Województwo Małopolskie Województwo Małopolskie Unia Europejska Unia Europejska

Rewitalizacja wysp rond

Załącznik do Uchwały nr 1891/23 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 3 października 2023 r.

Regulamin realizacji zadania
pn.: „Rewitalizacja wysp rond w ciągu dróg wojewódzkich”


§ 1
– POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki i zasady realizacji zadania pn.: „Rewitalizacja wysp rond w ciągu dróg wojewódzkich”, zwanego dalej Zadaniem.
 2. Celem Zadania jest przekazanie Inicjatorowi, zarządzania odcinkiem drogi wojewódzkiej w trybie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych wraz z przekazaniem dotacji na wykonanie rewitalizacji wysp rond w ciągu dróg wojewódzkich.
 3. Inicjatorem Zadania są zarządcy dróg publicznych wskazani w art.19 ust.2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z terenu województwa małopolskiego.
 4. Stronami współpracy są Województwo Małopolskie oraz samorządy lokalne z terenu województwa małopolskiego. W imieniu Województwa Małopolskiego działa: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie – zwany dalej ZDW.


§ 2 –
ZAKRES PRZEDMIOTOWY

 1. W ramach regulaminu realizowane są Zadania polegające na rewitalizacji wysp rond, obejmującej wykonanie nasadzeń zieleni.
 2. Zadania polegające na rewitalizacji wysp rond zrealizowane zostaną według projektów i wytycznych technicznych oraz z wykorzystaniem katalogu roślin, ujętych w materiałach stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 3. Sporządzony przez Inicjatora w oparciu o załączone materiały schemat zagospodarowania danego ronda musi być dostosowany do istniejącego w terenie układu drogowego.


§ 3 –
ZASADY REALIZACJI ZADANIA

 1. Inicjator ubiegający się o umieszczenie w planach Województwa Małopolskiego realizacji Zadania, składa w Zarządzie Dróg Wojewódzkich wniosek wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
 2. Inicjator składa wniosek w ciągu roku bieżącego, w którym ma być zrealizowane zadanie.
 3. Wniosek winien być kompletny.
 4. Udział Inicjatora w finansowaniu całości Zadania określony procentowo wynosi min. 20%, udział Województwa w finansowaniu całości Zadania określony procentowo wynosi max. 80%.
 5. Kompletne wnioski wprowadzane są do rejestru Zadań. W przypadku złożenia wniosku niekompletnego Inicjator jest wzywany do uzupełnienia danych w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania, które przesłane zostanie na podany we wniosku adres email. Wnioski, których braki formalne nie zostaną uzupełnione podlegają odrzuceniu.
 6. W oparciu o zobiektyzowane kryteria (załącznik nr 3 do Regulaminu), ZDW w terminie 30 dni od daty złożenia dokonuje wyceny wniosków i sporządza listę Zadań zgłoszonych do realizacji. Tak sporządzona lista Zadań przedkładana jest Zarządowi Województwa Małopolskiego, który podejmuje decyzje o wyborze Zadań do realizacji w zależności od ilości dostępnych środków finansowych.
 7. Po dokonanym wyborze Zadań, ZDW sporządza stosowne projekty Uchwał Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie przekazania zarządzania odcinkiem drogi wojewódzkiej w celu wykonania Zadań. Pozostałe Zadania (nie wybrane do realizacji) będą stanowić listę rezerwową.
 8. Po podjęciu Uchwał, o których mowa w pkt 7, ZDW sporządza we własnym zakresie porozumienia według ogólnego wzorów stanowiącego załącznik nr 4 do regulaminu.
 9. Porozumienia, po zaparafowaniu przez Dyrektora ZDW, radcę prawnego ZDW oraz Skarbnika Województwa Małopolskiego i po zarejestrowaniu w Generalnym Rejestrze Umów i Zleceń Departamentu Budżetu i Finansów UMWM, podpisują upoważnieni Członkowie Zarządu Województwa Małopolskiego oraz upoważnieni przedstawiciele Inicjatora. Środki finansowe przeznaczone na sfinansowanie udziału Województwa Małopolskiego podlegają przesunięciu z planu finansowego ZDW do budżetu Województwa Małopolskiego – Departament Infrastruktury Drogowej i Transportu.
 10. Zawarcie porozumienia stanowi podstawę dla Inicjatora do przystąpienia do realizacji zadania.
 11. Przed przystąpieniem do realizacji Zadania, Inicjator zobowiązuje się powiadomić o tym właściwy Rejon Dróg Wojewódzkich.
 12. Nadzór nad realizacją prac zapewnia Inicjator.
 13. Po zakończeniu Zadania, Inicjator zobowiązuje się przejąć w utrzymanie wyspę zrewitalizowanego ronda na podstawie odrębnie zawartego porozumienia, na okres minimum 5 lat. Ogólne warunki przejęcia utrzymania i finasowania jego kosztów ujęte są w Uchwale Zarządu Województwa Małopolskiego nr 330/22 z dnia 15 marca 2022 r.


§ 4 –
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Złożenie wniosku przez Inicjatora jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu wraz z załącznikami.
 2. Realizacja Zadań objętych regulaminem odbywać się będzie zgodnie z zasadami przyjętymi w zawartych pomiędzy Inicjatorem, a Województwem Małopolskim porozumieniach.
 3. W przypadku wystąpienia wolnych środków finansowych w ciągu roku budżetowego, pozwalających na wprowadzenie kolejnego Zadania /Zadań/ spośród listy rezerwowej – przeprowadzana jest ponownie procedura opisana w § 3.
 4. W uzasadnionych przypadkach Zarząd Województwa Małopolskiego może odstąpić od zasad przewidzianych w niniejszym regulaminie.


§ 5 –
WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO REGULAMINU

Załącznik nr 1 cz. I do regulaminu
pobierz załącznik nr 1 cz.I.pdf

Załącznik nr 1 cz.II do regulaminu
pobierz załącznik nr 1 cz.II.pdf

Załącznik nr 2 do regulaminu – wniosek
pobierz załącznik nr 2.docx

Załącznik nr 3 do regulaminu – kryteria oceny
pobierz załącznik nr 3.pdf

Załącznik nr 4 do regulaminu – porozumienie
pobierz załącznik nr 4.pdf

Materiały pomocnicze
pobierz materiały pomocnicze.pdf