Województwo Małopolskie Województwo Małopolskie Unia Europejska Unia Europejska

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w ramach monitoringu

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy – zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r, Nr 119, s. 1) zwanego dalej „RODO” iż:

 1. Administratorem danych osobowych w zakresie prowadzenia monitoringu wizyjnego jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, z siedzibą: ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków, z którym można się skontaktować w następujący sposób:
  • listownie na adres siedziby,
  • przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.zdw.krakow.pl/kontakt.html,
  • telefonicznie: (12) 44-65-700.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym należy kontaktować się za pomocą adresu e-mail: iod@zdw.krakow.pl lub pod adresem siedziby Administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe (wizerunek) będą przetwarzane w celu zapewnienia Państwu bezpieczeństwa, w tym ochrony Pani/Pana i naszego mienia (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. e RODO).
 4. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie będzie związane z brakiem zgody na wejście na teren objęty monitoringiem.
 5. Zapis z systemu monitoringu wizyjnego może być udostępniony jedynie uprawnionym organom w zakresie prowadzonych przez nie czynności prawnych, np. Policji, Sądom, Prokuraturze – na ich wniosek.
 6. W pewnych sytuacjach zapis z systemu monitoringu wizyjnego może być również udostępniony osobom, które wykażą potrzebę uzyskania dostępu do nagrań, np. pracownikowi poszkodowanemu w sytuacjach zarejestrowanych przez kamery naszego systemu monitoringu.
 7. Nagrania z systemu monitoringu wizyjnego przechowujemy nie dłużej niż 1 miesiąc od dnia nagrania. Po tym okresie podlegają one trwałemu usunięciu lub nadpisaniu.
  W uzasadnionych przypadkach, gdy nagrania z monitoringu wizyjnego stanowią lub mogą stanowić dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa (np. gdy urządzenia systemu monitoringu wizyjnego zarejestrowały zdarzenie związane z naruszeniem bezpieczeństwa osób i mienia), dane te będą przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – przez okres 1 roku, a w przypadku wszczęcia postępowania – do czasu prawomocnego zakończenia postępowania oraz do upływu okresu przedawnienia roszczeń liczonego od nowych terminów powstałych w wyniku postępowania.
 8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych osobowych – osoba zainteresowana zabezpieczeniem danych z monitoringu na potrzeby przyszłego postępowania może zwrócić się do nas pisemnie z prośbą o zabezpieczenie nagrania przed jego usunięciem po upływie standardowego okresu przechowywania. Wniosek należy złożyć w siedzibie Administratora (patrz pkt I) w terminie do 30 dni licząc od dnia, w którym zdarzenie mogło zostać zarejestrowane przez monitoring wizyjny. Wnioski złożone po tym terminie mogą nie gwarantować zabezpieczenia obrazu ze względu na jego możliwe usunięcie z rejestratora. Prawidłowo złożony wniosek musi zawierać dokładną datę i miejsce zdarzenia, np.: wjazd na parking, okolice bramy głównej, drzwi wejściowych, korytarz, itp. oraz przybliżony czas zdarzenia. W przeciwnym razie nie będzie możliwości odnalezienia właściwego obrazu. Na wniosek osoby zainteresowanej możemy sporządzić kopię nagrania z monitoringu wizyjnego za okres, którego dotyczy wniosek. Kopia stworzona na pisemny wniosek osoby zainteresowanej zostaje zabezpieczone na okres nie dłuższy niż 3 miesiące i udostępniana jest jedynie uprawnionym organom, np.: Policji, Sądom, Prokuraturze,
  2. otrzymania kopii danych osobowych,
  3. sprostowania danych osobowych,
  4. usunięcia danych osobowych,
  5. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  6. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

  – w przypadkach i na warunkach określonych w RODO. Prawa wymienione w pkt 1-6 powyżej można zrealizować poprzez kontakt z Administratorem.

 9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania. Administrator nie posiada i nie stosuje oprogramowania pozwalającego na automatyczne rozpoznawanie cech biometrycznych, analizę zachowania lub identyfikację twarzy.