Województwo Małopolskie Województwo Małopolskie Unia Europejska Unia Europejska

Zajmowanie pasa drogowego

Zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg (reklamy, obiekty, urządzenia, roboty i inne)

Opis ogólny procedury

1. Tytuł procedury:
Zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.


2. Informacje, kogo dotyczy procedura:

Procedura dotyczy każdego podmiotu, który ubiega się o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, takie jak:

 1. prowadzenie robót w pasie drogowym;
 2. umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
 3. umieszczanie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;
 4. zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w ppkt 1 – 3.


3. Wymagane dokumenty do realizacji procedury:

Zajmujący pas drogowy na cele, o których mowa w pkt 2, przed planowanym zajęciem pasa składa wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.

Wniosek o wydanie zezwolenia, wraz z niezbędnymi załącznikami powinien być złożony najpóźniej na 14 dni przed planowanym zajęciem pasa drogowego.

Wniosek powinien zawierać zgodnie z §1 rozporządzenia RM z dnia 1.06.2004r. (Dz. U. z 2004r., Nr 140, poz. 1481):

 • imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o zajęcie pasa drogowego;
 • cel zajęcia pasa drogowego;
 • lokalizację i powierzchnię zajętego pasa drogowego, a w przypadku reklam powierzchnię reklamy;
 • planowany okres zajęcia pasa drogowego.

Do wniosku należy załączyć:

 • szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1.000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego, a w przypadku umieszczenia reklamy – z podaniem jej wymiarów;
 • zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych;
 • wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Ewidencji Działalności Gospodarczej, jeżeli wnioskodawca jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą;
 • pełnomocnictwo, jeżeli wnioskodawca reprezentowany będzie w postępowaniu przez pełnomocnika (art. 33 KPA).

W przypadku zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót do wniosku należy dołączyć dodatkowo:

 • ogólny plan orientacyjny w skali 1:10.000 lub 1:25.000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego oraz informację o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu;
 • oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej;
 • harmonogram prowadzenia robót, w przypadku etapowego prowadzenia robót;

W przypadku zajęcia pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy do wniosku należy dołączyć dodatkowo:

 • wzór reklamy z wymiarami, kolorystyką i treścią;
 • jeśli reklama mocowana będzie do obiektu (np. słupa energetycznego, budynku) – zgodę właściciela obiektu.

Jeżeli umieszczenie w pasie drogowym urządzenia, obiektu lub reklamy jest związane z wykonywaniem prac budowlanych w pasie drogowym dodatkowo należy złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa w celu prowadzenia robót.


4. Miejsce składania dokumentów:

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego należy złożyć bezpośrednio do właściwego terytorialnie Rejonu Dróg Wojewódzkich:

Rejon Dróg Wojewódzkich Kraków z siedzibą w Zabierzowie
ul. Spokojna 1A, 32-080 Zabierzów,
tel. (12) 285-51-26,(12) 285-51-96, fax (12) 285-10-74 w.32,
adres e-mail: rdwk@zdw.krakow.pl

Rejon Dróg Wojewódzkich Myślenice
ul. Drogowców 2, 32-400 Myślenice, tel. (012) 272-17-88
adres e-mail: rdwm@zdw.krakow.pl

Rejon Dróg Wojewódzkich Jakubowice
Jakubowice 75, 32-123 Proszowice, tel. (012) 386-38-30
adres e-mail: rdwj@zdw.krakow.pl

Rejon Dróg Wojewódzkich Tarnów
ul. Ostrogskich 5a, 33-100 Tarnów, tel. (014) 621-17-54
adres e-mail: rdwt@zdw.krakow.pl

Rejon Dróg Wojewódzkich Nowy Sącz
ul. Kilińskiego 70, 33-300 Nowy Sącz, tel. (018) 443-58-60
adres e-mail: rdwns@zdw.krakow.pl

lub za pośrednictwem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56,30-085 Kraków, tel. (012) 637-90-00
adres e-mail: sekretariat@zdw.krakow.pl


5. Opłaty:

Opłata skarbowa: Zgodnie z art. 3 ustawy o opłacie skarbowej za wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego nie wnosi się opłaty skarbowej. Opłacie skarbowej, zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy podlega pełnomocnictwo. W/w opłatę (w wysokości 17 PLN) należy wpłacić gotówką w kasie Urzędu Miasta Krakowa lub na konto UMK. Aktualny nr konta dostępny jest na stronie internetowej UMK. Oryginał potwierdzenia dokonania wpłaty należy dołączyć do pełnomocnictwa. Opłata za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym oraz za zajęcie pasa drogowego na inne cele, na prawach wyłączności ustala się jako iloczyn liczby metrów kwadratowych zajętej powierzchni pasa drogowego, stawki opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego i liczby dni zajmowania pasa drogowego. Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.

