Województwo Małopolskie Województwo Małopolskie Unia Europejska Unia Europejska

Wykorzystanie dróg w sposób szczególny

Procedura dotyczy podmiotu ubiegającego się o uzyskanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy powodującej utrudnienia w ruchu lub wymagającej korzystania z drogi w sposób szczególny.

Wymogi wniosku

Wniosek należy złożyć co najmniej na 30 dni przed planowym terminem rozpoczęcia imprezy.
Wszelkie zmiany polegające na wprowadzeniu tymczasowych ograniczeń lub zakazów ruchu poprzez zastosowanie znaków drogowych, mogą nastąpić na podstawie zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu.
Wyjątek stanowić może wprowadzenie tymczasowych ograniczeń lub zakazów ruchu poprzez służby Policji po uprzednim zgłoszeniu przez nie powyższego do właściwego zarządcy drogi.
Wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami.

Miejsce składania dokumentów

Wniosek o wydanie zezwolenia na wykorzystanie dróg w sposób szczególny należy złożyć za pośrednictwem poczty, bezpośrednio do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków,
Tel. (12) 44 65 700, fax (12) 44 65 702
Adres e-mail: sekretariat@zdw.krakow.pl

Opłaty

Opłata skarbowa: Zgodnie z art. 3 ustawy o opłacie skarbowej za wniosek o wydanie zezwolenia na wykorzystanie dróg w sposób szczególny nie wnosi się opłaty skarbowej. Opłacie skarbowej, zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy podlega zezwolenie. W/w opłatę (w wysokości 48 PLN) należy przelać bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miasta Krakowa 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000 lub wpłacić w kasie UMK. Kopię potwierdzenia dokonania wpłaty należy dołączyć do wniosku.

Podstawa prawna

 • Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity – Dz. U.2022 poz. 988),
 • Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity – Dz.U. 2021 poz.735),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. 2017 poz. 784),
 • Ustawa o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz.U. 2021 poz. 1923).

ZEZWOLENIE wydaje w drodze decyzji administracyjnej, na pisemny wniosek organizatora imprezy organ zarządzający ruchem na drodze, na której odbywa się impreza.

Jeżeli impreza odbywa się na drogach podległych kilku organom – organem właściwym jest:

 • w przypadku dróg różnych kategorii – organ zarządzający ruchem na drodze wyższej kategorii;
 • w przypadku dróg tej samej kategorii – organ właściwy ze względu na miejsce rozpoczęcia imprezy.

Decyzję o wydaniu lub odmowie wydania zezwolenia na odbycie imprezy wydaje się co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy.

Organ wydający zezwolenie odmawia wydania decyzji:

 • jeżeli organizator nie spełnia warunków określonych w art. 65a ust. 2 i 3 ustawy prawo o ruchu drogowym
 • jeżeli pomimo spełnienia warunków określonych w art. 65a ust. 2 i 3 ustawy istnieje niebezpieczeństwo zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia wielkiej wartości
 • impreza zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, a nie ma możliwości zorganizowania objazdów niepowodujących istotnego zwiększenia kosztów ponoszonych przez uczestników ruchu drogowego

Obowiązki organizatora imprezy

Zgodnie z Art. 65a. [Obowiązki organizatora imprezy]

