Województwo Małopolskie Województwo Małopolskie Unia Europejska Unia Europejska

Lokalizacja zjazdu

Ogólny opis procedury

Na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy publicznych dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1693 z późn. zm.) budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości (użytkownik wieczysty, zarządca, dzierżawca) przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu.

Zarządca drogi wszczyna postępowanie na wniosek strony (osoby fizycznej bądź prawnej) legitymującej się tytułem prawnym do nieruchomości, na którą ma być urządzony zjazd z drogi wojewódzkiej.

1. Wymagane dokumenty do realizacji procedury:

Zjazdy o małym natężeniu ruchu do jednego lub kilku obiektów użytkowanych indywidualnie niezwiązanych z działalnością gospodarczą (m.in. pola uprawne, gospodarstwa, zabudowa mieszkaniowa) lub związanej z działalnością gospodarczą (obiekty o funkcji mieszkalno-usługowo-handlowej, gdzie dominuje funkcja mieszkaniowa) tj. zgodnie z WR-D-33 zjazdy typu C1, C2, D, E.

Pobierz wniosek – małe natężanie ruchu

Zjazdy o średnim i dużym natężeniu ruchu, co najmniej do jednego obiektu, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza o charakterze usługowym lub przemysłowym lub działalność o charakterze publicznym tj. zgodnie z WR-D-33 zjazdy typu A, B.

Pobierz wniosek – średnie i duże należnie ruchu

2. Opłaty

82,00 zł – za wydanie zezwolenia (nie dotyczy budownictwa mieszkalnego)

17,00 zł – za pełnomocnictwo (w przypadku występowania w imieniu osób trzecich wymagane jest dołączenie pełnomocnictwa)

Wymienioną opłatę należy uiścić na konto Urzędu Miasta Krakowa,
PKO Bank Polski S.A. nr konta: 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000 lub w kasie Urzędu Miasta Krakowa.

3. Miejsce składania dokumentów

Dla zjazdów o małym natężeniu ruchu:

Rejon Dróg Wojewódzkich w Krakowie z siedzibą w Zabierzowie,
32-080 Zabierzów, ul. Spokojna 1A:
tel. 12 285 51 26

Rejon Dróg Wojewódzkich w Myślenicach,
32-400 Myślenice, ul. Drogowców 2
tel. 012 272 17 88

Rejon Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach,
Jakubowice 75, 32-123 Proszowice
tel/fax 12 386 38 30

Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu,
33-300 Nowy Sącz, ul. Kilińskiego 70
tel. 18 443 43 24

Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie,
33-100 Tarnów, ul. Ostrogskich 5a
tel/fax 14 621 17 54

Dla zjazdów o średnim i dużym natężeniu ruchu:

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KRAKOWIE,
ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków,
tel. 12 44 65 845

4. Termin załatwienia sprawy

Wydanie zezwolenia następuje w formie decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów. W przypadku spraw szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy (art. 35 § 3 kpa).

5. Podstawa prawna

 • Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1693 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2022 r. poz. 2142, z późn. zm.).
 • Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. poz. 1518).

6. Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ul. J. Lea 10. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

7. Uwagi i dodatkowe informacje

 • Zezwolenia na lokalizację zjazdu z drogi wygasa, jeżeli w ciągu 3 lat od jego wydania zjazd nie został wybudowany.
 • Ze względu na wymogi wynikające z warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne, zarządca drogi może odmówić wydania zezwolenia na lokalizację zjazdu lub jego przebudowę albo wydać zezwolenie na lokalizację zjazdu na czas określony.
 • Przed rozpoczęciem prac budowlanych zgodnie z obowiązującym Prawem budowlanym istnieje obowiązek uzyskania rozstrzygnięcia z właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej.
 • Strona zobowiązana jest przed uzyskaniem rozstrzygnięcia z właściwego organu architektoniczno-budowlanego, do uzgodnienia z zarządcą drogi projektu budowy zjazdu, o ile projekt budowlany będzie wymagany. W pozostałych przypadkach należy zaopiniować w tutejszym Zarządzie szczegółowe rozwiązania techniczne niezbędne do realizacji przebudowy zjazdu.
 • Po uzgodnieniu/zaopiniowaniu rozwiązań projektowych zjazdu należy opracować projekt docelowy organizacji ruchu oraz projekt organizacji ruchu, oznakowania i zabezpieczenia robót na czas prowadzenia robót w pasie drogowym drogi wojewódzkiej. Projekty organizacji należy zaopiniować w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie ul. Mogilska 109 a następnie zatwierdzić w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56.
 • Przed rozpoczęciem prac budowlanych istnieje obowiązek uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym. Decyzji zezwalającej na prowadzenie robót w pasie drogowym zgodnie z art. 40 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych wydaje Właściwy Rejon Dróg Wojewódzkich.
 • Utrzymanie zjazdów, łącznie ze znajdującymi się pod nimi przepustami, należy do właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi.

Przykładowy wykaz załączników określających szczegółowe rozwiązania techniczne dla potrzeb realizacji zjazdu:

 • Opis techniczny.
 • Część rysunkowa:
  • Projekt zagospodarowania terenu (zwymiarowana geotermia zjazdu)
  • Szczegółowe rozwiązania (profil podłużny, przekrój poprzeczny, konstrukcyjny)
  • Szczegóły odwodnienia (szczegółowe rozwiązania dla zabudowy rowu – przepust oraz pozostałe rozwiązania)
  • W razie konieczności: rysunek przejezdności – trajektoria ruchu, widoczność przy włączaniu się na drogę ze zjazdu i na zatrzymanie przed przeszkodą

Celem otrzymania oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością (pasem drogowym) na cele budowlane należy przedłożyć informację z rejestru gruntów dla działki drogowej.

8. Przeniesienie decyzji na rzecz innego podmiotu

Zgodnie z przepisem art. 29 ust. 7 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, organ właściwy do wydania decyzji jw., za zgodą strony, na rzecz, której decyzja została wydana, przenosi tę decyzję na rzecz innego podmiotu, który wyraża zgodę na przyjęcie wszystkich warunków określonych w decyzji.

Opłata skarbową – 10,00zł.