Obowiązują następujące stawki opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego:

 • przy zajęciu do 20 % szerokości jezdni: 1,10 PLN;
 • przy zajęciu powyżej 20 % do 50 % szerokości jezdni: 3,20 PLN;
 • przy zajęciu powyżej 50 % szerokości jezdni: 4,80 PLN;
 • przy zajęciu chodnika, zatoki postojowej, zatoki autobusowej, ścieżki rowerowej, ciągu pieszego i pieszo-jezdnego, opaski, wysepki, pobocza, pasa dzielącego: 1,10 PLN;
 • przy zajęciu elementów innych niż wymienione (w tym przejścia przez drogę linią napowietrzną, przewiertem lub przepychem): 0,60 PLN.

Opłatę za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, ustala się jako iloczyn liczby metrów kwadratowych powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy urządzenia i stawki opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego pobieranej za każdy rok umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.

Za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim przez okres krótszy niż rok opłata obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim.

Obowiązują następujące stawki opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego:

 • dla urządzeń umieszczonych na obiekcie inżynierskim: 170,00 PLN;
 • dla pozostałych urządzeń: 43,00 PLN.
 • Opłatę za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym obiektu budowlanego niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklamy, ustala się jako iloczyn liczby metrów kwadratowych powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu budowlanego albo powierzchni reklamy, liczby dni zajmowania pasa drogowego i stawki opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego.

Obowiązują następujące stawki opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego:

 • dla reklam wolnostojących i banerów reklamowych: 1,60 PLN;
 • dla reklam umieszczanych na elewacji budynku w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą: 0,20 PLN;
 • dla reklam na wiatach przystankowych zlokalizowanych na gruntach przekazanych w użytkowanie samorządom gmin: 0,20 PLN;
 • dla obiektów handlowych, usługowych: 0,30 PLN;
 • dla obiektów, w których nie jest prowadzona działalność handlowa, usługowa: 0,20 PLN.


6. Rozpoznanie wniosku:

Sprawy nie wymagające postępowania wyjaśniającego lub uzupełniającego rozpatrywane są niezwłocznie, tj. w terminie do 14 dni;
sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego – nie później niż w ciągu miesiąca;
sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od wszczęcia postępowania.

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego udzielane jest w drodze decyzji administracyjnej i zawiera w szczególności:

 • imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o zajęcie pasa drogowego;
 • nr NIP;
 • cel zajęcia pasa drogowego;
 • powierzchnię zajmowanego pasa drogowego, a w przypadku reklam powierzchnię reklamy;
 • okres zajęcia pasa drogowego;
 • wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz sposób jej uiszczenia.

W przypadku zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót zezwolenie na zajęcie pasa drogowego dodatkowo określa:

 • sposób zabezpieczenia zajmowanego pasa drogowego, zgodnie z dokumentami załączonymi do wniosku;
 • warunki przywrócenia pasa drogowego do poprzedniego stanu użyteczności.

W warunkach przywrócenia pasa drogowego określa się:

 • zakres i technologię robót przywracających stan użyteczności;
 • sposób odbioru przedmiotowego odcinka pasa drogowego;
 • zasady usuwania usterek i wad technicznych, powstałych w ciągu 24 miesięcy od daty odbioru pasa drogowego.

Zezwolenie doręczane jest za pośrednictwem poczty lub odbierane osobiście przez wnioskodawcę w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich lub właściwym terytorialnie Rejonie (art. 39, art. 42 § 1 i § 2 KPA).


7. Tryb odwoławczy:

Od zezwolenia przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Zarządu Województwa Małopolskiego – Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków, w terminie 14 dni od daty jego otrzymania.


8. Podstawa prawna:

 • art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3, ust. 3, ust. 4, ust. 5, ust. 6, ust. 10, ust. 11, ust. 13, ust. 14 i ust. 15 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115, z późniejszymi zmianami);
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2004r., Nr 140, poz. 1481);
 • uchwała Sejmiku Województwa Małopolskiego Nr XV/183/08 z dnia 28 stycznia 2008r. W sprawie stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg wojewódzkich województwa małopolskiego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg (Dz. U. Woj. Małopolskiego z 2008 r. Nr 128, poz. 876);
 • §1 i 2 Uchwały Nr 362/10 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie upoważnienia Kierowników Rejonów Dróg Wojewódzkich Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie oraz ich zastępców, do załatwiania w imieniu Zarządu Województwa Małopolskiego spraw w zakresie dotyczącym wydawania decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń oraz uzgodnień;
 • Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071, z późniejszymi zmianami);
 • Ustawa o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r., Nr 225, poz. 1635, z późniejszymi zmianami)

 

Wykaz załączników

Wniosek o lokalizację reklamy

Pobierz plik

Wniosek o lokalizację urządzenia

Pobierz plik

Załącznik nr 4A – Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia obiektu:
– handlowego lub usługowego
– innego, w którym nie jest prowadzona działalność handlowa lub usługowa

Pobierz plik

Załącznik nr 3A – Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy:
– wolnostojącej
– baneru reklamowego
– na elewacji budynku w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą na wiacie przystankowej zlokalizowanej na gruntach przekazanych w użytkowanie samorządom gmin

Pobierz plik

Załącznik nr 6A – Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego:
na czas prowadzenia robót w celu wykonania …
na prawach wyłączności w celu …

Pobierz plik

Załącznik nr 5A – Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury techniczne

Pobierz plik