 1. Organizator imprezy jest obowiązany zapewnić bezpieczeństwo osobom obecnym na imprezie oraz porządek podczas trwania imprezy.
 2. Organizator imprezy jest obowiązany zapewnić:
  1. spełnienie wymagań określonych w szczególności w przepisach prawa budowlanego, przepisach sanitarnych, przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska;
  2. wyróżniającą się elementami ubioru służbę porządkową i informacyjną;
  3. pomoc medyczną i przedmedyczną, dostosowaną do liczby uczestników imprezy, a także odpowiednie zaplecze higieniczno-sanitarne;
  4. drogi ewakuacyjne oraz drogi umożliwiające dojazd służb ratowniczych i Policji, Straży Granicznej oraz Żandarmerii Wojskowej;
  5. warunki zorganizowania łączności między podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy;
  6. sprzęt ratowniczy i gaśniczy oraz środki gaśnicze niezbędne do zabezpieczenia działań ratowniczo-gaśniczych;
  7. w razie potrzeby pomieszczenie dla służb kierujących zabezpieczeniem imprezy;
  8. środki techniczne niezbędne do zabezpieczenia imprezy, a w szczególności:
   • znaki lub tablice ostrzegawcze i informacyjne,
   • liny, taśmy lub wstęgi służące do oznaczenia trasy lub miejsca imprezy,
   • bariery, płotki lub przegrody służące do odgradzania miejsca imprezy.
 3. Organizator imprezy jest obowiązany:
  1. uzgodnić z organami zarządzającymi ruchem na drogach przebieg trasy, na której ma się odbyć impreza;
  2. współdziałać z Policją oraz, jeżeli impreza odbywa się w strefie nadgranicznej albo na drogach przebiegających przez tereny lub przyległych do terenów będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej lub na drogach przyległych do tych terenów, odpowiednio ze Strażą Graniczną lub Żandarmerią Wojskową:
   • uzgadniając przebieg trasy lub miejsce imprezy,
   • stosując polecenia dotyczące prawidłowego zabezpieczenia imprezy,
   • dokonując wspólnego objazdu trasy lub miejsca imprezy;
  3. sporządzić plan określający sposoby zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas imprezy na terenie poszczególnych województw, obejmujący:
   • listę osób wchodzących w skład służby porządkowej, ich rozmieszczenie oraz elementy ubioru wyróżniające te osoby,
   • pisemną instrukcję określającą zadania służb porządkowych, opracowaną w uzgodnieniu z Policją,
   • rodzaj i ilość środków technicznych, o których mowa w ust. 2 pkt 8, oraz miejsce ich rozlokowania,
   • rodzaje, zakres i sposób zabezpieczenia ratowniczego imprezy, w uzgodnieniu z właściwym komendantem powiatowym Państwowej Straży Pożarnej oraz innymi służbami ratowniczymi, w tym z właściwym dysponentem jednostki w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym,
   • sposób oznaczenia miejsc niebezpiecznych dla uczestników imprezy,
   • oznakowanie pojazdów uczestniczących w imprezie i towarzyszących tej imprezie,
   • rodzaje zezwoleń umożliwiających poruszanie się osób lub pojazdów w miejscach wyłączonych z ruchu publicznego,
   • organizację łączności bezprzewodowej między organizatorem imprezy a Policją w trakcie trwania imprezy,
   • sposób informowania o ograniczeniach w ruchu drogowym wynikających z przebiegu imprezy – przed imprezą i w trakcie jej trwania;
  4. opracować regulamin oraz program imprezy;
  5. ustalić z Policją oraz, jeżeli impreza odbywa się w strefie nadgranicznej albo na drogach przebiegających przez tereny lub przyległych do terenów będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, odpowiednio ze Strażą Graniczną lub Żandarmerią Wojskową terminy wspólnych spotkań organizowanych w celu uzgodnienia spraw związanych z zabezpieczeniem imprezy;
  6. zapewnić realizację planu, o którym mowa w pkt 3;
  7. uzgodnić z zarządcą drogi obszar wykorzystania pasa drogowego oraz sposób i termin przywrócenia go do stanu poprzedniego;
  8. uzyskać zgodę zarządcy drogi na udział w imprezie pojazdów samochodowych wyposażonych w opony z umieszczonymi w nich na trwałe elementami przeciwślizgowymi;
  9. powiadomić przedsiębiorstwa komunikacji publicznej o przewidywanym czasie występowania utrudnień w ruchu drogowym;
  10. na polecenie organu zarządzającego ruchem na drodze opracować projekt organizacji ruchu w uzgodnieniu z Policją;
  11. udzielić dokładnych informacji dotyczących imprezy, na żądanie Policji lub innych podmiotów wymienionych w pkt 1, 2, 7 i 8, a także wojewody właściwego ze względu na miejsce odbywania się imprezy, jeżeli są one niezbędne do realizacji ich zadań w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego;
  12. przekazywać do wiadomości publicznej informacje o utrudnieniach w ruchu wynikających z planowanej imprezy.
 4. Bezpieczeństwo i porządek podczas imprez zapewnia Policja, z tym że jeżeli impreza odbywa się w strefie nadgranicznej albo jest przeprowadzana na drogach przebiegających lub przyległych do terenów będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, odpowiednio we współdziałaniu ze Strażą Graniczną, Żandarmerią Wojskową lub z wojskowymi organami porządkowymi:
  1. w czasie przygotowywania imprezy – opracowując własny plan zabezpieczenia imprezy;
  2. w czasie trwania imprezy:
   • wystawiając posterunki kierowania ruchem i blokady ruchu,
   • pilotując, w razie potrzeby, przejazd lub przejście uczestników imprezy,
   • organizując objazdy wynikające z przeprowadzonej imprezy na drodze;
  3. po zakończeniu imprezy – przywracając płynność ruchu na drodze.

Szczegółowe informacje, dotyczące spraw związanych z zarządzaniem ruchem na drogach wojewódzkich w województwie małopolskim udzielane są w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Wydział Inżynierii Ruchu pod numerem telefonu: (12) 44-65-700 (wewnętrzny: 864, 863).