetowym.
 2. ZDW sporządza stosowne projekty uchwał Zarządu Województwa Małopolskiego o przyjęciu zadań do realizacji w danym roku budżetowym. ZWM w drodze uchwały przyjmuje zadania do realizacji, z uwzględnieniem zadań priorytetowych wskazanych przez poszczególnych Członków ZWM. Pozostałe zadania (nie wybrane do realizacji) będą stanowić listę rezerwową.
 3. Po podjęciu uchwał, o których mowa w pkt 2 ZDW sporządza umowy według ogólnego wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Programu.
 4. Umowy po zaparafowaniu przez Dyrektora ZDW, radcę prawnego ZDW oraz Skarbnika Województwa Małopolskiego i po zarejestrowaniu w Generalnym Rejestrze Umów i Zleceń Departamentu Budżetu i Finansów UMWM, podpisują upoważnieni Członkowie Zarządu Województwa Małopolskiego oraz upoważnieni przedstawiciele Samorządu. Środki przekazywane przez Samorząd do budżetu Województwa Małopolskiego na sfinansowanie udziału Inicjatora, zwiększają plan finansowy ZDW.

ETAP III REALIZACJA

§ 4 REALIZACJA – ZASADY OGÓLNE

 1. Inwestycja jest zadaniem jednorocznym. Termin realizacji zadania upływa najpóźniej z dn. 31 grudnia roku w którym zadanie jest realizowane. Dokładny termin realizacji zadania jest każdorazowo określany w umowie.
 2. Podpisana umowa stanowi podstawę do rozpoczęcia procedur przetargowych w celu pozyskania wykonawców zadania, /zgodnie z Prawem zamówień publicznych.
 3. Uczestnicy Programu finansują inwestycję na warunkach określonych w umowie.
 4. ZDW po rozstrzygnięciu przetargu podpisuje umowę z wykonawcą oraz sprawuje nadzór nad realizację zadania. ZDW sprawdza złożone przez wykonawcę faktury i realizuje je zgodnie z umową. ZDW zobowiązany jest do przedstawienia Samorządowi, po zakończeniu realizacji zadania, pełnego rozliczenia rzeczowo-finansowego wraz z protokołem odbioru.
 5. Zakres zadania obejmuje:
  • zabudowę słupów doświetlenia przejścia wraz z całym niezbędnym osprzętem,
  • sporządzenie projektu organizacji ruchu i jego zatwierdzenie,
  • pozyskanie Warunków Przyłączeniowych od właściwego Operatora Sieci Dystrybucji energii elektrycznej i zawarcie Umowy o Przyłączenie do sieci.
 6. Do zakresu zadań nie jest wliczane przyłączenie do sieci dystrybucji energii elektrycznej urządzeń wykonywanych w ramach zadania, z uwagi na określony termin realizacji zadania (do końca danego roku budżetowego) i termin realizacji przyłączenia do sieci, który jest zależny jedynie od Operatora Sieci Dystrybucji energii i wynosi średnio 18 miesięcy.
 7. Inspektora koordynującego zadanie wyznacza ZDW.
 8. W przypadku wystąpienia wolnych środków finansowych w ciągu roku budżetowego pozwalających na wprowadzenie kolejnego zadania /zadań/ spośród listy rezerwowej – ZDW przeprowadza ponownie procedurę opisaną w § 3 w celu doprowadzenia do spisania stosownej umowy z Samorządem.

§ 5 SZCZEGÓŁOWE OBOWIĄZKI ZDW

Do obowiązków ZDW na etapie realizacji z zastrzeżeniem obowiązków określonych w §4 należy w szczególności:

 1. przeprowadzenie procedury wyboru wykonawców i zawarcie z nimi umów na realizację zadań,
 2. wyznaczenie inspektora koordynatora dla każdego zadania i sprawowanie nadzoru nad wykonawstwem z tytułu administratora drogi,
 3. udział w komisji odbioru robót,
 4. rozliczenie umowy po zakończeniu realizacji zadania.

§ 6 SZCZEGÓŁOWE OBOWIĄZKI INICJATORA

Do obowiązków Inicjatora na etapie realizacji z zastrzeżeniem obowiązków określonych w §4 należy w szczególności:

 1. sprawna realizacja postanowień umowy,
 2. nadzór nad prawidłowym i sprawnym obiegiem dokumentacji w obrębie jednostki, w szczególności podpisywaniem i przekazywaniem do ZDW umów i aneksów.
 3. współpraca z ZDW w procesie realizacji zadania, w szczególności w kontaktach z miejscowymi społecznościami oraz wsparcie wiedzą,
 4. przekazanie dotacji dla Województwa Małopolskiego, zgodnie z umową.

§ 7.

W uzasadnionych przypadkach Zarząd Województwa Małopolskiego może odstąpić od zasad przewidzianych w niniejszej procedurze.

 

Wykaz załączników

Załącznik nr 1
– Wzór wniosku o ujęcie w planie inwestycji realizowanej w ramach Programu.

Pobierz plik

Załącznik nr 2
– Ogólny wzór umowy w sprawie realizacji zadania w ramach Programu.

Pobierz plik

Załącznik nr 3
– Kryteria oceny wniosków zadań zgłoszinych do realizacji w ramach Programu.

Pobierz plik

 

Wytyczne do projektowania oświetlenia przejść dla pieszych

Pobierz plik